Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej archeologia

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 - efekty kształcenia

archeologia

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek archeologii, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe współczesnej archeologii

 

 

 

Metodologia i metodyka badań naukowych, w tym szczególnie badań archeologicznych

 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

 

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać w badaniach archeologicznych wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

 

Inicjować debatę

 

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

 

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku badawczego, publikacyjnego i popularyzacyjnego w ramach dyscypliny archeologia

 

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój archeologii

 

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców, szczególnie w uświadamianiu społeczeństwa o roli wiedzy archeologicznej w poznawaniu przeszłości

 

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

 

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej