Ogólne cele kształcenia

Szkoła Doktorska UR umożliwia uzyskania zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej. Głównym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej UR jest przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora. Cele kształcenia obejmują zwłaszcza: wyposażenie doktoranta w wiedzę pozwalającą korzystać z osiągnięć światowego dorobku naukowego; zdobycie wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych właściwej dla uprawianej dyscypliny; nabycie umiejętności rozwiązywania problemów badawczych; zdobycie umiejętności upowszechniania wiedzy w środowisku naukowym; zdobycie umiejętności organizacji i planowania prac zespołowych; wyposażenie doktorantów w kompetencje warsztatowo-metodologiczne stanowiące gwarancję samodzielności naukowej; przygotowanie do planowania i krytycznej samooceny własnego rozwoju naukowego; przygotowanie do uczestnictwa w wymianie doświadczeń naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.