Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w trakcie 4 semestru 2 roku kształcenia.

Zasady oceny śródokresowej doktorantów przedstawia dyrektor instytutu. Rada Szkoły Doktorskiej UR zatwierdza zasady oceny śródokresowej doktorantów.

Sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów obejmuje:

1) terminowość realizacji planu badawczego wraz z harmonogramem prac nad rozprawą doktorską;
2) aktywność naukowo-organizacyjną.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej.

Zasady oceny śródokresowej doktorantów przedstawione są w Regulaminie oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim