Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

STYPENDIA SOCJALNE NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

..................................... 

DZIEKANAT WYDZIALU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

 

 

U W A G A!

24.12.2019 r.(wtorek) i 27.12.2019 r.(piątek)

Dziekanat ds. socjalnych Kolegium Nauk Humanistycznych (pok.nr 4 i 5,budynek A-3, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów)

będzie  nieczynny.

 

(Zarządzenie nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu

Rzeszowskiego z dnia 5.12.2019 r.)

 

  Ponadto Dziekanat ds. socjalnych będzie nieczynny

  w dniach:

            od 31.12.2019 r.(wtorek) do 3.01.2020 r. (piątek).

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA i I rok II STOPNIA

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym


w roku akademickim 2019/2020

 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w terminach:

                           od 02.09.2019r. do 20.09.2019 r.

                

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Rejtana 16c budynek A1 pok. 164 (I piętro, obok windy). 

 

  (Dziekanat czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny),

    tel. 17 872 13 35; email: styp-wsh@ur.edu.pl

………………………………..

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA

 

Wniosek - stypendium socjalne

 

Wniosek - stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Wniosek - zapomoga

 

Oświadczenie - ryczałt, karta podatkowa

 

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane

 

Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia

 

Oświadczenie - wzór ogólny

 

S - zał. 8 Zasady ustalania  i obliczania dochodu w rodzinie_studenta

S - zał. 9 Wykaz dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Wnioski i załączniki o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania:

-  stypendium socjalne

 - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 - stypendium Rektora

 - stypendium Ministra

 - zapomoga

 - oraz stypendiów dla cudzoziemców

 

 można również uzyskać na stronie internetowej UR:

 

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow

 

 

*******************************

Zgodnie z art. 93. ust. 1. nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może  otrzymywać  świadczenia, o których  mowa  w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.”

Powyższe oznacza, że student ubiegający się równocześnie o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora lub zapomogę oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, może je otrzymywać tylko na jednym kierunku, również w przypadku studiowania kilku kierunków na różnych Uczelniach.

Wobec powyższego student:

 • najlepiej aby złożył wnioski o ww. stypendia na jednym kierunku, najlepiej tam gdzie decyduje się na złożenie wniosku o stypendium Rektora.
 • przypadku złożenia wniosków o świadczenia na kilku kierunkach student może przed wydaniem decyzji  - zmienić miejsce złożenia wniosku – zgłosić w Dziekanacie spraw socjalnych (zmiana miejsca złożenia wniosku kierunku na kierunek),
 • w przypadku uzyskania prawa do ww. stypendiów decyzją Komisji Stypendialnej na kilku kierunkach np. na jednym kierunku otrzymuje stypendium socjalne a na drugim stypendium Rektora, student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w Dziekanacie spraw socjalnych. W takiej sytuacji student może być zobligowany do ponownego złożenia wniosku  - na danym (jednym kierunku) – przy czym świadczenie zostanie przyznane o ile środki na ten cel nie zostały wykorzystane przez Komisję.
 • w przypadku złożenia wniosku o to samo świadczenie na dwóch kierunkach, po uzyskaniu informacji o przyznaniu świadczenia – student ma obowiązek dokonać wyboru na którym kierunku będzie to świadczenie otrzymywać.

****************************************

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

Każdy student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej (z wyjątkiem osób przyjętych na I rok studiów w r.ak. 2019/20) ma obowiązek elektronicznego wypełnienia wniosku w systemie Uczelnia 10:

 

- na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 – w przypadku

  ubiegania się o stypendium socjalne

- na rok akademicki 2019/2020 – w przypadku ubiegania się o stypendium

   specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomogi

 

 a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Socjalnym   

 Wydziału Socjologiczno-Historycznego – pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16 c)

  kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl         

 (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

 

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo mogą złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 8 czerwca 2019 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

 

    Termin składania wniosków:

·         dla studentów II roku lub wyżej – do 15 lipca 2019 r.,

·         dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5 października 2019 r.

·         stypendium Rektora w Dziale Kształcenia -  do 5 października 2019 r.


 

 

 

 

 

Informacja na temat rozdysponowania środków materialnych na styp. socjalne i w zwiększonej wysokości w semestrze letnim 2018/2019           

 

 

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) dla studentów i doktorantów zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. Ponieważ jednak studenci już w najbliższym okresie będą ubiegali się o świadczenia na przyszły rok akademicki 2019/2020 proszę zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami:

1.  Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać
od 1 czerwca 2019 r. w następujących terminach:

 1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r.ak. 2019/2020:
 • do 5 października,
 1. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

2. Wnioski należy złożyć w wersji papierowej (nie będą jeszcze dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia). Wzory wniosków będą dostępne na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow pod koniec maja wraz z nowym Regulaminem.  

 3. UWAGA!!!

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym wyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet jeśli zostaną spełnione kryteria do jego otrzymania, wynika to
z ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych na cele stypendialne.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne zawierającego braki formalne, dostarczenie przez studenta wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji materialnej rodziny, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach do 5 października.

4. Doktoranci II roku i wyżej ubiegają się o ww. świadczenia na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów. Oznacza to m.in. że obowiązują ich odpowiednio zasady przyznawania Stypendium Rektora określone w Regulaminie dla studentów, w tym kryteria oceny wniosków określone w zał. nr 8 do nowego Regulaminu.

5.  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Przepisy nowej ustawy tak jak dotychczas regulują większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni. Poniżej omówione zostały wyłącznie zagadnienia związane z przyznawaniem studentom pomocy materialnej.

 

GŁÓWNE ZMIANY:

• rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez ograniczania do kwestii dojazdowych

• rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

• doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej

• zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

• zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”):

• stypendium socjalne

• stypendium dla osób niepełnosprawnych

• zapomogę

• stypendium rektora

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi świadczenia uczelniane oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

Decyzja o przyznaniu uczelnianego świadczenia z zakresu pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA!!!

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. W założeniach nowego Regulaminu ustalono, że za uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 88 ust. 5 ustawy, uznaje się: nie dołączenie do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w wyniku potwierdzonego odpowiednim dokumentem wypadku losowego, choroby, niewydania zaświadczenia z winy urzędu (zbyt długi okres oczekiwania) w wyznaczonym terminie.

Inną istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”
, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium. W założeniach nowego Regulaminu jest aby zwiększenie stypendium socjalnego otrzymał student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł.

 

 

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!! Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”. Oznacza to, że student, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen ale osiągnął jedynie punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe, nie otrzyma stypendium Rektora.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać je student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

• orzeczenie o niepełnosprawności

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

ZAPOMOGA

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas)
i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach „szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostało nieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendium musiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego, choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

 

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na pomoc materialną dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA STUDENCI!

STYPENDIA SEMESTR LETNI r.ak.2018/2019

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego

               (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019)

 

            

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie

lub w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

 

 

 

 

Stypendia socjalne na semestr letni w r.ak.2018/2019

 

     Zgodnie z decyzją Działu Kształcenia UR, stypendia przyznane na semestr letni

                            roku akademickiego 2018/2019 będą wypłacone w m-cu kwietniu br.

                                                                   z wyrównaniem za m-c marzec.

 

               Jest to zgodne z § 28 ust.1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej            

                                                dla studentów od roku akademickiego 2018/2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             W m-cu marcu 2019 r. posiedzenie Komisji Stypendialnej Studentów odbędzie się                                 

                                                          w  dniu 12.03.2019 r. (wtorek) o godz.9.00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

    UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

                  STYPENDIA SOCJALNE/SOCJALNE W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI

                  NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do wypełnienia wniosku elektronicznie (wraz z aktualnym składem rodziny) w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

i złożenia go w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c)

                                                                                                w terminie od 7.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

 

  UWAGA

                                                                                                                                           

Studenci, którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:

 

 - wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikiem 7 - (ośw. o niepobier.św. na innym kierunku, innej  Uczelni)

 

                                                                    oraz załącznikiem nr 9-F -(ośw.o zakwaterowaniu) w przypadku ubiegania się o socjalne  w zwiększonej wysokości 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne,  ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku w semestrze zimowym i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;

 

Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:

 

- do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki – Wykaz dokumentacji
(zał. nr 9)                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

Studenci studiów niestacjonarnych  mogą złożyć wnioski w sobotę 12.01.2019 r. w godz. od 9.00 do 13.00 (Dziekanat-pokój nr 29)

 

 

 

 

 

POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych  w roku akademickim  2018/19.

