Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny ekonomia i finanse

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1. W stopniu zaawansowanym główne nurty myśli ekonomicznej i kluczowe teorie z zakresu ekonomii i finansów w ich nurcie klasycznym i neoklasycznym oraz nurcie alternatywnym.

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

2. Główne tendencje w rozwoju dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse.

 

3.       Metodologię badań naukowych.

3. Metodologię badań naukowych, w tym adekwatne metody prowadzenia badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów, opracowania i przetwarzania wyników badań oraz przygotowania publikacji.

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

4. Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zarówno w środowisku naukowym, jak i w praktyce, z uwzględnieniem reguł ochrony własności  intelektualnej.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

1. Dylematy i determinanty współczesnej gospodarki, uwzględniając procesy globalizacji i integracji gospodarczej, rozwoju zrównoważonego, racjonalności i efektywności gospodarczej (ekonomicznej) versus odpowiedzialności i racjonalności ekologicznej oraz społecznej

2.      ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

2. Ekonomiczne, prawne oraz etyczne uwarunkowania działalności naukowej.

 

3.       podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

3. Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

1. Dostrzegać i właściwie interpretować zależności zachodzące między zjawiskami występującymi w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie Ekonomia i finanse.

Identyfikować zjawiska i procesy występujące w sferze społeczno-gospodarczej oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do twórczego i nowatorskiego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności:

-     definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-     rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-     wnioskować na podstawie badań naukowych.

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

2. Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

3. Przekazywać i popularyzować w otoczeniu wiedzę i wyniki działalności naukowej z zakresu dyscypliny Ekonomia i finanse.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

1. Posługiwać się specjalistycznym słownictwem w ocenie procesów i zjawisk  z zakresu ekonomii i finansów, w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

2. Skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności różnym grupom odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, lub w inny sposób wnosić wkład do kształcenia specjalistów z zakresu ekonomii i finansów.

3.       Inicjować debatę.

3. Inicjować, prowadzić lub aktywnie uczestniczyć w debatach naukowych lub popularno-naukowych z zakresu teorii lub praktyki problemów społeczno-gospodarczych, w tym finansowych.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

4. Uczestniczyć w dyskursie naukowym w obszarze problematyki ekonomii i finansów.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

5. Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym z zakresu problematyki ekonomii i finansów.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Pracować w zespołach badawczych oraz kierować takimi zespołami, zarówno w środowisku krajowym,  jak i  międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

1. Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

2. Planować zajęcia w ramach problematyki ekonomii i finansów oraz realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, w tym metod diagnozy i prognozowania procesów gospodarczych.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

1. Samodzielnego poszerzania wiedzy z dyscypliny Ekonomia i finanse umożliwiającą krytyczną ocenę dorobku.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

2. Poszerzania swoich kompetencji poprzez ciągłe zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze badań z zakresu Ekonomii i finansów oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

3. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w ramach dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

1. Wykazywania kreatywności i otwartości na nowe idee i koncepcje w poszukiwaniu obszarów badań, w aspekcie wypełniania obowiązków społecznych badaczy.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

2. Inicjowania działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

3. Wykazywania przedsiębiorczej postawy w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny oraz rzetelnego i odpowiedzialnego wykorzystywania wyników swoich badań naukowych, przestrzegając zasad etycznych i dobrych obyczajów naukowych.