Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Wnioski o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców mogą składać doktoranci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Aby edytować wniosek należy założyć konto w systemie OSF jako redaktor wniosku https://osf.opi.org.pl/app/ wpisując swoje dane osobowe.  

Wypełniając wniosek o stypendium proszę pamiętać, że w części A wniosku (dane wnioskodawcy) zgodnie z komunikatem MNiSW należy wpisać Uniwersytet Rzeszowski (dane jednostki w pliku do pobrania).

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których doktorant jest autorem lub wiodącym współautorem. Powyższy warunek wykazania 3 publikacji, gdzie doktorant jest autorem lub wiodącym współautorem, nie dotyczy wniosku składanego przez doktoranta prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

Doktorant może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

Wydruk roboczy uzupełnionego wniosku w systemie OSF należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanów  (zachowując wszelkie wymagane podpisy) za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły Doktorskiej ([email protected]w terminie do 18 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Wydruk roboczy uzupełnionego wniosku powinien być podpisany przez doktoranta oraz Dyrektora Instytutu i promotora.

Po sprawdzeniu wydruków roboczych wniosków przez pracowników Szkoły Doktorskiej należy wygenerować ostateczną wersję wniosku i ponowienie przesłać do ww. jednostki w celu dalszego procedowania.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się pod linkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r