Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej: archeologia

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się


Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 dla ogólnego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

PRK poziom 8 dla dyscypliny Archeologia

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S_WG

1.        W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Światowy dorobek archeologii, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe.

 

2.      Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

Główne tendencje rozwojowe współczesnej archeologii, najnowsze trendy badawcze, możliwości wykorzystania specjalistycznych analiz różnych kategorii źródeł archeologicznych i ich znaczenia w pracy naukowej.

 

 

 

3.       Metodologię badań naukowych.

Metodologię i metodykę badań archeologicznych.

 

4.      Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w dyscyplinie archeologia, także w trybie otwartego dostępu.

Kontekst - uwarunkowania, skutki

P8S_WK

1.        Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich znaczenie w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk humanistycznych oraz dyscypliny archeologia.

2.      Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny archeologia.

3.       Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Podstawowe zasady transferu wiedzy archeologicznej do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej w dyscyplinie archeologia.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S_UW

1.        Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

-        definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

-        rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

-        wnioskować na podstawie badań naukowych.

Wykorzystywać w badaniach archeologicznych wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą w pracy naukowej archeologa;

- rozwijać metody, techniki,  narzędzia badawcze typowe dla dyscypliny archeologia oraz twórczo je stosować w pracy naukowej;

- wyciągać wnioski na podstawie badań naukowych oraz zależności przyczynowo-skutkowych w dyscyplinie archeologia

2.      Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w dyscyplinie archeologia oraz ich wkładu w rozwój wiedzy i nauki.

3.       Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Transferować wyniki działalności naukowej w dyscyplinie archeologia do różnych przestrzeni życia publicznego, w szczególności do sfery społecznej.

Komunikowanie się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S_UK

1.        Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Komunikować się na tematy specjalistyczne w zakresie dyscypliny archeologia w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

2.      Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

Upowszechniać wyniki działalności naukowej i popularnonaukowej w dyscyplinie archeologia.

3.       Inicjować debatę.

Inicjować dyskusje w zakresie problematyki właściwej dla dyscypliny archeologia.

4.      Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

Uczestniczyć w dyskursie naukowym, w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny archeologia.

5.      Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym w dyscyplinie archeologia.

Organizacja pracy -  planowanie i praca zespołowa

P8S_UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w dyscyplinie archeologia, zarówno w środowisku krajowym, jak i międzynarodowym.

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S_UU

1.        Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować  i organizować rozwój innych osób.

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju w dyscyplinie archeologia oraz inspirować i organizować rozwój innych osób w tym zakresie.

 

2.      Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod właściwych dla dyscypliny archeologia.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

Oceny - krytyczne podejście

P8S_KK

1.        Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Krytycznej oceny dorobku badawczego, publikacyjnego i popularyzacyjnego w ramach dyscypliny archeologia.

2.      Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój archeologii.

3.       Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w dyscyplinie archeologia.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

1.        Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

Wypełniania obowiązków społecznych badacza w dyscyplinie archeologia, w szczególności upowszechniania wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego i opiece nad zabytkami.

2.      Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, zgodnie z europejskimi konwencjami dotyczącymi ochrony zabytków.

3.       Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, ze szczególnym uwzględnieniem i przestrzeganiem fundamentalnych zasad etyki zawodu archeologa.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S_KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-        prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-        respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Podtrzymywania i rozwijania etosu zawodu i profesji archeologa tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób autonomiczny i twórczy;

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.