Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

 

-----------------------------------------------------------

rok akademicki 2018/2019

----------------------------------------------------------


 

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE DLA DOKTORANTÓW UR

 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z postanowieniami §55.1.”d” uchwały nr 264/03/2018 w sprawie zmian w Statucie UR oraz §12.7 uchwały nr 273/04/2018  w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym UR

ZAPRASZA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW UR (posiadających czynne i bierne prawo wyborcze)

na Uzupełniające Zebranie Wyborcze (przeprowadzane w drugim terminie), które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 17,00 w Sali Senatu (w budynku Rektoratu).

Celem powyższego zebrania jest uzupełnienie wakatu przedstawiciela doktorantów do Senatu UR.

Uwaga: w przypadku dużej frekwencji, zebranie wyborcze może zostać przeniesione do Sali 238.

 

PRZEWODNICZĄCY KWUR:

Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek

 

  

Komisja Stypendialna Doktorantów

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

informuje, że w dniach od 14.03.2019 r. do 26.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00)
w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Rejtana 16cpokój nr 31 
wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego 
na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

 

 

 

 

Zgoda i oświadczenie do kandydowanie do

Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 


 

DOKTORANCI - I ROK

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego

odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.


UWAGA DOKTORANCI !

 

                 Komisja Stypendialna Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

od godz.9.00 – 13.00 w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

Zgodnie z Porozumieniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 17 października 2018 r. ustalono wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w r.akad. 2018/19 – tj.  1000 zł  -,

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

w roku akademickim 2018/2019:

- stypendium socjalne 600,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 750,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 800,00 zł

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny) 450,00 zł

- zapomoga min. 200,00 zł max. 1000,00 zł W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota, jednak nie wyższej niż 2000,00 zł.

 

 

UWAGA !!!

 

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2018 r. (do 25 listopada)

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA:

 

- zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

- w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni

- Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.

- Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !

- PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane - dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.

- Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 

 

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

 

-----------------------------------------------------------

rok akademicki 2017/2018

----------------------------------------------------------

 

Informacja ws stypendiów dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 będą doktorantami II roku studiów III stopnia i wyżej:

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są w terminie:  do 15 czerwca 2018 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) 

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji  

          w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 03,

          email: dziek-sh@univ.rzeszow.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

 

Doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę  9 czerwca 2018 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w pok.31

Aktualnie w systemie Uczelnia 10 trwają prace nad uruchomieniem możliwości rejestrowania wniosków w formie elektronicznej na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019, w związku z powyższym doktoranci, którzy chcieliby złożyć wniosek w chwili obecnej, mogą to uczynić wyłącznie w formie papierowej, do czasu zakończenia prac.

 

DOKTORANCI-CUDZOZIEMCY

-wykaz świadczeń pomocy materialnej, o które mogą ubiegać się doktoranci – cudzoziemcy oraz wykaz obowiązującej dokumentacji (w zakładce stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta) można pobrać ze strony internetowej UR):  http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-z-fpm/stypendia-dla-cudzoziemcow-w-r-ak-2018-2019

Termin składania wniosków dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na zasadach jak obywatele polscy, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą doktorantami II roku lub wyżej – do 15.06.2018 r., dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5.10.2018 r.

 

 

 I ROK

Uległ zmianie termin ostatnich zajęć z prof. E. Czop z przedmiotu Nauki o polityce. Odbędą się one w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-12.45  w sali 234.

 

U W A G A

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż w związku z nienadejściem dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) termin kwalifikacji wniosków zostaje odsunięty w czasie.

Informacja o terminie posiedzenia Komisji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

 

DOKTORANCI I-IV ROK

Sprawozdania, które będą Państwo składać wraz z indeksami w celu zaliczenia semestru, mają być podpisane przez Państwa oraz opiekuna naukowego/promotora. Sprawozdania powinny zawierać szczegółowe informacjez wykonanych obowiązków np. wykaz przeprowadzonych zajęć/hospitacji wraz z ilością godzin (zgodnie z programem studiów). Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie Wydziału http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/wzory-drukow

 

DOKTORANCI – III ROK

Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca  trzeciego roku studiów.

Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku: niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów oraz niewywiązania się z obowiązku otwarcia przewodu doktorskiego w terminie określonym przez regulamin.

 

DOKTORANCI – IV rok

Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów, w tym obrona rozprawy doktorskiej.

Tym samym – zakończenie studiów doktoranckich jest równoznaczne z obroną rozprawy doktorskiej.

 

W dniach od 8.12.2017 r. do 15.12.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,  pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  9.12.2017 r. pok. 31 oraz 16.12.2017 r. w pok. 29 od godz. 9.00 -13.00.

 

 

 

UWAGA DOKTORANCI

W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

 

 

 

W dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-13:00 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie czynny dla doktorantów.

 

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

 

W związku zww.  inauguracją w  dniu 16 października 2017r . będzie dla Państwa czynny dziekanat w godzinach 9:00-14:00.

Proszę w tym dniu zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz potwierdzenia odbioru indeksu

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

rok akademicki 2016/2017

------------------------------------------------------

 

 

 

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018  WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia  (wu.ur.edu.pl)

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem  wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego  pok. nr 29

          (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl  (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

 

Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.

UWAGA:

Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną (S - zał. 9), Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta (S - zał. 8) można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 

III rok SD Historia

Najbliższe zajęcia III roku SD Historia z prof. Z. Budzyńskim odbędą się w sobotę 22 kwietnia 2017 r.  godz. 9.00.

 

III rok SD Historia

Przewidziane planem zajęcia dydaktyczne z prof. Z. Budzyńskim mające się odbyć w dniach 3-21 IV 2017 zostają zawieszone. Termin ich odpracowania zostanie ustalony z grupą po świętach.

 
Ogłoszenie
Przypominamy, iż PT Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów, a w przypadku studiów doktoranckich trwających krócej nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów (§24 Regulaminu).
W przypadku niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów (np. otwarcie przewodu doktorskiego) doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich (§26 Regulaminu).

 

OGŁOSZENIE

Wzór rocznego/semestralnego sprawozdania  dostępny jest w Zakładce Studia Doktoranckie pod linkiem.

Wypełnione i podpisane przez  Opiekuna Naukoweg/Promotora sprawozdanie należy wraz indeksem złożyć bezposrednio w Dziekanacie WSH ( pok. 31, u P. Katarzyny Flisak) 

 

Ogłoszenie

W dniach 13 - 28 stycznia 2017 PT Doktoranci mogą odebrać decyzje w sprawie stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego. 
Ww. decyzje należy odebrać osobiście zaś przy odbiorze należy przedstawić dokument tożsamości.

 

Doktoranci II i III roku

Wszystkie zajęcia prof. Sz. Kozaka mające się odbyć sobotę 5 XI 2016 r. zostają odwołane. W związku z tym faktem zajecia z j. angielskiego dla II roku SD  odbędą się w godziach 10.00-13.00.

 

Doktoranci I roku

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR  w dniu 25.10.2016 r. dla doktorantów I roku będzie czynny od 7:00 do 15:00 w celu podpisania umów, ślubowań (z przerwą o godz. 12:00 na uroczystość  inauguracji).

 

Doktoranci II-IV roku

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku.

Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie Uczenia 10  poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzeba jest legitymacja doktoranta.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

 

 

Inauguracja I roku studiów doktoranckich
W dniu 25 października 2016 r. o godz. 12.00 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego (bud. A1, przy al. Rejtana 16c) odbędzie się inauguracja roku akademickiego dla studentów  I roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bezpośrednio po uroczystości będzie miało miejsce spotkanie organizacyjne z Kierownikiem Studiów Doktoranckich  prof. Pawłem Sierżegą.

 

 

 

 

Terminy dyżurów prof. P. Graty w sesji letniej 2015/2016

23 VI 2016 r. godz. 10.00-11.00

1 VII 2016 r. godz. 12.30-13.30


Ogłoszenie (9 VI 2016 r.)
W czwartek 16 VI 2016 r. z powodu udziału w konferencji naukowej we Lwowie zostaje odwołany dyżur prof. P. Graty. Dodatkowy dyżur wyznaczony został na środę 15 VI 2016 r. w godz. 11.00-12.00 i odbędzie się w siedzibie Instytutu Historii.

 

Ogłoszenie (3 VI 2016 r.)
W czwartek 9 VI 2016 r. z powodu udziału w Radzie Wydziału dyżur prof. P. Graty zostanie skrócony i odbędzie się w godzinach 11.30-12.00 . Dodatkowy termin dyżury wyznaczony został na środę 8 VI 2016 r. w godz. 11.00-12.00 i odbędzie się w siedzibie Instytutu Nauk o Polityce.

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
/ DOTYCZY DOKTORANTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO /

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego informuje doktorantów Wydziału Socjologiczno - Historycznego, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.00 w Sali Senatu UR odbędzie się zebranie wyborcze, którego celem jest wybór trzech elektorów do Kolegium Elektorów Wydziału Socjologiczno – Historycznego.

W sytuacji braku wymaganego kworum w podanym terminie możliwe będzie odbycie zebrania zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 22 Regulaminu Wyborczego Doktorantów UR.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczestnikom studiów III stopnia na Wydziale Socjologiczno – Historycznym.

 
I rok SD (12 IV 2016 r.)
Mające się odbyć w sobotę 16 IV 2016 r. zajęcia prof. Z. Budzyńskiego z przedmiotu Etyka zawodowa zostają odwołane. Termin ich odpracowania zostanie uzgodniony ze studentami.

 

II rok SD Historia (12 IV 2016 r.)

Mające się odbyć w sobotę 16 IV 2016 r. zajęcia prof. Z. Budzyńskiego z przedmiotu Aplikacje grantowe zostają odwołane. Termin ich odpracowania zostanie uzgodniony ze studentami.

Zajęcia prof. J. Pisulińskiej w tym dniu odbędą się w godzinach 9.00-12.45 w sali 227.

 

Ogłoszenie (6 IV 2016 r.)
W czwartek 7 IV 2016 r. odwołany zostaje dyżur prof. P. Graty
.

 

Ogłoszenie (26 III 2016 r.)
W czwartek 3 II 2016 r. z powodu wyjazdu służbowego odwołany zostaje dyżur prof. P. Graty
.

 

U W A G A  !!

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW (tzw. 508) na rok 2016 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  31-03-2016 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

Nowy regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 16-12-2015r  oraz zawarte w nim formularz wniosku, tabela kalkulacji kosztów, oświadczenie  dostępne są na stronie UR:

 

www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki.

Szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu
2 marca 2016 r. w godzinach od 9.30 do 12.00 jednocześnie dla:

  • doktorantów i młodych naukowców  w sali nr 226, Budynek Główny - Instytut Historii, II piętro
  • pozostałych pracowników w sali nr 167, Budynek A0, I piętro

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Narodowego Centrum Nauki.

 

OGŁOSZENIE

Decyzje w sprawie przyznania stypendium zwiększonego doktoranckiego oraz decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego są do odebrania w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego do dnia 16.02.2016 r.  w godzinach 9:00-13:00, pokój 31

 

 

Terminy dyzurów prof. P. Graty w zimowej 2015/2016

1) 28 I godz. 12.00-13.00

2) 3 II godz. 14.00-15.00

3)
11 II godz. 11.00-12.00

4) 25 II godz. 11.30-13.00

 

 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze - nabór do edycji 2015/2016

Szczegóły konkursu dostępne pod adresem http://www.nck.pl/wydawnictwa/315832-konkurs-o-nagrode-narodowego-centrum-kultury-za-najlepsza-prace-doktorska-z-dziedziny-nauk-o-kulturze/

 

Ogłoszenie (25 XI 2015 r.)

Czwartkowy dyżur konsultacyjny  prof. S. Kryńskiego z 26 XI 2015 r.  przesunięty został  na piątek 4 XII 2015 r., godz. 11.15-12.15.

 

II rok SD (18 XI 2015 r.)

TERMINARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA II ROKU SD HISTORIA

SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

17 X 2015 (Sobota)

9.00-12.00- Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 202 (4 godz.)

12.15- 16.00- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

 

7 XI 2015 (Sobota)

9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

13.00- 16.00 -   Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (4 godz.)

 

28 XI 2015 (Sobota)

9.00-12.00 Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (4 godz.)

12.15-15.15 Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (4 godz.)

 

5 XII 2015  (Sobota)

9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

13.00- 16.00 - Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 202 (4 godz.)

 

19 XII 2015 r. (sobota)

9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

13.00- 16.00 - Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (4 godz.)

 

9 I 2016 r. (sobota)

9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

13.00 - 15.15 - Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (3 godz.)

 

23 I 2016 r. (sobota)

9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308 (5 godz.)

13.00 - 15.15 - Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308 (3 godz.)

 

 

III rok SD (16 XI 2015 r.)

Terminarz kolejnych  zajęć w semestrze zimowym, które odbędą się w sobotę 21 XI 2015 r.

    9.00-12.00 Wykład monograficzny - prof. Joanna Pisulińska, sala 216

   12.00-15.00 Współczesny warsztat naukowy historyka - prof. Szczepan Kozak, sala 206

 

II rok SD (5 XI 2015 r.)

Terminarz kolejnych  zajęć w semestrze zimowym, które odbędą się w sobotę 7 XI 2015 r.


      9.00-12.45- Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308

        13.00- 16.00 -Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 308

 

I rok SD (27 X 2015 r.)

STUDENCI STUDIÓW III STOPNIA PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO DZIEKANATU W CELU PODPISANIA UMÓW  O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

 

III rok SD (26 X 2015 r.)

Terminarz pierwszych  zajęć w semestrze zimowym, które odbędą się w sobotę 7 XI 2015 r.

    9.00-12.00 Wykład monograficzny - prof. Joanna Pisulińska, sala 216

   12.00-15.00 Współczesny warsztat naukowy historyka - prof. Szczepan Kozak, sala 206

 

II rok SD (16 X 2015 r.)

Terminarz pierwszych  zajęć w semestrze zimowym, które odbędą się w sobotę 17 X 2015 r.
      9.00-12.00- Antropologia kulturowa  - prof. W . Nowak , s. 202

        12.15- 16.00 - Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych  - prof. Z. Budzyński, s. 308

 

I rok SD (16 X  2015 r.)

TERMINARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA I ROKU SD HISTORIA

SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

24 X 2015 (Sobota)

9.00-12.45  Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (5 godz.), s. 202

25 X 2015 (Niedziela)

9.00-12.45  Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (5 godz.), s. 202

 

7 XI 2015 (Sobota)

9.00-12.00  Dydaktyka szkoły wyższej,   prof. J. Maternicki (4 godz.), s. 209

12.15-15.15 Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (4 godz.), s. 209 

 

14 XI 2015  (Sobota)

9.00-12.00  Dydaktyka szkoły wyższej,   prof. J. Maternicki ( 4 godz.), s. 209

12.15-15.15 Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (4 godz.), s. 209 

 

28 XI 2015 r. (sobota)

9.00-12.00  Dydaktyka szkoły wyższej,   prof. J. Maternicki (4 godz.), s. 209
12.15-15.15 Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (4 godz.), s. 209 

 

5 XII 2015 r. (sobota)

9.00-12.00  Dydaktyka szkoły wyższej  prof. J. Maternicki (4 godz.), s. 209

12.15-15.15 Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (4 godz.), s. 209 

 

19 XII 2015 r. (sobota)

9.00-12.00 Dydaktyka szkoły wyższej  prof. J. Maternicki (4 godz.), s. 209

12.15-15.15 Nowe nurty w historiografii, prof. P. Sierżęga (4 godz.), s. 209

 

II rok SD (29 X 2015 r.)

Pierwsze zajęcia z Antropologii kulturowej z prof. W. Nowakiem odbędą się w sobotę 16 X 2015 r. w godz. 9.00-12.00 w sali 202.

 

Ogłoszenie (13 X 2015 r.)
W czwartek 15 X 2015 r. z powodu wyjazdu służbowego odwołany zostaje dyżur prof. P. Graty
.

 

SPOTKANIE INAUGURACYJNE DLA I ROKU STUDIÓW III STOPNIA

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 12 X 2015 r, o godz. 15.00 w Małej Auli UR im St. Zająca  (bud. A1 al. Rejtana 16c).

 

 

UWAGA

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA

 

W związku z  obecnie wdrażanym w uczelni systemem logowania w Wirtualnej Uczelni dotyczącym

składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego informujemy, iż system ten w chwili obecnej nie daje możliwości logowania się doktorantom.

W związku z tym, wnioski wraz z załącznikami

należy składać w formie papierowej

do Kierowników studiów doktoranckich

w terminie do dnia 30 października br.

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, zasady i kryteria

oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki/studia-doktoranckie/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego

 

 

Ogłoszenie (18 VI 2015 r.) 
W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego i wpisu na kolejny rok  do
5 VII 2015 r. w Dziekanacie WSH należy złożyć:

- indeks z kompletem wpisów zaliczeniowych;

- katę zaliczeń z kompletem wpisów zaliczeniowych;

- sprawozdanie doktoranta zaaprobowane przez Kierownika Studiów Doktoranckich

- opinię Opiekuna Naukowego/Promotora o postępach w pracy naukowej

 

Ogłoszenie (16 VI 2015 r.) 
Dyżur prof. J. Maternickiego połączony z możliwością uzyskania wpisów zaliczeniowych 
odbędzie się w czwartek 18 VI 2015 r. o godz. 14.00 w gabinecie 215.

 

Ogłoszenie
Dyżur prof. P. Grata mający się odbyć w czwartek 11 VI 2015 r. zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.
W zamian wyznaczony został dodatkowy dyżur we wtorek  2 VI 2015 r. w godz. 12.00-13.00

 

OGŁOSZENIE  (27 V 2015 r.)
W związku z faktem, iż termin składania indeksów w dziekanacie w celu uzyskania  wpisu na kolejny rok akademicki upływa w dniu 5 VII 2015 r. wszyscy doktoranci proszeni są o przesłanie elektronicznej wersji sprawozdania semestralnego do prof. Pawła Graty - Kierownika Studiów Doktoranckich do dnia 20 VI 2015 r.
Formularz sprawozdania oraz adres mailowy prof. Graty dostępne są w zakładce Studia doktoranckie na stronie Instytutu Historii UR.

 

Ogłoszenie (27 V 2015 r.) le

Dodatkowy (i zarazem ostateczny) termin zaliczenia zajęć z metodologii historii dla słuchaczy Studium Doktoranckiego Prof. dr hab. Jerzy Maternicki ustalił na dzień 12 czerwca 2015 r., godz. 13.30.

Zainteresowani proszeni są o złożenie zaległych prac pisemnych w Sekretariacie Instytutu Historii nie później niż do 8 czerwca 2015 r.

 

U W A G A (7 V 2015 r.)

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że od dnia  07-05-2014 r. (czwartek) można odbierać informacje w sprawie dotacji celowej na badania naukowe (tzw. 508) w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

 

Ogłoszenie (4 V 2015 r.) 
Dyżur prof. P. Graty mający się odbyć w dniu 7 V 2015 r. zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

 

U W A G A (4 V 2015 r.)

Informacje o  finansowaniu projektu badawczego (tzw. 508) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie udzielał od dnia 04-05-2015 r.

 

I rok SD (29 IV 2015 r.)

Terminarz kolejnych zajęć w semestrze letnim, które odbędą się w sobotę 9 V 2015 r.
9.00-14.15- Filozofia  - prof. P. Paczkowski, s. 208

 

U W A G A
Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż ze względów proceduralnych termin wydawania informacji o pozytywnej albo negatywnej kwalifikacji wniosku o finansowanie projektu badawczego (tzw. 508) został przesunięty na dzień 20-05-2015 r.

 

I rok SD (21 IV 2015 r.)

Terminarz kolejnych zajęć w semestrze letnim, które odbędą się w sobotę 25 IV 2015 r.
9.00-14.15- Filozofia  - prof. P. Paczkowski, s. 208

 

Ogłoszenie (13 IV 2015 r.)

Dyżur prof. W. Wierzbieńca w dniu 15.04.2015 (środa) zostaje przeniesiony na 16.04.2015 r. (czwartek) na godz. 13.00 – 14.00

 

Ogłoszenie (25 III 2015 r.) 
Dyżur konsultacyjny prof. P. Graty w Instytucie Historii UR w dniu 26 III 2015 r. wyjątkowo odbędzie się w godz. 11.20-12.00. Dyżur w Istytucie Nauk o Polityce odbędzi się zgodnie z planem w godzinach 14.45-15.45.

 

Studenci wszystkich roczników Studiów Doktoranckich (23 III 2015 r.)

Na prośbę Pana Dziekana prof. dr hab. Z. Budzyńskiego  przypominam, iż zgodnie z Regulaminem podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym w/w wnioski można składać do 31.03.2015 r. do Dziekanatu pok. nr 30.

Formularze wniosku, tabela kalkulacji kosztów oraz regulamin podziału  dotacji celowej są dostępne na stronie UR

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

II rok SD (23 III 2015 r.)

Terminarz zajęć , które odbęda się 28 marca 2015 r.
9.00-12.00 Metodologia nauk historycznych (wykład ) z prof. J. Maternickim, s. 208
12.15 -14.30  Aplikacje grantowe  z prof.Z. Budzyńskim, s. 208

 

I rok SD (23 III 2015 r.)

Terminarz kolejnych zajęć w semestrze letnim, które odbędą się w sobotę 18 IV 2015 r.
      9.00-12.00- Filozofia  - prof. P. Paczkowski, s. 208

        12.15- 14.30- Etyka zawodowa - prof. Z. Budzyński, s. 208

 

I rok SD (19 III 2015 r.)

Terminarz kolejnych zajęć w semestrze letnim


      Sobota (21 III 2015 r.) 
      9.00-12.00- Filozofia  - prof. P. Paczkowski, s. 208

 

I rok SD (12 III 2015 r.)

Terminarz kolejnych zajęć w semestrze letnim


        Sobota (14 III 2015 r.)
        9.00-12.00- Filozofia  - prof. P. Paczkowski, s. 208
       12.15-15.15 - Nauki o polityce (wykład)- prof. A. Olejko , s. 208- ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
       15.30-18.30 - Nauki o polityce (ćwiczenia)- dr P. Korzeniowski, s. 208

        Sobota (15 III 2015 r.)
       9.00-12.00- Nauki o polityce (ćwiczenia)- dr P. Korzeniowski, s.  208

 

II rok SD (12 III 2015 r.)

Terminarz zajęć , które odbęda się 14 marca 2015 r.
9.00-12.00 Metodologia nauk historycznych (wykład ) z prof. J. Maternickim, s. 202
12.15 -13.45  Wykład monograficzny  z prof. J. Hoff, s. 202

 

I rok SD

Terminarz pierwszych  zajęć w semestrze letnim

 

Sobota (7 III 2015 r.)
9.00-11.15- Filozofia (wykład) - prof. P. Paczkowski, s. 208
11.30-14.30 - Nauki o polityce (ćwiczenia)- dr P. Korzeniowski, s. 208
14.45-17.45 - Nauki o polityce (wykład)- prof. A. Olejko , s. 208

Sobota (8 III 2015 r.)
9.00-11.15- Nauki o polityce (wykład)- prof. A. Olejko , s. 208
11.30-14.30 - Nauki o polityce (ćwiczenia)- dr P. Korzeniowski, s.  208

 

 

Ogłoszenie (23 II 2015 r.) 
Dyżur konsultacyjny prof. P. Graty w dniu 26 II 2015 r. wyjątkowo odbędzie się w godz. 11.20-12.00.

 

Ogłoszenie (19 II 2015 r.)

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowychz dotacji celowej MNiSW (tzw. 508) należy składać w trzech egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) do dnia  31-03-2015 r.  w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

Formularze wniosku, tabela kalkulacji kosztów oraz regulamin podziału  dotacji celowej są dostępne na stronie UR

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Ogłoszenie (23 I 2015 r.)

Wszystkim doktorantom przypominamy, iż dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie w celu uzyskania zaliczenia semestru to: indeks, karta egzaminacyjna oraz podpisane przez opiekuna naukowego sprawozdanie semestralne. Komplet ww. dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia  16 lutego 2015 r.

Uzyskanie zaliczenia u prof. P. Graty- Kierownika Studiów Doktoranckich za Udział w zajęciach dydaktycznych, organizacyjnychi naukowych/ praktykę  odbywa się na podstawie podpisanego już przez opiekuna naukowego/promotora sprawozdania  semestralnego   i  możliwe będzie w trakcie dyżurów 30 stycznia oraz 5 lutego 2015 r. Oba dyżury odbędą się w godzinach 13.30-14.30. Wypełnione sprawozdanie należy na tydzień przed złożeniem do podpisu przesłać w formie elektronicznej Kierownikowi Studiów Doktoranckich.

 

Ogłoszenie (19 I 2015 r.)
Dyżur prof. P. Graty w dniu 22 I 2015 r. wyjątkowo odbędzie się w godzinach 16.00-17.00

 

Ogłoszenie (16.12.2014) 

Dyżur prof. S. Kryńskiego z dnia 16.12.2014 r. (wtorek) zostaje przesunięty na 18.12.2014 (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00

 

Ogłoszenie (15 XII 2014 r.)

Dyżur prof. P. Graty  mający się odbyć w czwartek 17 XI 2014 r. zostaje skrócony - odbędzie się w godzinach 11.00-12.00

 

Ogłoszenie (10.12.2014) 

Dyżur prof. W. Wierzbieńca w dniu 17.12.2014 r. (środa) zostaje przesunięty z godziny 16.00 na godz. 18.00 – 19.00

 

Ogłoszenie (25 XI 2014 r.)

Dyżur prof. P. Graty  mający się odbyć w czwartek 27 XI 2014 r. zostaje odwołany

 

OGŁOSZENIE (21 XI 2014 r.)

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do stypendium doktoranckiego  oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na kierunkach: archeologia, historia i socjologia, są do odebrania osobiście w Dziekanacie Socjologiczno-Historycznym od 20.11.2014 od wtorku do piątku  w godzinach 9.00 – 13.00 w pok. 31.

 

OGŁOSZENIE (13 XI 2014 r.)

W ramach przewidzianego planem studiów III stopnia udziału w zajęciach dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych każdy student ma obowiązek uczestniczyć w ciągu semestru w 10 godzinach dydaktycznych  (hospitacje, prowadzenie zajęć) odbywających się w uczelni wyższej. W ramach realizacji tego obowiązku należy w ciągu roku akademickiego przeprowadzić minimum 10 godzin zajęć dydaktycznych.

 

OGŁOSZENIE (3 XI 2014 r.)

Wzór rocznego/ semestralnego sprawozdania składnego u Kierownika Studiów Doktoranckich dostępny jest w Zakładce Studia Doktoranckie pod linkiem.

Wypełnione sprawozdanie należy na tydzień przed złożeniem do podpisu przesłać w formie elektronicznej Kierownikowi Studiów Doktoranckich. 

 

OGŁOSZENIE (21 X 2014 r.)

Decyzje Komisji Stypendialnej Doktorantów Wydziału Socjologiczno Historycznego w sprawie przyznania stypendium socjalnego, 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg na rok akademicki 2014/2015 wydawane będą w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno- Historycznego (w pokoju 29) w terminie od 30.10.2014 r. - 7.11.2014 r. w godz. 9.00 – 13.00
Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Doktoranci zobowiązani są do odbioru decyzji osobiście (za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego
)

 

Ogłoszenie Wyborcze

W dniu 30 października 2014 roku o godzinie 16.30 w Sali 202 (przy ul. Rejtana 16 C) odbędzie się zebranie wyborcze. Celem zebrania jest wybór przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zapraszamy wszystkich uczestników studiów III stopnia Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego do zgłaszania kandydatur i aktywnego uczestnictwa w zebraniu.

Uwaga!  W przypadku, gdy w podanym terminie nie będzie uczestniczyło ponad 50 % uprawnionych do głosowania, wówczas drugie zebranie wyborcze odbędzie się o godzinie 16.45  w tym samym dniu oraz

w tym samym miejscu. Wtedy dla prawomocności wyboru wystarczy zwykła większość głosów!

                                                                                        

Zarząd Rady Doktorantów
Uniwersytetu  Rzeszowskiego

 

II rok SD (14 X 2014 r.)

18 października 2014 r. w sali 227 odbędą się następujące zajęcia II roku SD Historia: o godz. 9.00 Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych z prof. Budzyńskim zaś o 12.00 Antropologia kulturowa z prof. W. Nowakiem.

 

I rok SD (14 X 2014 r.)

Terminarz zajęć z Nowych nurtów historiografii z prof. P. Sierżegą  oraz z Dydaktyki szkoły wyższej z prof J. Maternickim

25 X 2014 r. (sobota)
9.00-12.00, sala 208, Dydaktyki szkoły wyższej (4 godz. dydaktyczne)
12.15-15.15, sala 208, Nowe nurty historiografii (4 godz. dydaktyczne)

26 X 2014 r. (niedziela)
9.00-12.00, sala 208,  Nowe nurty historiografii (4 godz. dydaktyczne)


8 XI 2014 r. (sobota)
9.00-12.00, sala 208, Dydaktyki szkoły wyższej (4 godz. dydaktyczne)
12.15-15.15, sala 208 Nowe nurty historiografii (4 godz. dydaktyczne)

 9 XI 2014 r. (niedziela)
9.00-12.00, sala 208, , Nowe nurty historiografii (4 godz. dydaktyczne)


15 XI 2014 r. (sobota)
9.00-12.00, sala 208, Dydaktyki szkoły wyższej ( 4 godz. dydaktyczne)
12.15-15.15, sala 208, Nowe nurty historiografii ( 4 godz. dydaktyczne)

16 XI 2014 r. (niedziela)
9.00-12.00, sala 208,  Nowe nurty historiografii ( 4 godz. dydaktyczne)


 22 XI 2014 r. (sobota)
9.00-12.00, sala 208, Dydaktyki szkoły wyższej ( 4 godz. dydaktyczne)
12.15-15.15, sala 208, Nowe nurty historiografii ( 4 godz. dydaktyczne) )

 23 XI 2014 r. (niedziela)
9.00-.00, sala 208,  Nowe nurty historiografii ( 2 godz. dydaktyczne)

 29 XI 2014 r. (sobota)
9.00-12.00, sala 208, Dydaktyki szkoły wyższej ( 4 godz. dydaktyczne)

 

OGŁOSZENIE (6 X 2014 r.)

Inauguracja roku akademickiego dla  studentów I roku studiów doktoranckich  odbędzie się 23.10.2014 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w małej auli UR w Budynku A1 przy ul. Rejtana 16 C.

Równocześnie informuję, że opłaty za legitymację doktoranta (17 zł) należy dokonywać na NUMERY INDYWIDUALNYCH SUBKONT logując się na stronie http://egeria.univ.rzeszow.pl:8080/Student/login.jsp

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie (15 V 2014 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 dostępne są do pobrania pod następującym  LINKIEM

 

Ogłoszenie (19 III 2014 r.)
Wszystkie zajęcia dydaktyczne i dyżur prof. J. Hoff mające się odbyć w dniach 24-28 III 2014 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu.

 

Ogłoszenie (7  III 2014 r.)

Wszystkim studentom studiów III stopnia (doktoranckich) przypominamy o konieczności otwarcia przewodu doktorskiego przed zakończeniem studiów (do końca ósmego semestru).

 

Ogłoszenie (28  I 2014 r.)

Osoby, które złożyły sprawozdania z rozliczeniem grantu "508" proszone są o odbiór decyzji w dziekanacie w pok. 31 od wtorku do piątku w godz. 9.00-13.00.

 

Zaproszenie (28  I 2014 r.)

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych ,,Inter Gentes”serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”. Szczegóły dotyczące udziału w konferencji można znaleźć na stronie: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=134

 

Ogłoszenie (3  XII 2013 r.)

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim  na kierunkach: archeologia i historiado odebrania osobiście w Dziekanacie Socjologiczno-Historycznym w pok. 30 od 3-12-2013 r. od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Ogłoszenie (26  XI 2013 r.)

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do stypendium doktoranckiego na kierunkach: archeologia i historia są do odebrania osobiście w Dziekanacie Socjologiczno-Historycznym od 26.11.2013 od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 w pok. 3

 

Ogłoszenie (12 XI 2013 r.)

Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 16 listopada 2013 r. od godziny 9.00 w sali 208 w siedzibie Instytutu Historii UR  (al. Rejtana 16c, II piętro)
godz. 9.00-12.00 zajęcia z Dydaktyki szkoły wyższej z prof. J. Maternickim
godz. 12.15-15.15 zajęcia z Nowych nurtów w historiografii z prof. P. Sierżegą

 

Ogłoszenie (22 X 2013 r.)

W semestrze I roku akademickiego 2013/2014 konsultacje seminaryjne dla studentów studiów II oraz III stopnia będę prowadził w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz w czwartki, w których nie są zaplanowane Rady Wydziału i Rady Instytutu w godzinach od 14.00 do 16.00.

Chętni mogą również przychodzić na dyżury we wtorek od 13.00 do 14.00 oraz w czwartek od 13.30 do 14.30.

/-/ Andrzej Bonusiak

 

Ogłoszenie ws. ubezpieczenia PZU (9 X 2013 r.)
Studenci i doktoranci zainteresowani ubezpieczeniem się od następstw nieszczęśliwych wypadków  w roku akademickim 2013/2014 proszeni są o zgłaszanie się w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego przy. al. Rejtana 16c, pokój 30 w terminie do 15 grudnia 2013 r.

Jednorazowy koszt całorocznego ubezpieczenia wynosi 39  zł.

 

OGŁOSZENIE ( 9 X 2013 r.)

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów doktoranckichodbędzie się 24 X 2013 r. o godz. 12.00 w małej auli UR w Budynku A1 przy al. Rejtana 16c .

 

 

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

ROK AKADEMICKI 2013/2014
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE (26 IV 2013 r.)

OSOBY, KTÓRE STARAŁY SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE W 2013 ROKU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH  (TZW. 508) NA WYDZIALE SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNYM UR

 

DECYZJE O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW NAUKOWYCH WYDAWANE BĘDĄW DZIEKANACIE WYDZIAŁU POK. 31 (UL. REJTANA 16 C) OD DNIA 29 MAJA 2013 ROKU  

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (22 IV 2013 r.)

Ostani z cyklu  Wykład monograficzny  prof. L. Słupeckiego odbędzie się w piątek  26 IV 2013 r. r.  o godz. 16.00 w Małej Auli.

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (19 II 2013 r.)

Studenci III roku SD w ramach Wykładu monograficznego  prof. L. Słupeckiego zobowiązani są do wzięcia udziału w IV spotkaniu w ramach Rzeszowskich Spotkań Funeralnych, które odbędzie się w czwartek 21 II 2013 r. r.  o godz. 15.00 w Sali Senatu.

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (19 II 2013 r.)

Zajęcia z Informatyki z  prof. Z. Budzyńskim  odbędą się 23 III 2013 r. r.  o godz. 10.00 w sali 308.  

 

OGŁOSZENIE (22 II 2013 r.)

Seminaria prof. J. Motylewicza odbywać się będą  w piątki tygodni I (poczynając od 8 marca 2013 r. ) w godzinach 12.35-13.30  w gabinecie 235 .

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (22 II 2013 r.)

Zajęcia z Informatyki z  prof. Z. Budzyńskim  odbędą się 23 II 2013 r. r.  o godz. 10.00 w sali 308.  

 

ZAPROSZENIE (20 II 2013 r.)

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową:

 

Miasto–wieś–rezydencja. Przestrzeń determinująca dzieje człowieka – człowiek kształtujący przestrzeń,

która odbędzie się w dniach 9–11 maja 2013 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach: ZAPROSZENIE, KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (15 II 2013 r.)

 Pierwszy Wykład monograficzny  prof. L. Słupeckiego  odbędzie się 16 II 2013 r. r.  o godz. 9.30 w sali 238.  

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (15 II 2013 r.)

Studenci III roku SD w ramach Wykładu monograficznego  prof. L. Słupeckiego zobowiązani są do wzięcia udziału w III spotkaniu w ramach Rzeszowskich Spotkań Funeralnych, które odbędzie się w czwartek 21 II 2013 r. r.  o godz. 15.00 w Sali Senatu.

 

ZAPROSZENIE (15 II 2013 r.)

Spotkanie z koordynatorem projektu "Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz  Śląska w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenia, inwentaryzacja" panem Mateuszem  E. Matuszczykiem.

