Zaliczenie semestru

 1. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej UR jest semestr.
 2. Doktorant jest zobowiązany uzyskać wszystkie zaliczenia przewidziane na dany semestr w programie kształcenia w terminie określonym zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji danego roku akademickiego.
 3.  Przy zaliczaniu zajęć stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5,0); dobry plus  (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0); zaliczenie (zal.); niezaliczenie (nzal.).
 4. Przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej UR dokumentowany jest w:
  • kartach okresowych osiągnięć doktoranta sporządzanych na podstawie danych  zgromadzonych w systemie WU i będących wydrukiem z systemu elektronicznego Uczelnia 10 (wydruk sporządza Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR);
  • protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych na podstawie danych zgromadzonych w systemie WU, będących wydrukiem z tego systemu, podpisanym przez egzaminatora lub zaliczającego (wydruk sporządza egzaminator lub osoba zaliczająca);
  • e-indeksie będącym zapisem danych o przebiegu kształcenia doktoranta w systemie WU - doktorant jest zobowiązany do sprawdzenia indywidualnego konta w systemie WU (wu.ur.edu.pl) celem weryfikacji kompletności i poprawności danych, w szczególności w zakresie otrzymanych zaliczeń i ocen z egzaminów.  
 5. Doktorant w trakcie trwania pierwszego roku kształcenia zobowiązany jest złożyć indywidualny plan badawczy. Szczegółowe informacje w zakładce indywidualny plan badawczy.
 6. Doktorant do końca każdego semestru zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
  • sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym semestrze  zgodne z indywidualnym planem badawczym wraz z załącznikiem do sprawozdania (jeśli dotyczy), przy czym pierwsze sprawozdanie doktorant składa po złożeniu indywidualnego planu badawczego;
  • dokumenty potwierdzające aktywność doktoranta wykazywaną w sprawozdaniu - m.in. kserokopie zaświadczeń o udziale w konferencjach, publikacje naukowe itp. Doktoranci pierwszego semestru kształcenia, którzy nie złożyli indywidualnych planów badawczych składają w/w dokumenty wraz z wykazem tych osiągnięć podpisanym przez doktoranta; 
  • opinię promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej;
  • zaświadczenie wydane przez dyrektora instytutu o odbyciu praktyki zawodowej wraz z dziennikiem praktyk zawodowych.
 7. Na podstawie przedstawionej dokumentacji Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR podejmuje decyzję o zaliczeniu semestru, w terminie określonym zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji danego roku akademickiego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR może przedłużyć okres zaliczenia semestru o jeden miesiąc.