Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek nauk rolniczych, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Główne tendencje rozwojowe współczesnego rolnictwa

3.       Metodologię badań naukowych.

Metodologia i metodyka badań naukowych, w tym szczególnie badań rolniczych

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w odniesieniu do nauk przyrodniczych

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Doktorant wykorzystuje w badaniach rolniczych wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiuje cel i przedmiot badań naukowych, formułuje hipotezę badawczą,

- rozwija metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje,

- wnioskuje na podstawie wyników badań naukowych

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Dokonuje krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Transferuje wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Doktorant komunikuje się w tematyce specjalistycznej w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechnia wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

3.       Inicjować debatę.

Inicjuje debatę

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Uczestniczy w dyskursie naukowym

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługuje się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Planuje i realizuje indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Samodzielnie planuje i działa na rzecz własnego rozwoju oraz inspiruje i organizuje rozwój innych osób

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

 

Planuje zajęcia lub grupy zajęć i realizuje je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

Krytycznie ocenia dorobek badawczy, publikacyjny i popularyzacyjny w ramach dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznie ocenia własny wkład w rozwój nauk rolniczych

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Wypełnia obowiązki społeczne badaczy i twórców, szczególnie w uświadamianiu społeczeństwa o roli wiedzy rolniczej w egzystencji i poprawie bytu człowieka

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych i twórczych, w tym dotyczący:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej