Efekty uczenia się

 1. Efekty uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych odnoszą się do następujących dyscyplin naukowych i dyscypliny artystycznej: archeologia, ekonomia i finanse,  filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

 1. W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

 

 

 1. Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

 

 

 

 1. Metodologię badań naukowych.

 

 

 

 1. Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu.

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

 1. Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

 

 

 1. Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

 

 

 

 1. Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

 1. Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:
 • definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,
 • rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
 • wnioskować na podstawie badań naukowych.

 

 

 

 1. Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

 

 

 

 1. Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

 1. Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

 

 

 1. Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

 

 

 

 1. Inicjować debatę.

 

 

 

 1. Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

 

 

 

 1. Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

 1. Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

 

 

 

 1. Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

 1. Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

 

 

 1. Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

 

 

 

 1. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

 1. Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

 

 

 1. Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

 

 

 

 1. Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

 • prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,
 • respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

 

 1. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK, ze względu na specyfikę kształcenia i zakres prowadzonych badań zostały opracowane dla każdej dyscypliny naukowej i dyscypliny artystycznej osobno: archeologia, ekonomia i finanse,  filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Są one dostępne w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR.