Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: technologia żywności i żywienia

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny technologia żywności i żywienia

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Polski i międzynarodowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu nauk o żywności w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów, w tym literaturę lub inne istotne źródła związane z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

2.       Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Główne tendencje w rozwoju  współczesnej technologii żywności i żywienia.

3.       Metodologię badań naukowych.

Metodologię badań naukowych w odniesieniu do nauk o żywności i żywieniu.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Zasady upowszechniania wyników

działalności naukowej z zakresu nauk o żywności  i ich wykorzystania w praktyce, również w trybie otwartego dostępu z jednoczesnym uwzględnieniem reguł ochrony własności intelektualnej.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie polityki wyżywienia i wpływu żywności na zdrowie.

2.       Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności naukowej oraz całokształt pojęć i zasad z zakresu etyki badań naukowych.

3.       Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Zasady transferu wiedzy do gospodarki żywnościowej oraz sposoby komercjalizacji badań naukowych i know-how z zakresu technologii żywności i żywienia.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Wykorzystać podstawy teoretyczne z zakresu nauk o żywności w tym wybrane szczegółowe zagadnienia właściwe dla dyscypliny technologia żywności i żywienia w celu twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-          definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, uwzględniając specyfikę dyscypliny technologia żywności i żywienia,

-          rozwijać interdyscyplinarne metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować w metodologii badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu,

-           wnioskować na podstawie badań naukowych.

2.       Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wkładu w rozwój dyscypliny technologia żywności i żywienia poprzez ekspercką ocenę wyników badań naukowych i innych prac o charakterze twórczym.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Transferować efekty działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej związanej z produkcją żywności.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Posługiwać się pojęciami właściwymi dla nauk o żywności i żywieniu w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

2.       Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk o żywności i żywieniu o wysokim stopniu oryginalności w formie artykułów naukowych, popularno-naukowych i materiałów konferencyjnych wykorzystując różne narzędzia, w tym nowoczesne technologie.

3.       Inicjować debatę.

Inspirować środowisko naukowe do podejmowania dyskusji.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Uczestniczyć w dyskursie naukowym dostosowanym do różnych form przekazu.

5.       Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym w zakresie nauk o żywności i żywieniu.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe zadania badawcze, także uczestnicząc w zespołach międzynarodowych.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Samodzielnie planować własny rozwój naukowy a także inspirować innych do rozwoju i organizować ten rozwój.

2.       Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (w tym kształcenie na odległość).

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Krytycznej oceny dorobku naukowego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

2.       Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny technologia żywności i żywienia, poprzez świadomość posiadania ograniczonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia, w tym w szczególności metodologii badań naukowych.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznawania znaczenia wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Wypełniania zobowiązań społecznych, szczególnie w uświadamianiu społeczeństwa o znaczeniu wiedzy o żywności i żywieniu dla rozwoju populacji ludzkiej, w tym świadomości dotyczącej wpływu żywności i żywienia na zdrowie.

2.       Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Podejmowania działań na rzecz interesu publicznego związanych głównie z wiedzą o żywności i edukacją żywieniową.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Myślenia i podejmowania działań zaspokajających potrzeby gospodarki żywnościowej.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Jest gotów do prowadzenia niezależnych badań i podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem: ich etycznego wymiaru,  odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania w takich sytuacjach.