 

 Stypendium socjalne

 

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

 

 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

Lekki

450,00

Umiarkowany

Znaczny

 

 

UWAGA STUDENCI!

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

               (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019)

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat ds. socjalnych nieczynny

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie l

lub w sobotę  27.10.2018 r.(pokój nr 31) oraz 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

 

 

 

 

***************************************

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2018/2019 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną:

S - zał. 9 - Wykaz dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Informacja o zasadach ustalania i obliczania dochodu:

S - zał. 8 Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta

 

Druki wniosków, załączników, oświadczeń oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2018/2019, można pobrać ze strony internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

 

 

Student może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór zał. nr 16 do Regulaminu).

 

 

 

Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 zostaną przyjęte na I rok studiów:

 

Studenci I roku studiów (I-go lub II-go stopnia), którzy  chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 składają wnioski (w wersji papierowej) w następującym terminie:

                                                                                                         do 5 października 2018 r.

                                

                         w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29

                        (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl

                        (Dziekanat ds. socjalnych czynny od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, poniedziałki-nieczynne)

 

Zgodnie z Regulaminem…

 1. W przypadku złożenia wniosku po 5 października semestru zimowego i 5 marca semestru letniego danego roku akademickiego, świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. a-c, przyznawane są od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek o ich przyznanie i/lub oświadczenie o zamieszkaniu w DS. lub obiekcie innym niż DS. (zał. nr 9-F) lub oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (zał. nr 14), z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. W przypadkach o których mowa w ust. 1, świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznane, o ile zostały spełnione kryteria do ich przyznania określone w niniejszym Regulaminie i środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane przez komisję stypendialną.

 

 

 

Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 będą studentami II roku studiów i wyżej:

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są w terminie:

do 15 czerwca 2018 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia   

          (wu.ur.edu.pl)

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem

          wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29

                              (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl         

                              (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

 

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 

 2 czerwca 2018 r. oraz 16 czerwca 2018 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

 

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

Informujemy, że w systemie Uczelnia 10 od dnia 4.06.2018 r. uruchomiono elektroniczną rejestrację wniosków

  poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Uwaga:

Przy rejestracji elektronicznej wniosku proszę pamiętać o zweryfikowaniu swojego numeru konta w systemie Wirtualna Uczelnia tj.

- w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWEsprawdź numery kont, które znajdują się w systemie  

   zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacane stypendium lub inne świadczenia z uczelni

- jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta lub je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj  

  zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe

 

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentowi bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody.

 

STYPENDIUM SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki
(9 miesięcy), z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr; jednakże na okres nie dłuższy niż przewiduje okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

 

 

ZAPOMOGA

 1. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Student we wniosku o przyznanie zapomogi powinien wskazać, że znajduje się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej, która jest następstwem zaistnienia określonego zdarzenia losowego (zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego) np. kradzież, pożar, powódź, ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
 3. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
 4. Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się
  o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku ubiegania się
  o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny – jest on zobowiązany dostarczyć opinię lekarza specjalisty właściwego dla leczenia wskazanego schorzenia lub inny równoważny dokument.
 5. Wnioski o przyznanie zapomogi złożone po 15 czerwca danego roku akademickiego, Komisja rozpatruje na pierwszym posiedzeniu w kolejnym roku akademickim.
 6. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.
 7. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 8. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

 

 

 

 

 

*******************************

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018

       UWAGA STUDENCI

OGŁOSZENIE!!! Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Porozumieniem Rektora UR z Samorządem Studentów  z dnia 19 października 2017 r. ustalono:

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow