Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne

Kategoria opisowa - aspekty

o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia

Nauki socjologiczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej
i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne
i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

W stopniu umożliwiającym przegląd istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia dla nauk socjologicznych

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

Główne tendencje rozwojowe nauk socjologicznych

 

Metodologię badań naukowych

Metodologię badań socjologicznych

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst - uwarunkowania
i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy
i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

Wykorzystywać wiedzę
z zakresu nauk socjologicznych do twórczego identyfikowania
i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań
o charakterze badawczym,
a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym
i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym
środowisku naukowym

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Inicjować debatę

Inicjować debatę

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne
i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także
w środowisku międzynarodowym

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować
i organizować rozwój innych osób

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

Planować zajęcia lub grupy zajęć
i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Planować zajęcia lub grupy zajęć
i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Krytycznej oceny dorobku
w ramach nauk socjologicznych

 

Krytycznej oceny własnego wkładu
w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk socjologicznych

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych
i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej
w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej,
z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych
i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej