Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: nauki fizyczne

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny nauki fizyczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

W01      metodologię, strukturę i historię rozwoju nauk fizycznych, a także główne problemy i dylematy cywilizacyjne mające z nimi bezpośredni związek

 

W02      najważniejsze teorie, koncepcje i kierunki rozwoju metod eksperymentalnych w dyscyplinie nauki fizyczne

 

W03          narzędzia fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej, w tym aparat matematyki wyższej, nauk komputerowych oraz technik eksperymentalnych do opisu procesów fizycznych i rozwiązywania problemów w ramach tych dziedzin, których dotyczy rozprawa doktorska

 

W04      szczegółowo działy fizyki oraz literaturę naukową, związane z tematyką rozprawy

 

W05         najważniejsze i najnowsze osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki fizyczne, istotne uwarunkowania działalności naukowej i zasady upowszechniania wyników badań i transferu wiedzy

 

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

3.       Metodologię badań naukowych.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

U01      samodzielnie rozwijać metody, stosować narzędzia badawcze i wysuwać wnioski oraz gromadzić literaturę poświęconą wybranemu zagadnieniu i krytycznie ją zanalizować

 

U02      samodzielnie definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezy badawcze oraz rozwiązywać problemy naukowe i krytycznie weryfikować wyniki

 

U03      operatywnie władać językiem angielskim, w tym specjalistyczną terminologią dotyczącą tematyki rozprawy doktorskiej, pozwalającym na swobodne prezentowanie w mowie i piśmie swojego dorobku naukowego oraz rozumienie cudzych wystąpień

 

U04          przedstawić wyniki prac własnych i zsyntetyzować wyniki literaturowe w formie rozprawy, publikacji, lub wystąpienia konferencyjnego (plakatu oraz/lub referatu) oraz transferować wyniki swojej pracy badawczej do otoczenia zewnętrznego

 

U05          zaplanować i realizować indywidualnie lub zespołowo przedsięwzięcie badawcze inicjując przy tym debatę i dyskurs naukowy w środowisku lokalnym i międzynarodowym

U06          ustawicznie zdobywać wiedzę i inspirować rozwój intelektualny innych osób

 

U07      przygotować i zaplanować zajęcia z fizyki oraz nauczać na poziomie akademickim z użyciem współczesnych technik i metod

 

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

3.       Inicjować debatę.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

K01           krytycznej oceny własnych oraz cudzych rezultatów badań, a także oceny ich znaczenia społecznego i cywilizacyjnego

 

K02      organizowania własnych badań naukowych i aplikowania o ich finansowanie działając równocześnie na rzecz interesu publicznego

 

K03      respektowania zasad funkcjonowania wyższej uczelni w zakresie badań i dydaktyki i wypełniania roli pracownika naukowo-dydaktycznego

 

K04      prowadzenia badań w sposób rzetelny, niezależny, przedsiębiorczy respektując zasady ochrony własności intelektualnej i społecznej

 

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.