Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

 

 

 

 

WACŁAW MACIEJ WIERZBIENIEC

(ur. 1963,  Jarosław)

 

e-mail:  wacwie@ur.edu.pl

 

 

Urodził się 7  listopada 1963 r. w Jarosławiu; żonaty (Marta) jedno dziecko (Olga); absol­went Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze­szowie (1987), dr -Wyższa Szkoła Peda­gogiczna w Rzeszowie - pierwszy doktorat w historii tej Uczelni (1994), dr hab. - Uniwersytet Rzeszowski -pierwszy doktor habilitowany wypromowany na UR (2004). Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1993 r. i 1997 r. Visiting research fellow w Center for European Studies New York University i YIVO Institute w Nowym Jorku (1997-1998) oraz w King's College w Londynie (2005).

Praca zawodowa:

Wyższa Szkoła Pedagogicz­na w Rzeszowie, asystent (1987-1994), adiunkt (1994-2004); Uniwersytet Jagielloński, adiunkt (1995-2000); profesor nadzwyczajny Uniwer­sytetu Rzeszowskiego (od 2004 r.), prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uni­wersytetu Rzeszowskiego ( 2005 -2008). Od 2008 r. kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Wschodniej oraz od 2008 r. Kierownik Pracowni Historii Kultury Żydów w Instytucie Historii UR. Od 2012 r. kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów.

 

Badania:

dzieje i kultura Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunki narodo­wościowe i religijne na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej, Kościół katolicki w XX wieku, rola dobroczynności i filantropii w życiu społecznym.

 

Publikacje:

łącznie 73 publikacje, w tym 3 mo­nografie i redakcja 2 prac zbiorowych, m.in.: Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939 (Rzeszów 1996), Judaika polskie w XIX wieku (Kraków 1999), The Processes of Jewish Emancipation and Assimilation in the Multiethnic City of Lviv during the Nineteenth and Twentieth Centurie, („Harvard Ukrainian Studies" 2000, vol. XXIV [1/4]), (współautor.) Historical Traditions and Experiences of Po-lish-Ukrainian Relations, [w:] PoliticalBorders and Cross-border Identities at the Boundaries of Europę, red. J. Borland, G. Day, K. Z. Sowa (Rzeszów-Bangor 2002), Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym (Rzeszów 2003), Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa (Rzeszów-Dynów 2003), Zajścia antyżydowskie w Przemyślu pod koniec 1918 r. [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych zie­miach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, red. K Jasie wieź (Warszawa-Londyn 2004), Polska - Europa - Świat XX wieku. Stu­dia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimie­rzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej (red.) (Rzeszów 2005). Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje (red.)( Rzeszów 2008)

 

Nagrody:

Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda za pracę doktorską na III ogólnopolskim konkursie prac magister­skich i doktorskich o tematyce polsko-żydow-skiej i izraelskiej, Nagroda indywidualna Mi­nistra Edukacji Narodowej, Nagroda Nauko­wa im. Marcelego Handelsmana ufundowana przez Jerzego Giedroycia, Nagroda zespoło­wa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Na­rodowej i Sportu.

 

Członkostwo:

Międzynarodowy Zespół Ba­dawczy „Wielokulturowe środowisko histo­ryczne Lwowa w XIX i XX wieku", Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (czł. Za­rządu - skarbnik), Południowo-Wschodni In­stytut Naukowy w Przemyślu (przew. Komisji Rewizyjnej), Polskie Towarzystwo Historycz­ne (wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego), To­warzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciw­ko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie (1995-1999), Wojewódzki Komitet Ochrony Pamię­ci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie (od 2004), Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Histo­rycznej „Ślad", Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", NSZZ „Solidarność", Klub Stypen­dystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Na­uki Polskiej, współpracownik Komisji Histo­rii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umie­jętności, członek Rady Bibliotecznej UR, czło­nek Komisji do spraw Odznaczeń Państwo­wych UR, członek Komitetu Redakcyjnego czasopism naukowych: „Studia Judaica" i „Prace Historyczno-Archiwalne".

 

Zainteresowania:

muzyka klasyczna, turystyka

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow