Charakterystyka programu kształcenia

 1. Szkoła doktorska prowadzona przez Uniwersytet Rzeszowski jest zorganizowaną formą kształcenia w dyscyplinach naukowych: archeologia, ekonomia i finanse,  filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia oraz dyscyplinach artystycznych: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR trwa od 6 do 8 semestrów.
 3. Szkoła Doktorska UR przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych i dyscyplinach artystycznych z dziedzin nauki i sztuki:
 • nauk humanistycznych w dyscyplinie: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo;
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne, nauki o zdrowiu;
 • nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia;
 • nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji,  nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika;
 • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki fizyczne;
 • sztuki w dyscyplinie: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. 
 2. Realizacja kształcenia w Szkole Doktorskiej UR umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).