Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu

 

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia:

nauki o zdrowiu

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

- kompetentnie cytuje innych autorów w opublikowanych i przygotowywanych do publikacji artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych, w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, poprzedzających przygotowanie rozprawy doktorskiej,

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 

-  ma wiedzę na zaawansowanym poziomie w odniesieniu do dyscypliny  i tematyki  związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującą najnowsze wyniki badań i osiągnięcia nauki

 

 

 

 

Metodologię badań naukowych

 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu

 

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

-ma opanowany język angielski na poziomie co najmniej B2,  w tym języka specjalistycznego właściwego dla nauk o zdrowiu i nauk medycznych w zakresie umożliwiającym działalność naukową,

- ma przygotowanie  w zakresie dydaktyki szkoły wyższej,

- zna warunki i zasady  odbywania studiów doktorskich, w tym otrzymywania grantów, stypendiów, nagród i wyróżnień

 

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

- potrafi ustalić przepisy regulujące zasady prowadzenia badań naukowych, przygotować niezbędne dokumenty,

- zna zasady i procedury prowadzenia badań przedklinicznych, klinicznych i wdrożeniowych,

 

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

- potrafi klasyfikować wydawnictwa naukowe, w tym czasopisma naukowe, oraz dorobek naukowy według przyjętych reguł:

-  lista filadelfijska (lf),

− impact factor (if)

- punktacja według list  MNiSW,

- cytowania,

− indeks Hirscha,

-  i 10 indeks

 

 - posiada umiejętności naukowe i technologiczne związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz krytyczną oceną otrzymywanych rezultatów

 

- potrafi kreować i prowadzić samodzielne badania naukowe, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie

 

- umie twórczo interpretować uzyskane wyniki oraz poszukiwać ich aplikacyjnego wykorzystania,

- potrafi wykorzystać metaanalizy w procesie badawczym,

 

 

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

 

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną i multimedialną w języku angielskim na temat realizacji badań oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

 

- wykazuje aktywną postawę w przygotowaniach publikacji naukowej w formie książki lub w formie publikacji naukowej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej,

lub publicznej prezentacji popularnonaukowej,

 

-potrafi przygotować i dokonać publicznej prezentacji wyników pracy naukowej, w tym także rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką promotora albo promotora

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

 

 

Inicjować debatę

 

 

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

 

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

 

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

-potrafi nawiązywać i podejmować współpracę naukową w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,

- potrafi ustalić wielkość populacji reprezentatywnej wykorzystując statystyczne metody planowania badań, 

 

- potrafi przygotować wniosek o środki finansowe przyznawane bezpośrednio na cele służące rozwojowi młodych naukowców, a w szczególności :  stypendia naukowe, stypendia stażowe, granty konferencyjne, pochodzące z rożnych źródeł finansowania 

 

 

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

- potrafi nawiązywać i podejmować współpracę naukową w

zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych

 

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

- ma umiejętności dydaktyczne w zakresie  metodyki prowadzenia zajęć, w tym  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w kształceniu studentów

-potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

- potrafi się ustosunkować do pytań recenzentów, i swoje stanowisko poprzeć dowodami naukowymi

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej

 

- jest świadomy roli współpracy międzynarodowej w prowadzeniu badań naukowych i analizy otrzymanych wyników

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- rozumie i akceptuje funkcje opieki nad doktorantem w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

 

- jest świadomy potrzeby udziału doktorantów i młodych naukowców w organach kolegialnych podejmujących decyzje w sprawach organizacji procesu badań naukowych i toku studiów doktoranckich, a także bezpośredniego kontaktu z przełożonymi ,

 

- jest świadomy  potrzeby rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym  organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz  podmiotami leczniczymi 

 

 

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

 

 

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

- ma świadomość społecznej roli uczonego ,

- rozumie znaczenie relacji: uczeń - mistrz, 

- sankcjonuje regulacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego oraz kwestii związanych z ochroną i podziałem praw do własności intelektualnej wypracowanej w ramach prowadzonych badań