Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej historia

kod na poziomie kierunku

PRK poziom 8

odwołanie do kodu składnika opisu

 

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE

 

P8S-W1

światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauki historycznej

P8S-WG

P8S-W2

znaczenie refleksji teoretycznej dla badań historycznych

P8S-WG

P8S-W3

specyfikę warsztatu badawczego historyka w wybranej specjalności historycznej

P8S-WG

P8S-W4

uwarunkowania historyczne rozwoju współczesnej cywilizacji

P8S-WK

P8S-W5

uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych

P8S-WK

P8S-W6

zasady współpracy z środowiskiem lokalnym oraz podmiotami gospodarczymi, społecznymi i innymi na rzecz rozwoju badań historycznych

P8S-WK

 

UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI

 

P8S-U1

krytycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych do prowadzenia badań naukowych oraz opracowywania i publikowania ich wyników

P8S-UW

P8S-U2

uczestniczyć w dyskursie naukowym w kraju i zagranicą

P8S-UK

P8S-U3

upowszechniać i popularyzować wyniki badań historycznych

P8S-UK

P8S-U4

krytycznie analizować i interpretować źródła właściwe dla danej epoki historycznej

P8S-UK

P8S-U5

definiować cel i przedmiot badań historycznych, formułować hipotezy badawcze, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

P8S-UW

P8S-U6

planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S-UW

P8S-U7

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

P8S-UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW  DO:

 

P8S-K1

krytycznej oceny wyników badań historycznych

P8S-KK

P8S-K2

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój badań historycznych

P8S-KO

P8S-K3

angażowania się w życie środowiska naukowego i społeczności lokalnych

P8S-KO

P8S-K4

stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej

P8S-KR