Plan na cykl kształcenia 2019-2023

 1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego określa:
 • Przedmioty realizowane w ramach zajęć obowiązkowych, w tym fakultatywnych.
 • Formy prowadzenia zajęć.
 • Formy zaliczenia przedmiotów.
 1. Łączna liczba godzin przewidzianych w programie kształcenia w latach I-IV wynosi 525, w tym 35 godzin praktyk zawodowych.

 

Lp.

Przedmiot

Forma zajęć

Forma zaliczenia

I Rok

II rok

III Rok

IV Rok

 

 

 

 

semestr

semestr

semestr

semestr

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Seminarium doktoranckie

Seminarium 240 godzin

8 x zaliczenie

30

30

30

30

30

30

30

30

2.

Praktyka zawodowa

Praktyka 35 godzin

7 x zaliczenie

5

5

5

5

5

5

5

 

3.

Język nowożytny

Ćwiczenia 90 godzin

6 x zaliczenie na ocenę i egzamin na ocenę w semestrze VI

15

15

15

15

15

15

 

 

4.

Etyka w nauce

Konwersatorium 10 godzin

1 x zaliczenie

10

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aplikacje grantowe

Ćwiczenia 15 godzin

1 x zaliczenie na ocenę

 

15

 

 

 

 

 

 

6.

Dydaktyka Szkoły Wyższej

Wykład 5 godzin,

Ćwiczenia 10 godzin

1 x zaliczenie (wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

15

 

 

 

 

 

 

7.

Metodologia badań naukowych

Wykład 10 godzin, Ćwiczenia 20 godzin

1 x zaliczenie (wykład), 1 x zaliczenie na ocenę (ćw.) i egzamin na ocenę w semestrze I

30

 

 

 

 

 

 

 

8.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (interdyscyplinarny) do wyboru

Wykład 10 godzin,

Ćwiczenia 20 godzin

2 x zaliczenie (wykład), 2 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

15

15

 

 

 

 

9.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny) do wyboru

Wykład 20 godzin,

Ćwiczenia 40 godzin

4 x zaliczenie (wykład), 4 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

15

15

15

15

 

 

 

Razem w cyklu kształcenia

525 godzin

 

90

80

80

80

65

65

35

30

 

 1. Przy zaliczaniu zajęć stosuje się następującą skalę ocen:
 • bardzo dobry (5,0);
 • dobry plus (4,5);
 • dobry (4,0);
 • dostateczny plus (3,5);
 • dostateczny (3,0);
 • niedostateczny (2,0);
 • zaliczenie (zal.);
 • niezaliczenie (nzal.).
 1. Seminarium doktoranckie: 240 godzin.
 2. Praktyka zawodowa (prowadzenie zająć dydaktycznych ze studentami, zajęcia prowadzone w ramach dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej) - 35 godzin: minimum 5 godzin w semestrze.
 3. Język nowożytny (forma zajęć: ćwiczenia): 90 godzin. Język prowadzony w dwóch grupach: dla nauk humanistycznych, społecznych i sztuki oraz dla nauk medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.
 4. Etyka w nauce (forma zajęć: konwersatorium): 10 godzin, przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.
 5. Aplikacje grantowe (forma zajęć: ćwiczenia): 15 godzin, przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.
 6. Dydaktyka szkoły wyższej: 15 godzin (5 godzin wykład, 10 godzin ćwiczenia). Przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.
 7. Metodologia badań naukowych: 30 godzin (10 godzin wykład, 20 godzin ćwiczenia), przedmiot prowadzony dla doktorantów w ramach dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.
 8. Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (interdyscyplinarny): 30 godzin (5 godzin wykład, 10 godzin ćwiczenia w semestrze) - przedmioty do wyboru przez doktorantów z minimum dwóch złożonych propozycji w semestrze. Propozycje zajęć podają dyrektorzy dyscyplin naukowych i dyscypliny artystycznej wraz z tematyką zajęć przed rozpoczęciem kształcenia w danym semestrze roku akademickiego. Przedmiot może być realizowany przy minimalnej liczbie 5 doktorantów. Równolegle może być realizowane kilka przedmiotów. Doktorant jest zobligowany do zaliczenia przedmiotu w semestrze III i IV. Tematyka zajęć dla doktoranta w cyklu kształcenia nie może się powtarzać.
 9. Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny): 60 godzin  (5 godzin wykład, 10 godzin ćwiczenia w semestrze) - przedmiot do wyboru przez studentów w ramach dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej spośród minimum dwóch propozycji w semestrze. Propozycje zajęć podają dyrektorzy dyscyplin naukowych i dyscypliny artystycznej wraz z tematyką zajęć przed rozpoczęciem kształcenia w danym semestrze roku akademickiego. Doktorant jest zobligowany do zaliczenia przedmiotu w semestrze III, IV, V i VI. Tematyka zajęć dla doktoranta w cyklu kształcenia nie może się powtarzać.