Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: historia

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny HISTORIA

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauki historycznej

 

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

główne tendencje współczesnej nauki historycznej

3.       Metodologię badań naukowych.

specyfikę warsztatu badawczego historyka w wybranej specjalności historycznej  oraz znaczenie refleksji teoretycznej dla badań historycznych

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

zasady opracowywania i publikowania wyników swych prac

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

uwarunkowania historyczne rozwoju współczesnej cywilizacji

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

zasady współpracy z środowiskiem lokalnym oraz podmiotami gospodarczymi, społecznymi i innymi na rzecz rozwoju badań historycznych

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

definiować cel i przedmiot badań historycznych, formułować hipotezy badawcze, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

krytycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych do prowadzenia badań naukowych oraz opracowywania i publikowania ich wyników

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

transferować wyniki działalności naukowej z zakresu historii do sfery gospodarczej i społecznej.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

komunikować się na tematy z zakresu historii, teorii i metodologii historii w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

upowszechniać i popularyzować wyniki badań historycznych

3.       Inicjować debatę.

inicjować debaty naukowe poświęcone kwestiom historycznym, teoretycznym i metodologicznym

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

uczestniczyć w dyskursie naukowym w kraju i za granicą na tematy historyczne

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 w celu aktywnego uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, seminariach i dyskusjach naukowych

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze z zakresu historii, także w środowisku międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

krytycznej oceny dorobku naukowego z zakresu historii

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

krytycznej oceny wyników badań historycznych

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

uznawania znaczenia wiedzy teoretycznej i metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

angażowania się w życie środowiska naukowego i społeczności lokalnych

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

inicjowania działań z obszaru historii na rzecz interesu publicznego.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój badań historycznych

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej