Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: filozofia

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny Filozofia

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Zna zarówno historyczne doktryny filozoficzne, jak i te najnowsze

 

W stopniu zaawansowanym zna i rozumie podobieństwa i różnice pomiędzy współczesnymi doktrynami filozoficznymi jej najważniejszych dziedzin, tj. ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii kultury, filozofii politycznej, logiki i metodologii

potrafi tak argumentować jak i kontrargumentować w wybranej kwestii

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Demonstruje najważniejsze historyczne i obecne spory i dyskusje

 

Potrafi wykazać historyczną ewolucję centralnych kategorii i problemów filozofii

 

3.       Metodologię badań naukowych.

Zna zasady filozoficznej pracy badawczej, w tym potrafi zrekonstruować sytuację problemową, postawić jej hipotetyczne rozwiązanie i racjonalnie je uargumentować

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Dokonywać krytycznej analizy i twórczo rozwiązywać niektóre problemy współczesnej filozofii

 

Identyfikować właściwy przedmiot badań (kontrowersji filozoficznych)  i samodzielnie dobrać metodę jego hipotetycznego i innowacyjnego rozwiązania

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Płynnie operować kategoriami dyskursu filozoficznego

 

Znaleźć aplikacje niektórych zagadnień filozoficznych dla współczesnej kultury

 

Opisywać zjawiska współczesnej kultury w dyskursie filozoficznym

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym

 

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

3.       Inicjować debatę.

Inicjować debatę

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Aktywnie uczestniczyć w sporze filozoficznym (o zakresie tak lokalnym, jak i międzynarodowym.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu. Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, w środowisku lokalnym, a także międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Samodzielnie planować własny rozwój naukowy oraz inspirować rozwój innych osób

 

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Krytycznej oceny dorobku uprawianej dziedziny filozoficznej

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dziedziny

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznawania znaczenia wiedzy filozoficznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Podejmowania inicjatyw teoretyczno-praktycznych w celu realizowania interesów publicznych

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Myślenia i działania w sposób kreatywny ora przedsiębiorczy.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.