Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: językoznawstwo

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny językoznawstwo

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Historię języka, teorie językowe oraz proces kształtowania  metodologii badań językoznawczych na przestrzeni lat.

 

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

W stopniu zaawansowanym  zna i rozumie współczesne tendencje rozwojowe teorii badań językoznawczych.

3.       Metodologię badań naukowych.

Zna historyczne i współczesne metodologie badań językoznawczych 

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Potrafi przedstawiać wyniki wybranych badań językoznawczych.  

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Rozumie i potrafi argumentować związek badań językoznawczych z rozwojem cywilizacji.

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Posiada wiedzę dotyczącą kontekstów prawnych i etycznych badań językoznawczych.

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Posiada wiedzę dotyczącą kontekstów prawnych i etycznych badań językoznawczych.

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Posiada wiedzę dotyczącą kontekstów prawnych i etycznych badań językoznawczych.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Potrafi wykorzystać wyniki badań do analizy zjawisk kulturowych i społecznych.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Uczestniczy w dyskursie naukowym, także międzynarodowym.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechnia wyniki własnych badań naukowych w różnorodnej formie.

3.       Inicjować debatę.

Potrafi inicjować debatę językoznawczą.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Bierze udział w pracach językoznawczych

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 dla prezentacji badań językoznawczych.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Uczestniczy w różnorodnych inicjatywach środowiska językoznawców, także zagranicą.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Planuje własny rozwój naukowy; inicjuje badania językoznawcze prowadzone przez inne osoby.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planuje własny rozwój naukowy; inicjuje badania językoznawcze prowadzone przez inne osoby.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Krytycznej oceny aktualnego stanu badań w wybranych działach językoznawstwa.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznej oceny wkładu własnego w rozwój językoznawstwa.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznania znaczenia wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów językoznawczych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Podejmowania działań społecznych związanych z rolą badacza języka.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem publicznej własności badan własnych, uwzględniając zasady ochrony własności intelektualnej.