Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: nauki prawne

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny  nauki prawne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.       W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny nauki prawne

K_W01

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Główne tendencje rozwojowe dyscypliny nauki prawne

K_W02

3.       Metodologię badań naukowych.

Metodologię badan naukowych  w zakresie nauki prawne

K_W03

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

W szczególności w zakresie publikowania ,a  także wiedzę z zakresu rozpowszechniania wyników badań  naukowych w ramach prowadzonej  dydaktyki uniwersyteckiej

K_W04

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.       fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Fundamentalne  dylematy współczesnych systemów prawnych  istotne dla istnienia i rozwoju współczesnej cywilizacji

K_W05

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej

K_W06

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Podstawowe zasady transferu wiedzy prawniczej do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne

K_W07

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.       Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

2.      Wykorzystywać wiedzę z dyscypliny nauki  prawne do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie badań naukowych.

K_U01

3.       Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych  oraz ich  wkładu  w rozwój  wiedzy z zakresu nauk  prawnych, w szczególności potrafi przekazać i interpretować bieżące ustawodawstwo i dorobek orzecznictwa sądowego

K_U02

4.      Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej w tym w szczególności do konstruowania   aktów prawnych , bądź umów cywilnoprawnych

K_U03

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.       Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu nauki prawne  w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

K_U04

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych  w formie publikacji, wystąpień konferencyjnych. Ponadto potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych również  w formach popularnych np. w debatach medialnych czy środowiskowych

K_U05

3.       Inicjować debatę.

Inicjować debatę na tematy prawne w środowiskach teoretyków i praktyków prawa

K_U06

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Uczestniczyć w dyskursie naukowym w środowisku naukowym, zwłaszcza poprzez stawianie tez naukowych, ich argumentację, weryfikację wypowiedzi na tematy  naukowe z zakresu nauk prawnych

K_U07

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługiwać się prawniczym językiem

obcym na poziome B2 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym prawniczym środowisku naukowym i zawodowym

K_U08

 

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

 Planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze z zakresu nauk prawnych, także w prawniczym środowisku międzynarodowym

 

K_U09

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.       Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju , w szczególności w ramach  udziału w projektach naukowych, czy  kwerendach oraz inspirować i organizować  rozwój innych osób, w tym także w ramach  profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej  przynajmniej  na poziomie ćwiczeń i konserwatoriów oraz potrafi weryfikować wiedzę nabytą przez studentów

K_U10

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planować zajęcia lub grupy zajęć,  i konserwatoriów i realizować je  z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod badawczych oraz dydaktycznych w szczególności potrafi nawiązywać i prowadzić dyskusje ze studentami oraz odpowiadać na ich  bieżące pytania  na temat osiągnięć naukowych  z zakresu nauk prawnych .

K_u11

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.       Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Krytycznej  oceny dorobku w ramach nauk prawnych poprzez formułowanie argumentów oraz kontrargumentów

K_K01

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk prawnych  poprzez przyjmowanie  kontrargumentów i weryfikacje własnych tez badawczych

K_K02

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresy nauk prawnych

K_K03

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.       Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Wypełniania obowiązki społeczne badaczy, w szczególności poprzez przyczynianie się do przemiany otoczenia, autentycznego rozwoju i postępu każdego człowieka i całych społeczeństw w wyniku tworzenia lepszego systemu prawnego

K_K04

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Inicjowanie działań dotyczących tworzenia oraz stosowania prawa na rzecz interesu publicznego

K_K05

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy , w szczególności poprzez komercjalizację badań naukowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe w ramach  projektów krajowych i międzynarodowych, a także do właściwej realizacji programu prowadzonego przedmiotu przy umiejętnym zaplanowania czasu zajęć

K_K06

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej, zapewniające  oryginalność  i rzetelność prowadzenia badań naukowych

K_K07