Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW WSH

Tytuł : Nasi Mistrzowie

Autor : Małgorzata Rybicka, Magdalena Rzucek

Wydawca : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce wydania : Rzeszów

Rok wydania : 2016

Liczba stron : 355 

ISBN : 978-83-65627-03-2

 

***************************

         

 

Tytuł : Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI – XV w.) Tom 1.

Autor : Michał Dzik

Wydawca : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Rok wydania : 2015 (2016)

Liczba stron : 321

ISBN : 978-83-60099-77-3, 978-83-946254-3-6, 978-83-65627-02-5

 

 

Tytuł : Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI – XV w.) Tom 2.

Autor : Michał Dzik

Wydawca : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Miejsce wydania : Rzeszów

Rok Wydania : 2015 (2016)

Liczba stron : 255 

ISBN: 978-83-60099-77-3, 978-83-946254-3-6, 978-83-65627-02-5

***************************

Tytuł: Analecta Archaeologica Ressoviensia vol.10. Rituals in the Past. Rytuały w przeszłości. 

Autor: Leszek Gardeła, Agnieszka Půlpánová – Reszczyńska

Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Miejsce wydania : Rzeszów

Rok wydania : 2015 (2016)

Liczba stron : 407  

ISSN: 2084 - 4409

*********************************************

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Agnieszka Pawłowska. Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Warszawa 2016

 

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych temu zagadnieniu powstało doprawdy niewiele. Książka ta jest pod wieloma względami pracą wyjątkową – przede wszystkim przez ogrom problemów, z jakim Autorka musiała się zmierzyć.
W prezentowanej pracy bardzo wartościowe są również liczne wywody i ustalenia historyczne, czasami z zaskakującymi szczegółami, pozwalające lepiej zrozumieć dzisiejszy kształt i obecne funkcjonowanie samorządu terytorialnego w USA. Na wysoką ocenę zasługuje także analiza i wyjaśnianie określonych rozwiązań samorządowych oraz ich ewolucji przez odniesienie do licznych teorii administracji publicznej, w tym dychotomii polityka–administracja, oraz prowadzenie rozważań o charakterze ekonomicznym i socjologicznym, co daje pełny obraz uwarunkowań samorządu terytorialnego w USA.

              prof. dr hab. Jerzy Supernat

****************

Media w kampaniach wyborczych, redakcja naukowa: Wojciech Furman, Paweł Kuca, Dominik Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Politycy i dziennikarze tworzą wspólne środowisko, a okresem szczególnego natężenia ich interakcji jest kampania wyborcza. Zapewne dlatego kampanie wyborcze dostarczają wartościowego materiału badawczego. Można w nich dostrzec przypadki instrumentalizacji, kiedy dziennikarz staje się tubą polityka, lub przypadki odwrotne – gdy dziennikarz aspiruje do zajęcia pozycji władzy. Może też dochodzić do symbiozy, czyli wzajemnego przejęcia wzorów działania. Próby rozwikłania tych zależności zostały zebrane w tomie, na który złożyły się teksty pochodzące od autorów z różnych ośrodków Polski, a także z Ukrainy.

***************

Radio regionalne w Polsce, redakcja naukowa: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Jest to druga z serii trzech monografii dokumentujących stan mediów regionalnych w Polsce. Tom składa się z 24 rozdziałów, z których każdy dotyczy jednego nadawcy. Poszczególne rozdziały zostały sporządzone wedle wspólnego schematu i zawierają kolejno: podstawowe dane o zasięgu i słuchalności, krótki rys historyczny kończący się na roku 2014, misję stacji wyrażoną w dokumentach redakcyjnych, strukturę redakcji oraz jej najważniejsze działania i osiągniecia. Autorami rozdziałów są badacze z ośrodków akademickich z całej Polski, a wstęp sporządził prof. Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

****************

Wartości i idee a polityka, redakcja naukowa: Katarzyna M. Cwynar, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Książka jest rezultatem badań międzynarodowej grupy uczonych nad aksjologiczno-politycznym wymiarem rzeczywistości społecznej. W części pierwszej autorzy podejmują m.in. kwestie relacji między wartościami a interesami, w kontekście działań politycznych, wolności tych działań a także odpowiedzialności moralnej oraz kwestię tożsamości narodowej. W części drugiej zamieszczone zostały artykuły, w których autorzy przedstawiają i analizują wybrane idee polityczne. Autorami tekstów zamieszczonych w książce są przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. 

************************

Grzegorz Bonusiak, Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw ludów rdzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Książka przedstawia problemy ludów rdzennych (tubylczych) z perspektywy politycznej i prawnej. Pierwsza jej część opisuje drogę do upodmiotowienia ludów rdzennych przez społeczność międzynarodową. W drugiej części czytelnik odnajdzie informacje dotyczące Saamów (Lapończyków), ich położenia prawno-politycznego i społeczno-gospodarczego w perspektywie historycznej, ich współczesnego statusu w Finlandii, Norwegii i Szwecji oraz prac nad ujednoliceniem tego statusu i wreszcie projektowanych przez wymienione państwa działań zmierzających do pełnej realizacji wskazanych w pierwszej części standardów.

*******************

Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, redakcja naukowa: Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Doświadczenia drugiej wojny światowej i masowe naruszenia praw człowieka spowodowały, że zjawisko ludobójstwa stało się niezwykle ważnym polem analiz i badań naukowych a zapobieganie mu na trwale zapisało się jako element edukacji oraz narracji historycznej i obywatelskiej. Publikacja jest próbą analizy roli państwa, jednostki i religii wobec ludobójstwa; postaw społecznych czy też wykorzystania problematyki ludobójstwa w dyskursie politycznym.

 

********************

Mira Malczyńska-Biały, Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Rozważania koncentrują się na istocie alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego form rozwiązywania sporów konsumenckich sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) z wyeksponowaniem uwarunkowań, modelów, podmiotów oraz ewolucji polityki w tym zakresie. Podstawowym celem monografii jest próba deskrypcji i eksplantacji modelu konsumenckiego ADR na terenie województwa podkarpackiego.

 

*****************************************

*************************

Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, redakcja naukowa: Paweł Grata, Marek Delong, Paweł Korzeniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytania o współczesne problemy polityki bezpieczeństwa. Składa się na nią 21 rozdziałów podzielonych na cztery części poświęcone wybranym aspektom europejskiej polityki bezpieczeństwa, wyzwaniom współczesnej polityki bezpieczeństwa związanym z konfliktem na Ukrainie, problemom polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagadnieniom polityki bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym.

 

  **************************

   

Marek Delong, Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych
i społeczenych w Polsce w latach 1989-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Książka stanowi syntezę stanowiska Konferencji Epiksopatu Polski wobec wybranych problemów politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014. Problematyka pracy skłania do refleksji nad miejscem Kościoła w życiu publicznym i jego rolą w procesie przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, zapoczątkowanych w 1989 roku. 

**************************************** 

W 2014 roku wydana została publikacja Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski.  pod redakcją dr. Anny Gąsior-Niemiec, dr. Anny Kołomycew i dr. Bogusława Kotarby. Podjęto w niej szereg problemów dotyczących młodzieży oraz analizę obejmującej ją  polityki młodzieżowej.

Anna Gąsior-Niemiec- doktor, pracownik Katedry Politologii UR. Zajmuje się socjologią migracji, polityki i przestrzenii. Autorka i współautorka publikacji: Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu(2006); Demokracja w obliczu populizmu(2007); The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Science(2008)

 

Anna Kołomycew- doktor, pracownik Katedry Politologii UR. Specjalizuje się w problemach samorządu terytorialnego, polityki regionalnej, zarządzania publicznego. Autorka i współautorka prac: Local Action Groups as an example of governance at the local level(2011); Zarządzanie w samorządzie terytorialnym(2012); Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych(2013)

 

Bogusław Kotarba- doktor, pracownik Katedry Politologii UR. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę samorządu terytorialnego i regionalnej polityki rozwoju. Autor i współautor publikacji: Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002−2010(2011); The Opposition within the Commune Authorities in Light of the Regulations Included in the Statute of the City of Rzeszów(2012); Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych(2013)

 

*******************************

W 2014 roku ukazała się publikacja pod redakcją dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, prof. UR. i dr hab. Witolda Nowaka, prof. UR. Tytułowe grzechy główne stają się podstawą do refleksji nad  sposobem postrzegania wartości oraz kształtowaniem się obrazu świata i doświadczenia życia codziennego na przestrzeni dziejów.

Magdalena Żardecka-Nowak- dr hab. prof. UR, pracownik Instytutu Socjologii. Jej zainteresowania badawcze koncentruja się na kwestiach filozofii polityki, filozofii społecznej oraz filozofii współczesnej. Autorka i współautorka publikacji:  Wspólnota i ironia : Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego;Rozum i obywatel : idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki(2007); Rozum, świat, zaangażowanie (2012);

Witold Nowak- dr hab. prof. UR, pracownik Instytutu Historii. Specjalizuje się w problematyce antropologii kulturowej, filozofii kultury oraz filozofii historii. Autor i współautor prac: Robina G. Collingwooda filozofia historii(2002); Tożsamość indywidualna i zbiorowa. Szkice filozoficzne. (2004); Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej (2010)

 

*******************************

 

W 2014 ukazała się książka dr Tomasza Bochnaka Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy. Autor przedstawia w niej wpływy kultury lateńskiej na ziemiach polskich; ich zróżnicowanie, rozmieszczenie oraz dynamikę.

Tomasz Bochnak- doktor, pracownik Instytutu Archeologii UR. Zainteresowania badawcze obejmują wpływy kultury lateńskiej na społeczności Europy Środkowej oraz funkcjonalność przedmiotów metalowych. Jest autorem i współautorem publikacji: Uzbrojenie na ziemiach polskich w czasach dominacji celtyckiej(2006); Wyniki prac konserwatorskich przy srebrnych częściach ołtarza z Kaplicy Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej(2007); Srebrna głowa byka wydobyta z Sanu w Radymnie(2009)

 

*******************************

W 2014 roku wydana została publikacja pod red. dr hab. Zbigniewa Rykla Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych. Podjęta w niej problematyka zawiera refleksje teoretyczne oraz badania empiryczne poświęcone tematyce miasta i metropolii.

*******************************

 

W 2014 roku ukazała się książka Wirtualność jako realność pod red. dr hab. Zbigniewa Rykla, prof. UR i dr. Jarosława Kinala. Składa się na nią zbiór artykułów, generalnie podejmujących problematykę tworzenia przestrzenii wirtualnych oraz ich relacji ze światem "realnym".

Zbigniew Rykiel-doktor habilitowany, prof. UR., pracownik Instytutu Socjologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. kwestie socjologii miasta, zbiorowości terytorialnych, socjologii Internetu. Jest autorem i współautorem prac: Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych(1985); Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego(2001);Podstawy geografii politycznej (2006);

 

Jarosław Kinal-doktor, pracownik Instytutu Socjologii UR. Specjalizuje się w tematyce socjologii przestrzenii społecznej i Internetu. Autor i współautor prac: Kultura i administracja w społecznej przestrzenii Internetu(2013); Wirtualność jako realność(2014); Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego(2014).

 

 

*******************************

W 2014 roku wydana została publikacja  dr hab. Beaty Szluz, prof UR. Zjawisko bezdomności w wybranych Krajach Unii Europejskiej. Problematyka ukazana jest zarówno na poziomie unijnym, uwzględniając także strategie przeciwdziałania bezdomności oraz szczegółowe analizy odniesione do wybranych państw członkowskich Wspólnoty. Stwarza to fundament do badań o charakterze porównawczym.

 

 

****************************

 

 

 

W roku 2014 ukazała się książka Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku pod redakcją dr hab. Pawła Graty, prof. UR. Składa się na nią zbiór artykułów, poświęconych szeroko pojętej tematyce polityki społecznej. Oprócz pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w przygotowywaniu tomu uczestniczyli uczeni z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

****************************

 

 

 

     W 2013 roku wydana została publikacja pod red. dr hab. Beaty Szluz, prof UR. Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne.  Autorzy podjęli szeroko zakrojone badania dotyczące działających w obrębie województwa podkarpackiego spółdzielny socjalnych. Przeprowadzono wywiady z respondentami oraz badania ankietowe. Badania miały charakter interdyscyplinarny, uczestniczyli w nich socjolodzy oraz ekonomości.

Beata Szluz- dr hab, prof nadzwyczajny UR, prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. nauki. Jej badania koncentrują się na kwestiach związanych z socjologią rodziny, problemów społecznych oraz pracą socjalną. Autorka i współautorka prac

W trosce o współczesnego człowieka (2006); Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie(2008); Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce(2006); Rodzina, szkoła, środowisko lokalne : współczesne wyzwania (2011)

 

 

 

 

****************************

 

 

 

 

     W 2013 roku ukazała się książka dr. Dariusza Opalińskiego Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze. Autor porusza w niej temat XIX wiecznych przewodników turystycznych, przeznaczonych dla masowego odbiorcy, wydawanych w Polsce. Jak podkreśla dr Opaliński, problematyka ta nie była dotychczas przedmiotem pogłębionych analiz w polskiej historiografii. Praca oparta jest na bogatym materiale źródłowym.

 

Dariusz Opaliński- dr, adiunkt w Instytucie Historii UR od 2005 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej XIX wieku, historii kolei, turystyki i podróży oraz źródłoznawstwie. Autor publikacji Kobiety w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1875-1914, [w:] „Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, (2008); Wrażenia Polaków z podróży do kurortów europejskich w XIX w., [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara (2010); Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller (2012),

 

 

 

 

 

****************************

 

 

 

 

 

 

        W 2013 roku ukazała się książka pod red. dr. hab. prof. UR. Jolanty Kamińskiej-Kwak Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania.  Jest to praca zbiorowa, zawierająca kilkanaście artykułów, prezentujących różne formy literatury historycznej. Poświęcone są kwestiom związanym z eksploatacją i projektami szlaków i dróg w Galicji w różnych okresach historycznych. Artykuły w niej zawarte oparte są w znacznej mierze  na materiałach archiwalnych, zarówno polskich, jak i austriackich.

      Jolanta Kamińska-Kwak- prof. nadzwyczajny UR, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podejmowana przez nią tematyka badawcza obejmuje historię Galicji, okres międzywojenny oraz problematykę inteligencji. Autorka prac Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym (2005)Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939; redaktor periodyku Rocznik Przemyski(do 2010 roku).

      

 

****************************

 

 

 

 

      W 2013 roku ukazała się książka pod red. dr. hab. prof. UR. Wojciecha Łysiaka Sapere Auso. Ksiega pamiątkowa poświęcona dyrektorowi Muzeum Pomorza Środkowego, Mieczysławowi Jaroszewiczowi(Wydawnictwo "Eco"). Zbiór składa się z artykułów naukowców współpracujących przez lata z Mieczysławem Jaroszewiczem. Zawiera publikacje zarówno historyków, jak i muzealników i stanowi formę podziękowania dla dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego za jego wkład w zachowanie pomorskiego dziedzictwa kulturowego.

        Wojciech Łysiak- prof. nadzwyczajny UR, od 2012 r. pracownik akademicki Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Etnolog, specjalizujący się w tematyce przemian obyczajowych od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Autor publikacji Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folkloru Wielkopolski(1992); Dawny humor ludowy Pomorza Zachodniego(1993); Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim (2000).

 

 

 

****************************

 

         

         W roku 2013 wydana została książka dr. hab. prof. UR. Marioli Hoszowskiej Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Jest ona poświęcona postaci wybitnego historyka Szymona Askenazego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Publikacja oparta jest na bogatym materiale źródłowym, w głównej mierze listowej koresponencji Aszkenazego z Ludwikiem Finklem. 

Mariola Hoszowska- prof. nadzwyczajny UR, od 2009 kierownik zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jako adiunkt podjęła badania nad obrazem kobiet w XIX wiecznych opracowaniach naukowych. Autorka publikacji Praktyka nauczania historii w Polsce 1944-1956(2002); Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1775-1918)(2005); Arianie i problem polskiej tolerancji religijnej w podręcznikach historii okresu późnego Oświecenia [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. V, pod red. J. Maternickiego i L. Zaszkilniaka(2007).

 

 

 

 

****************************

 

 

 

 

        W 2013 roku ukazała się książka dr. Marka Delonga i dr. Krzysztofa Żarny Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Autorzy podejmują w niej zagadnienie przygotowań wspomnianych państw do akcesji, począwszy od nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Wspólnotami Europejskimi, aż do momentu podpisania Traktatu akcesyjnego. Analizie poddany został także sam proces negocjacyjny oraz kształt ratyfikowanego Traktatu.

Marek Delong- doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii, adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i starszy wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W jego kręgu zainteresowań znajduje się historia doktryn politycznych, stosunki państwo-Kościół oraz przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Autor monografii Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005(Rzeszów 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Krzysztof Żarna- doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii, adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i wykładowca W Instytucie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zajmuje się kwestiami Europy Środkowej, stosunków międzynarodowych i praw człowieka. Autor i redaktor naukowy publikacji Między Berlinem a Budapesztem. Sytuacja polityczna Niemców karpackich w latach 1933-1939 (2011); Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty(2011); Wokół naruszeń praw człowieka(2011).

 

************************************

 

 

 

 

            W roku 2013 ukazała się książka prof. Marka Olbrychta Imperium Parthicum(Historia Iagiellonica) . Praca ta stanowi próbę przedstawienia historii państwa Arsakidów, istniejącego w latach 247 p.ne.- 226 n.e. Autor koncentruje się na meandrach polityki dynastycznej Arsakidów: porusza również kwestie stosunków z sąsiadami. Profesor Olbrycht poświęca uwagę także zmaganiom o kształt Imperium Parthicum w I poł I wieku n.e.

 

 

       Marek Jan Olbrycht- profesor zwyczajny historii, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki w  Instytucie Historii UR. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, w 2006 r. natomiast stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji Aleksander Wielki i świat irański;Historia Iranu; Parthia et ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arkadischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen.Twórca czasopisma naukowego ANABASIS. Studia Classica et Orientalia.

 

 

**************************

 

 

 

 

         W lipcu 2013 roku ukazała się książka prof. Andrzeja Olejki Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu (Wydawnictwo "Carpathia"). Autor porusza w niej temat kampanii wojennej prowadzonej na terenie Karpat; szczególny zaś nacisk kładzie na operacje wojskowe  przeprowadzane na obszarze Bieszczad i Beskidu NiskiegoAtutem pracy jest bogaty materiał źródłowy, szczególnie niepublikowane wcześniej wspomnienia uczestników walk.

      Andrzej Artur Olejko- historyk, od 2002 roku pracownik w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w historii wojskowości, tematyce lotnictwa oraz historii regionu karpackiego. W roku 1996 uzyskał stopień doktora, w 2006 r. tytuł dr. hab. prof. UR, natomiast w roku 2013 tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem takich publikacji jak m.in. Morski Dywizjon Lotniczy (1996); Słowackie epizody z polskiego podkarpacia(2004); Zapomniane hydroplany (2009); Stracony sojusznik czy trzeci agresor (2012).

 

         ********************************

 

         W roku 2013 wydana została książka dr. hab. prof. UR Pawła Graty- Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Przedstawiona w niej został proces kształtowania polityki społecznej przez władze II RP, jej ramy organizacyjne oraz charakter. Ponadto autor analizuje działania rządzących w dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, kwestie pracy i zatrudnienia oraz opieka społeczna.

      Paweł Grata- profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownik Instytutu Historii i Katedry Politologii UR. Podejmowana przez niego problematyka badawcza obejmuje polską politykę społeczną i gospodarczą w XX wieku oraz przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce południowo-wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Autor publikacji Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Włądysława Grabskiego(2008);  Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej (2002);  Polityka podatkowa Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys Problematyki(2012)

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow