Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: pedagogika

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny

PEDAGOGIKA

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1.        W stopniu umożliwiającym weryfikacje istniejących paradygmatów pedagogicznych, światowego dorobku teoretycznego i empirycznego z obszaru różnych subdyscyplin pedagogicznych

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

2.      Główne tendencje rozwojowe dziedziny nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki

3.       Metodologię badań naukowych.

3.       Metodologię badań pedagogicznych

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

4.      Zasady upowszechniania wyników badań teoretycznych i empirycznych z obszaru badań pedagogicznych

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

1.        Podstawowe dylematy współczesnych systemów edukacyjnych

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

2.      Ekonomiczne, prawne, etycznei inne uwarunkowania działalności pedagogicznej

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

3.       Podstawowe zasady transferu wiedzy pedagogicznej do sfery gospodarczej, społecznej oraz komercjalizacji wyników badan pedagogicznych

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

1.        Wykorzystywać wiedzę z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów pedagogicznych lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań pedagogicznych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze specyficzne dla pedagogiki oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie przeprowadzonych badań naukowych.

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badan pedagogicznych, działalności eksperckiej w obszarze edukacji i innych prac twórczych oraz ich udziału w rozwój wiedzy pedagogicznej

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

3.       Transferować efekty działalności naukowej w obszarze pedagogiki do sfery gospodarczej i społecznej

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

1.        Komunikować się w obszarze subdyscyplin pedagogicznych w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

2.      Upowszechniać efekty działalności naukowej w obszarze pedagogiki, także w formach popularnych

3.       Inicjować debatę.

3.       Inicjować debaty podejmujące problemy edukacji

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

4.      Uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych dyskursach podejmujących problematykę pedagogiczna

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Planować i realizować indywidualne i zespołowe działania w wymiarze krajowym i międzynarodowym w obszarze pedagogiki

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1.        Krytycznej analizy dorobku naukowego pedagogiki w wymiarze krajowym i międzynarodowym

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój pedagogiki jako dyscypliny

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

1.        Wypełniania obowiązków społecznych pedagoga.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

2.      Inicjowania działań pedagogicznych na rzecz interesu publicznego.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk pedagogicznych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.