Efekty uczenia się dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 

Metodologię badań naukowych

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu

Posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę niezbędną do formułowania i rozwiązywania w oryginalny sposób złożonych zagadnień dotyczących dziedziny sztuki.

 

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej działalności twórczej.

 

Rozumie kontekst historyczny, kulturowy i społeczny sztuk wizualnych i ich związek ze współczesna rzeczywistością.

 

Posiada szeroką wiedzę dotyczącą  historii sztuki, teorii sztuki, krytyki artystycznej,  estetyki oraz różnorodnych aspektów i tendencji związanych ze  sztuką współczesną.

 

Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia pracy twórczej i naukowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów artystyczno-projektowo-badawczych.

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Wykazuje wszechstronną wiedzę dotyczącą problemów artystyczno-projektowych w kontekście kulturowym i społecznym, oraz ich związków z innymi aspektami współczesnego życia.

 

Potrafi uzasadnić własne zdanie na temat roli, funkcji i miejsca sztuki współczesnej.

 

Posiada zaawansowaną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Orientuje się we współczesnych strategiach wystawienniczych dzieła artystycznego .

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Posiada umiejętność określania  założeń do planowanego działania artystycznego lub projektowego, i dobierać do nich właściwe środki i materiały.

 

Umie w autorski sposób wykorzystać szerokie spektrum metod i technik realizacyjnych w ramach tradycyjnego jak i nowoczesnego warsztatu, w celu realizacji własnych koncepcji twórczych.

 

Posiada umiejętności krytycznej analizy, potrafi formułować sądy na temat idei, koncepcji oraz procesów związanych z obszarem prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej.

 

Posiada umiejętność prezentowania i analizowania swoich dokonań w środowisku profesjonalnym i wśród publiczności nieprofesjonalnej.

 

Potrafi przedstawić własny dorobek twórczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  prezentacyjnych

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Inicjować debatę

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Potrafi prezentować  własną wiedzę i doświadczenie w formie publikacji artystyczno-naukowej, oraz podczas publicznych wystąpień.

 

Posiada  umiejętność formułowania poglądów , w tym także w języku obcym, specjalistycznym .

 

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Potrafi w sposób kompetentny planować i realizować indywidualne i grupowe projekty artystyczno-naukowe, badawcze, w tym także międzynarodowe i zagraniczne.

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Posiada umiejętność samodzielnego, oryginalnego planowania własnego rozwoju artystycznego.

 

Potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym, jest przygotowany do prowadzenia  zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Potrafi krytyczne przeanalizować efekty własnej działalności  w stosunku do działalności innych twórców.

 

Posiada zdolność krytycznej oceny własnych dokonań artystycznych i naukowych w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz na płaszczyźnie społecznej i osobistej.

 

Na bieżąco śledzi tendencje w sztuce, nauce oraz technologiach wykorzystywanych w działalności artystycznej i projektowej dbając o rozwój swoich kwalifikacji.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

świadomy swojej roli społecznej, podejmuje stałe działania na rzecz dobra publicznego.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Zachowując niezależność własnej pracy twórczej, jest tolerancyjny wobec autonomicznych postaw twórczych, opinii i sądów wynikających z odmiennych doświadczeń.

 

Zna i stosuje rozszerzone pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego