Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: nauki biologiczne

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny nauki biologiczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia  szczegółowe z zakresu nauk biologicznych

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Zna i potrafi identyfikować najnowsze trendy badawcze związane z rozwojem nauk biologicznych

3.       Metodologię badań naukowych.

Zna zaawansowaną metodologię i warsztat badawczy stosowany w różnych gałęziach biologii oraz zna  prawne i etyczne aspekty działalności naukowej, w tym dotyczące metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań oraz zasad upowszechniania wyników badań naukowych, także w trybie otwartego dostępu

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Rozumie problemy i dylematy współczesnej biologii

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej związanych z naukami biologicznymi

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Wymienia sposoby i zna zasady transferu wiedzy do gospodarki i sfery społecznej, rozumie potrzebę komercjalizacji wyników własnych badań naukowych

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań,  poprawnie formułuje hipotezy badawcze i dobiera stosowne do tego metody weryfikacji i analizy wyników.

 

Samodzielnie posługuje się nowoczesnymi technikami badawczymi i dostosowuje je do własnych potrzeb

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Poddaje krytycznej ocenie wyniki własnej pracy naukowej i obiektywnie ocenia dokonania naukowe innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Potrafi nawiązać kontakty z przedstawicielami zewnętrznymi sfery gospodarczej i społecznej w celu wdrażania i komercjalizacji wyników własnych badań naukowych w gospodarce.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Posługuje się specjalistyczną terminologią w języku ojczystym i obcym w mowie i piśmie przy opracowywaniu i opisie wyników własnych badań naukowych, a także ich rozpowszechnianiu

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Prezentuje w sposób zrozumiały, estetyczny i czytelny wyniki badań własnych

 

3.       Inicjować debatę.

Potrafi zainicjować i aktywnie uczestniczyć w debacie naukowej

 

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Potrafi prowadzić dyskusję w środowisku naukowym i zawodowym

 

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany

z działalnością naukową prowadzoną

w większym zespole przyjmując różne role

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Planuje świadomie swój rozwój intelektualny i naukowy oraz inspiruje rozwój innych osób

 

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Współprowadzi zajęcia w reprezentowanej dyscyplinie naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Jest gotów do krytycznej oceny wyników własnej pracy naukowej oraz aktywnie włącza się w krytyczną ocenę dokonań naukowych innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Jest gotów do krytycznej oceny wyników własnej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz praktycznych i stosuje je w swojej aktywności naukowej

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Jest gotów do przekazywania społeczeństwu w sposób przystępny wiedzy i opinii dotyczących nauki poprzez różnorodne środki przekazu

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, w tym takich uświadamiających społeczeństwu znaczenie wiedzy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Jest gotów do prowadzenia niezależnej działalności naukowej

Jest gotów do przestrzegania kodeksu zasad etycznych i prawnych w pracy naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony praw autorskich