Ukończenie kształcenia i wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Warunkiem ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest złożenie rozprawy doktorskiej po uzyskaniu przez doktoranta wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie kształcenia. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR w porozumieniu z dyrektorem instytutu oraz z promotorem może zwolnić doktoranta, który złożył pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem kształcenia, z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie.

 

Doktorant zobowiązany jest złożyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR wszystkie dokumenty wynikające z zaliczenia semestru oraz:

 1. zaświadczenie o złożeniu rozprawy doktorskiej wydane przez biuro prorektora kolegium właściwe dla dyscypliny naukowej/artystycznej doktoranta;
 2. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej;
 3. wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej zapisaną w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zmianę pliku na PDF i przekazaną na CD;
 4. wydruk zaakceptowanego raportu ogólnego wygenerowanego przez promotora z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy PSWiN (jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną);
 5. oświadczenie doktoranta stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Wymagane dokumenty doktorant składa w terminie nieprzekraczającym daty złożenia rozprawy doktorskiej określonej w indywidualnym planie badawczym doktoranta.

 

Procedura w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadzana jest w Kolegiach właściwych dla dyscypliny naukowej/artystycznej doktoranta.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada Prorektorowi ds. Kolegium pisemny wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wraz z wnioskiem kandydat przedstawia:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy,
 2. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; wykaz dokumentów poświadczających wymagany poziom znajomości języka obcego stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 3. wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub wykaz dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła oraz informację o działalności popularyzującej sztukę, wymagany do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora; udział jednostkowy kandydata w publikacjach wieloautorskich określa Rada Naukowa Kolegium,
 4. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, bądź postępowania o nadanie stopnia doktora, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w tej samej dyscyplinie,
 5. pracę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów,
 6. oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej jako przedmiotu egzaminu doktorskiego,
 7. kwestionariusz osobowy,
 8. życiorys (CV).

 

Procedura w sprawie nadania stopnia doktora opisana jest szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.