Tematyka spotkania: "Główne zadania i cele projektu „Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz Śląska w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenia, inwentaryzacja" oraz  "Gromadzenie informacji w bazach danych we współczesnej humanistyce. Czy jest potrzebne?"

Spotkanie odbędzie się 22 II 2013 r. godz. 10.00, Sala Senatu UR

 

Udział w spotkaniu można uwzględnić w semstralnym sprawozdaniu składanym przez doktorantów. 

 

  

II rok Studia Doktoranckie Historia (15 II 2013 r.)

Zajęcia prof. J. Maternickiego  z przedmiotu Metodologia historii odbędą  się w nastepujacych terminach: 

 

2.03.2013 r.,  godz. 9.00 - 11.15, s. 216

16.03.2013 r., godz. 9.00 - 12.00, s. 216

23.03.2013 r., godz.  9.00 - 12.00, s. 216

6.04.2013 r., godz.  9.00 - 12.00, s. 216

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

SEMSTR LETNI 2012/2013

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaproszenia na konferencje dla doktorantów

 

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI - IV Edycja Gdańsk 13-14.04.2013

http://www.doktorant.com.pl/konferencja-modych-naukowcow-iv-edycja.html

oraz

DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW - I Edycja Kraków 20.04.2013

 http://www.doktorant.com.pl/dokonania-naukowe-doktorantow-nowa-inowacyjna-konferencja-w-krakowie.html

 

 

II rok Studia Doktoranckie Historia

Kolejne zajęcia w ramach Wykładu monograficznego   prof. Jadwigi Hoff  odbędą  się 12 stycznia 2013 r. (sobota)  godz. 10.00-13.00 w sali 216.

 

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (7 I 2013 r.)

Zajęcia prof. J. Maternickiego  z przedmiotu Historia historiografii odbędą  się w dniach 12, 19, 20 I 2013 r. godz. 9.00-12.00 w sali 218.

 

III rok Studia Doktoranckie Historia (4 I 2013 r.)

Kolejne zajęcia w ramach Wykładu monograficznego  ks. prof. S. Nabywańca  odbędą  się 7 i 14 I 2013 r. r.  w godz. 15.00-17.15 w sali 209.

 

I rok Studia Doktoranckie Historia (13 XII 2012 r.)

Odwołane zostają zajęcia w ramach wykładu prof. J.  Maternickiego z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej w nastepujących terminach:

13. XII. 2012 oraz 20. XII. 2012. Następne zajęcia odbędą się w nowym terminie tj. 3. I. 2013 r. o godz. 16.

 

II rok Studia Doktoranckie Historia

Kolejne zajęcia w ramach Wykładu monograficznego   prof. Jadwigi Hoff  odbędą  się 15 grudnia 2012 r. (sobota)  godz. 10.00-13.00 w sali 216.

 

I rok Studia Doktoranckie Historia (5 XII 2012 r.)

Kolejne zajęcia w ramach wykładu prof. J.  Maternickiego z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej  odbywać się będą w godz. 16.00-20.00 w sali 208 w  nastepujących terminach:

1. 13. XII. 2012

2. 20. XII. 2012

3. 10. I. 2013

4. 17. I. 2013

 

I rok Studia Doktoranckie Historia (5 XII 2012 r.)

Kolejne  zajęcia prof. P. Sierżęgi  z przedmiotu  Nowe nurty w historiografii odbędą się w następujących terminach: 

1. 7. XII. 2012

2. 14. XII. 2012

3. 21. XII. 2012

4. 4. I. 2013

5. 11. I. 2013

6. 18. I. 2013

Wszystkie ww. zajęcia odbywać się będą w godz. 16.00-20.00 w sali 216 .

 

I rok Studia Doktoranckie Historia

Pierwsze zajęcia prof. P. Sierżęgi  z przedmiotu  Nowe nurty w historiografii odbędą się  30 XI 2012 r. (piatek) w godz. 16.00-20.00 w sali 216 .

 

Ogłoszenie

Ważne informacje ws. stypediów dla doktorantów można znaleźć pod następującym linkiem.

 

III rok Studia Doktoranckie Historia

Kolejne zajęcia w ramach Wykładu monograficznego  ks. prof. S. Nabywańca  odbędą  się 19 oraz 26 listopada 2012 r.  w godz. 15.00-17.15 w sali 234.

 

I rok Studia Doktoranckie Historia

Pierwsze zajęcia w ramach wykładu prof. J.  Maternickiego z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej  odbędą się  29 XI 2012 r. (czwartek) w godz. 16.00-20.00 w sali 331 (III piętro).

 

II rok Studia Doktoranckie Historia

Pierwsze zajęcia w ramach Wykładu monograficznego   prof. Jadwigi Hoff  odbędą  się 23 listopada 2012 r. (piątek) w godz. 16.00-19.00 w sali 209.

 

III rok Studia Doktoranckie Historia

Zajęcia z Informatyki z prof. Z. Budzyńskim odbęda się 10 listopada oraz 1 grudnia 2012 r. w godz. 10.00 - 13.00 w sali 308

 

III rok Studia Doktoranckie Historia

Pierwsze zajęcia w ramach Wykładu monograficznego  ks. prof. S. Nabywańca  odbędą  się 12 listopada 2012 r. (poniedziałek) w godz. 15.00-17.15 w sali 234.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow