Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej pedagogika

Symbol kierunkowych efektów uczenia się

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do efektów uczenia się dla kwalifikacji PRK

W I E D Z A

K_W01

Dokona krytycznej analizy istniejących paradygmatów pedagogiki. Opisze miejsce pedagogiki w systemie nauk i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

P8S_WG

K_W02

Wymieni i dokona krytycznej analizy porównawczej podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, z uwzględnieniem procesów wychowania i kształcenia.

P8S_WG

K_W03

Wymieni i dokona krytycznej analizy podstawowych dylematów współczesnej cywilizacji.

P8S_WK

K_W04

Przeprowadzi krytyczną analizę procesów komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu edukacji oraz dokona identyfikacji podstawowych prawidłowości i czynników zakłócających.

P8S_WG

K_W05

Dokona krytycznej analizy różnych systemów edukacji w Europie i świecie oraz przeprowadzi analizę porównawczą.

P8S_WG

K_W06

Wymieni i zdefiniuje podstawowe  zasady projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych uwzględniając specyfikę własnych zainteresowań empirycznych.

P8S_WG

K_W07

Zanalizuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pedagogiki i jej subdyscyplin.

P8S_WK

K_W08

Ukaże rolę współczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu badań pedagogicznych i ich upowszechnianiu.

P8S_WK

K_W09

Wymieni i opisze podstawowe zasady tworzenia różnych form komercjalizacji wyników badań i transferu ich do sfery gospodarczej i społecznej.

P8S_WK

U M I E J Ę T N O Ś C I

K_U01

Zanalizuje i oceni różne zjawiska społeczne, w tym różne sytuacje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze wykorzystując do tego różne źródła informacji oraz zaprojektuje sposoby rozwiązania występujących problemów.

P8S_UW

K_U02

Dokona analizy wybranych przykładów badań edukacyjnych oraz zaprojektuje i zrealizuje własne badania o charakterze empirycznym uwzględniając różne paradygmaty badań pedagogicznych.

P8S_UW

K_U03

Opracuje i wykorzysta w badaniach własnych zestaw narzędzi badawczych. Przeprowadzi wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

P8S_UW

K_U04

Przedstawi w formie pisemnej wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wraz z dokonaną analizą i interpretacją.

P8S_UW

K_U05

Opracuje i wdroży do praktyki projekt transferu wyników badań własnych. Zaprojektuje wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie transferu do sfery gospodarczej  i społecznej.

P8S_UW

K_U6

Poprawnie posłuży się terminologią naukową w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  w relacjach z międzynarodowymi środowiskami naukowymi i edukacyjnymi.

P8S_UK

K_U7

Będzie posługiwał się przepisami prawa, a w szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z własnością intelektualną w działalności naukowo - badawczej.

P8S_UK

K_U8

Zaplanuje i przeprowadzi debatę dotyczącą prowadzonej działalności adekwatną do potrzeb i możliwości środowiska naukowego i edukacyjnego, w tym międzynarodowego.

P8S_UK

K_U9

Podejmie różne role w pracy zespołowej zmierzające do realizacji określonych celów naukowo - badawczych.

P8S_UO

K_U10

Zaprojektuje pracę zespołu badawczego i przygotuje jej realizację oraz ewaluację, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne.

P8S_UO

K_U11

Skonstruuje plan własnego rozwoju zawodowego w obszarze działalności naukowej.

P8S_UU

K O M P E T E N C J E   S P O Ł E C Z N E

K_K01

Dokona krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności z obszaru pedagogiki i jej subdyscyplin.

P8S_KK

K_K02

Jest przygotowany do ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego własnego i innych osób uwzględniając wymiar interdyscyplinarny.

P8S_KK

K_K03

Zorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów pedagogicznych współczesnego społeczeństwa.

P8S_KO

K_K04

Dokona oceny znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwoju środowisk wychowawczych w kontekście prowadzenia niezależnej działalności naukowej.

P8S_KR

K_K05

Określi   moralne i etyczne problemy wynikające z prowadzenia własnej i innych działalności pedagogicznej i naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

P7S_KR

 

OBJAŚNIENIA

 

K_W01, 02, 03, ….

K_U01, 02, 03, …..                   KOLEJNE  EFEKTY KSZTAŁCENIA

K_K01, 02, 03, …..

 

P8S_WG - POZIOM 8 - WIEDZA - zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności;

 

P8S_WK - POZIOM 8 - WIEDZA - kontekst - uwarunkowania, skutki;

 

P8S_UW - POZIOM 8 - UMIEJĘTNOŚCI - wykorzystanie wiedzy - rozwiązywanie problemów i wykonywanie zadań;

 

P8S_UK - POZIOM 8 - UMIEJĘTNOŚCI - komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku   naukowym i posługiwanie się językiem obcym;

 

P8S_UO - POZIOM 8 - UMIEJĘTNOŚCI - organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa;

 

P8S_UU - POZIOM 8 - UMIEJĘTNOŚCI - uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;

 

P8S_KK - POZIOM 8 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE - oceny - krytyczne podejście;

 

P8S_KO - POZIOM 8 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE - odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego;

 

P8S_KR - POZIOM 8 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu.