Indywidualny plan badawczy

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Indywidualne plany badawcze są ostatecznie zatwierdzane przez Radę Szkoły Doktorskiej UR w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia doktoranta.

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w trakcie 4 semestru 2 roku kształcenia.