Ogólne cele kształcenia

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych. Głównym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim jest przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora. Cele kształcenia obejmują zwłaszcza:

  • wyposażenie doktoranta w wiedzę pozwalającą korzystać z osiągnięć światowego dorobku naukowego;
  • zdobycie wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych właściwej dla uprawianej dyscypliny;
  • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów badawczych;
  • zdobycie umiejętności upowszechniania wiedzy w środowisku naukowym;
  • zdobycie umiejętności organizacji i planowania prac zespołowych;
  • wyposażenie doktorantów w kompetencje warsztatowo-metodologiczne stanowiące gwarancję samodzielności naukowej;
  • przygotowanie do planowania i krytycznej samooceny własnego rozwoju naukowego;
  • przygotowanie do uczestnictwa w wymianie doświadczeń naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.