Doktorat wdrożeniowy

Informacje ogólne

1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

2. Program składa się z modułów:

a. „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt b, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

b. „Doktorat wdrożeniowy II - sztuczna inteligencja” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

3. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, wyrażający zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

4. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

5. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

a. finansowanie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 oraz zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w wysokości (miesięcznie):

- 3450,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

- 4450,00 zł - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) miesięczna kwota stypendium doktoranckiego ulega zwiększeniu o 30% kwoty 3450,00 zł .

b. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;

c. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.

 

6. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod poniższymi linkami:

 

Zasady składania wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

1. Wniosek o realizację kształcenia doktoranta w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składa samodzielny pracownik naukowy UR będący przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR.

2. Wniosek powinien być przygotowany w porozumieniu z:

a. podmiotem, który zatrudni lub zatrudnia kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej UR,

b. Dyrektorem instytutu dyscyplinowego UR.

3. Wniosek należy złożyć  w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres [email protected] do 15 maja 2021r. włącznie.

4. Na podstawie złożonych przez pracowników naukowych wniosków, Uniwersytet Rzeszowski składa wniosek w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl  na udostępnionym w nim formularzu.

5. Zgodnie z komunikatem MNiSW nabory wniosków w systemie OSF w ramach programu trwają od dnia 31 marca do dnia 31 maja danego roku.

6. Kandydat na doktoranta w ramach programu jest zobowiązany przystąpić do procesu rekrutacji na zasadach określonych w Uchwale Senatu UR w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

7. Po pozytywnej kwalifikacji MNiSW do udziału w programie oraz przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej UR, wymagane jest dostarczenie przez doktoranta:

a. opisu planowanej pracy badawczej,

b. zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu,

c. dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu.

 

Informacje dodatkowe

1. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w 6 dziedzinach i 18 dyscyplinach:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
 1. archeologia,
 2. filozofia,
 3. historia,
 4. językoznawstwo,
 5. literaturoznawstwo,
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
 1. nauki medyczne,
 2. nauki o zdrowiu,
 • dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:
 1. rolnictwo i ogrodnictwo,
 2. technologia żywności i żywienia,
 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
 1. ekonomia i finanse,
 2. nauki o polityce i administracji,
 3. nauki prawne,
 4. nauki socjologiczne,
 5. pedagogika,
 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:
 1. nauki biologiczne,
 2. nauki fizyczne,
 • dziedzina sztuki w dyscyplinach:
 1. sztuki muzyczne,
 2. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

2. Kluczowym warunkiem udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR osoby, która jest albo zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w szkole doktorskiej przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym z ramienia podmiotu zatrudniającego doktoranta może być osoba posiadająca:

 • stopień doktora lub
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

3. Osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej UR w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UR oraz realizacji indywidualnego planu badawczego. Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdrożeniowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR. Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej UR trwa osiem semestrów. Okres ten można skrócić pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się.

4. Zgodnie z zasadami programu „Doktorat wdrożeniowy” Uniwersytet Rzeszowski zobowiązany jest do zawarcia z każdym z przedsiębiorców, którzy zatrudniają doktoranta, umowy ustalającej m.in.:

a. zasady podziału praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji programu,

b. zasady przenoszenia pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a przedsiębiorcą praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem programu.

5. Pytania dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” lub kształcenia w Szkole Doktorskiej UR prosimy kierować do Sekretariatu SD UR ([email protected]).