Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia

 

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej

i zależności

P8S-WG

Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia  szczegółowe z zakresu nauk biologicznych

Zna najnowsze i najważniejsze osiągnięcia nauk biologicznych, opisuje trendy i kierunki rozwoju współczesnej biologii

 

Zna zaawansowaną metodologię i warsztat badawczy stosowany w różnych gałęziach biologii oraz zna  prawne i etyczne aspekty działalności naukowej, w tym dotyczące metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań oraz zasad upowszechniania wyników badań naukowych, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst- uwarunkowania

i skutki

P8S-WK

Rozumie problemy i dylematy współczesnej biologii

Rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej związanych z naukami biologicznymi

Wymienia sposoby i zna zasady transferu wiedzy do gospodarki i sfery społecznej, rozumie potrzebę komercjalizacji wyników własnych badań naukowych

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

 

P8S-UW

Potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań,  poprawnie formułuje hipotezy badawcze i dobiera stosowne do tego metody weryfikacji i analizy wyników

Samodzielnie posługuje się nowoczesnymi technikami badawczymi i dostosowuje je do własnych potrzeb

Poddaje krytycznej ocenie wyniki własnej pracy naukowej i obiektywnie ocenia dokonania naukowe innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

Potrafi nawiązać kontakty z przedstawicielami zewnętrznymi sfery gospodarczej i społecznej w celu wdrażania i komercjalizacji wyników własnych badań naukowych w gospodarce.

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Posługuje się specjalistyczną terminologią w języku ojczystym i obcym w mowie i piśmie przy opracowywaniu i opisie wyników własnych badań naukowych, a także ich rozpowszechnianiu

 

 

Prezentuje w sposób zrozumiały, estetyczny i czytelny wyniki badań własnych

 

 

Potrafi zainicjować i aktywnie uczestniczyć w debacie naukowej

 

 

Potrafi prowadzić dyskusję w środowisku naukowym i zawodowym

 

 

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany

z działalnością naukową prowadzoną

w większym zespole przyjmując różne role

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Planuje świadomie swój rozwój intelektualny i naukowy oraz inspiruje rozwój innych osób

 

Współprowadzi zajęcia w reprezentowanej dyscyplinie naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Jest gotów do krytycznej oceny wyników własnej pracy naukowej oraz aktywnie włącza się w krytyczną ocenę dokonań naukowych innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Jest gotów do przekazywania społeczeństwu w sposób przystępny wiedzy i opinii dotyczących nauki poprzez różnorodne środki przekazu

Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, w tym takich uświadamiających społeczeństwu znaczenie wiedzy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Jest gotów do prowadzenia niezależnej działalności naukowej

Jest gotów do przestrzegania kodeksu zasad etycznych i prawnych w pracy naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony praw autorskich