Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny

Nauki o polityce i administracji

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1.        W stopniu zaawansowanym kluczowe teorie, podejścia badawcze i paradygmaty nauk o polityce i nauki o administracji oraz zagadnienia szczegółowe w ramach wybranej subdyscypliny.

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

2.      Główne tendencje w rozwoju dyscypliny nauki o polityce i administracji.

3.       Metodologię badań naukowych.

3.       Metodologię badań naukowych, szczególnie metody prowadzenia badań w naukach społecznych, w tym w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w środowisku naukowym i ich wykorzystania w praktyce, również w trybie otwartego dostępu
z jednoczesnym uwzględnieniem reguł ochrony własności intelektualnej.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

1.        Uwarunkowania i trajektorie zmian współczesnych stosunków politycznych; problemy i determinanty procesów globalizacji; zmieniające się role aktorów politycznych w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych; współczesną ewolucję pola polityki.

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

2.      Ekonomiczne, prawne oraz etyczne uwarunkowania działalności naukowej.

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

3.       Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery politycznej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

1.        Wskazywać zależności zachodzące między zjawiskami i procesami gospodarczymi, społecznymi
i kulturowymi a zjawiskami i procesami zachodzącymi w polu polityki oraz wykorzystywać teorie
z różnych dyscyplin nauk społecznych do wyjaśniania tych zależności.

2.      Identyfikować niezbadane dotychczas zjawiska i procesy społeczno-polityczne oraz korzystać z posiadanej wiedzy w celu ich twórczego wyjaśnienia, tj.:

- określenia problemu badawczego;

- zdefiniowania celu i przedmiotu badań naukowych oraz sformułowania hipotezy badawczej;

- doboru metody badań, odpowiednich technik i narzędzi badawczych oraz ich innowacyjnego zastosowania;

- wnioskowania na podstawie dowodów zgromadzonych w rezultacie badań.

 

 

 

 

 

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

3.       Dokonywać krytycznej analizy tekstów i materiałów źródłowych oraz oceny wyników badań własnych oraz będących rezultatem badań prowadzonych przez instytucje i ludzi oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji oraz dyscyplin pokrewnych.

4.      Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

5.      Identyfikować adresatów swoich badań wśród podmiotów publicznych, budować współpracę między nimi a nauką, formułować wyniki badań w sposób dla nich atrakcyjny.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

1.        Posługiwać się siatką pojęciową właściwą dla nauk
o polityce i administracji, w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

2.      Formułować wyniki badań w przekazy popularno-naukowe dostosowane do różnych grup odbiorców, posługując się przy tym różnymi środkami wyrazu.

3.       Inicjować debatę.

3.       Inspirować środowisko naukowe do podejmowania dyskusji na temat ważnych problemów badawczych; prowadzić i uczestniczyć w debatach naukowych
i popularno-naukowych dotyczących problemów społeczno-politycznych.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym prowadzonym w przestrzeni realnej (podczas spotkań naukowych)
i wirtualnej (na forach naukowych) oraz poprzez publikacje w literaturze naukowej.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Pracować w zespołach badawczych oraz kierować takimi zespołami w środowisku krajowym i międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

1.        Samodzielnie planować własny rozwój naukowy, nabywanie nowych umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy zawodowej, a także, inspirować innych do rozwoju i organizować ten rozwój.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

3.       Planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz narzędzi podnoszących percepcję zjawisk społeczno-politycznych oraz zachęcających do samokształcenia (w tym kształcenie na odległość).

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1.        Krytycznej oceny dorobku naukowego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji na podstawie rzetelnie zgromadzonej informacji, przez wskazanie niezbadanych, a wymagających poznania, obszarów polityki
i administracji oraz ewaluacji zasadności i poprawności stosowanych metod badawczych.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

1.        Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk o polityce i administracji mając świadomość fragmentaryczności posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodologii badań.

2.      Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

3.       Korzystania z posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

1.        Otwartości na pojawiające się problemy społeczno-polityczne i podejmowania badań służących ich poznaniu, wyjaśnieniu i rozwiązaniu oraz upowszechnieniu ich wyników.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

2.      Inicjowania i samodzielności w podejmowanych działaniach na rzecz podnoszenia świadomości problemów społeczno-politycznych wśród obywateli oraz rozwiązywania tych problemów.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

3.       Przedsiębiorczego podejścia w obliczu pojawiających się problemów społeczno-politycznych.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Prowadzenia działalności naukowej w sposób samodzielny, niezależny i rzetelny; wykorzystywania wyników badań w interesie publicznym, przestrzegania prawa, zasad etycznych i dobrych obyczajów regulujących prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych.