Efekty uczenia się dla dyscypliny artystycznej: sztuki muzyczne

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny sztuki muzyczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę niezbędną do formułowania i rozwiązywania w oryginalny sposób złożonych zagadnień dotyczących dziedziny sztuki.

 

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Rozumie kontekst historyczny, kulturowy i społeczny sztuk muzycznych i ich związek ze współczesna rzeczywistością.

Posiada szeroką wiedzę dotyczącą  historii sztuki, teorii sztuki, krytyki artystycznej,  estetyki oraz różnorodnych aspektów i tendencji związanych ze  sztuką współczesną.

3.       Metodologię badań naukowych.

Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia pracy twórczej i naukowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów artystyczno-projektowo-badawczych.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej działalności twórczej.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Wykazuje wszechstronną wiedzę dotyczącą problemów artystyczno-badawczo -projektowych w kontekście kulturowym i społecznym, oraz ich związków z innymi aspektami współczesnego życia.

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Potrafi uzasadnić własne zdanie na temat roli, funkcji i miejsca sztuki współczesnej.

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Posiada zaawansowaną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Orientuje się we współczesnych strategiach prezentacji dzieła artystycznego .

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Posiada umiejętność określania  założeń do planowanego działania artystycznego lub projektowego, i dobierać do nich właściwe środki i narzędzia.

 

 

Umie w autorski sposób wykorzystać szerokie spektrum metod i technik realizacyjnych w ramach tradycyjnego jak i nowoczesnego warsztatu, w celu realizacji własnych koncepcji twórczych.

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Posiada umiejętności krytycznej analizy, potrafi formułować sądy na temat idei, koncepcji oraz procesów związanych z obszarem prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Posiada umiejętność prezentowania i analizowania swoich dokonań w środowisku profesjonalnym i wśród publiczności nieprofesjonalnej.

Potrafi przedstawić własny dorobek twórczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  prezentacyjnych

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwow międzynarodowym środowisku naukowym.

Potrafi prezentować  własną wiedzę i doświadczenie w formie publikacji artystyczno-naukowej, oraz podczas publicznych wystąpień.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Potrafi przedstawić własny dorobek twórczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  prezentacyjnych

3.       Inicjować debatę.

 

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

 

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

 

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Potrafi w sposób kompetentny planować i realizować indywidualne i grupowe projekty artystyczno-naukowe, badawcze, w tym także międzynarodowe i zagraniczne.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Posiada umiejętność samodzielnego, oryginalnego planowania własnego rozwoju artystycznego.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym, jest przygotowany do prowadzenia  zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Potrafi krytyczne przeanalizować efekty własnej działalności  w stosunku do działalności innych twórców.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Posiada zdolność krytycznej oceny własnych dokonań artystycznych i naukowych w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz na płaszczyźnie społecznej i osobistej.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Na bieżąco śledzi tendencje w sztuce, nauce oraz technologiach wykorzystywanych w działalności artystycznej i projektowej dbając o rozwój swoich kwalifikacji.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

świadomy swojej roli społecznej, podejmuje stałe działania na rzecz dobra publicznego.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

 

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

 

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Zachowując niezależność własnej pracy twórczej, jest tolerancyjny wobec autonomicznych postaw twórczych, opinii i sądów wynikających z odmiennych doświadczeń.

Zna i stosuje rozszerzone pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego