Stypendium doktoranckie

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r. poz. 1668 z późn.zm.), tj.: w przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
 • 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 • 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 1. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
 2. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
 4. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
 5. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.
 6. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie zostają zgłoszeni do ZUS i podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.
 7. Doktoranci Szkoły Doktorskiej UR zobowiązani są do złożenia oświadczenia do celów ZUS (zgłoszenie do ubezpieczeń) oraz do składania comiesięcznych oświadczeń do celów ZUS (kontynuacja ubezpieczeń).