Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

POMOC MATERIALNA ROK AKADEMICKI 2019/2020

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia.
Każdy doktorant ubiegający się o to świadczenie ma obowiązek wypełnienia wniosku w systemie, a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pok. 31 do 15 lipca 2019 r., stypendium Rektora w Dziale Kształcenia do 5 października.

 

PRZYPOMIAMY! Niezłożenie wniosku we wskazanym wyżej terminie może skutkować odmową przyznania świadczenia.

 

Uwaga!!! Jeżeli studiujesz na kilku kierunkach (również w innych uczelniach) i ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, to zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy PSWN możesz otrzymywać świadczenia (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę oraz stypendium ministra) tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, dlatego przed złożeniem wniosku zastanów się, na którym kierunku będziesz chciał otrzymywać świadczenia.

**********************

 

 

 

Informacja na temat rozdysponowania środków materialnych na styp. socjalne i w zwiększonej wysokości w semestrze letnim 2018/2019

**********************************

INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668):

 art. 281 ust. 1.

„Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.

Art. 281 ust. 2

„Od dnia  1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów,
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

Wobec powyższego:

Doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne,

2. stypendium Rektora,

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych,

4. zapomogę. 

na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, przepisy tego Regulaminu stosuje się do doktorantów, o których mowa wyżej, odpowiednio.

1.     Ww. świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. – dla doktorantów odpowiednio oznacza to, że jeżeli od podjęcia studiów w momencie ubiegania się o świadczenia minęło już 6 lat (6 kolejnych lat akademickich) - nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r., świadczenia nie przysługują. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

2.     Ww. świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

-         magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

-         licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł zawodowy doktora, dotyczy także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

3.     W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, doktorant może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat - nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r.

4.     Doktorant ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

5.     Stypendium Rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów,
a w przypadku gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu liczby 10 % studentów otrzymujących stypendium Rektora nie uwzględnia się studentów, o których mowa w ust. 1. – dla doktorantów oznacza to, że stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10 % doktorantów danej dyscypliny nauki, w której prowadzone są studia doktoranckie.

6.     Student może ubiegać się o stypendium Rektora, na podstawie ostatniego zaliczonego roku studiów, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na który świadczenie ma być przyznane – doktoranci odpowiednio (nie będzie można otrzymać świadczenia po zakończonym urlopie)

 

 

 

***************************************

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi należy składać w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. 31.

Dziekanat czynny jest od wtorku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Dodatkowy termin składania wniosków 15.06.2019 r. (sobota, godz. 9:00-13:00 pok. 31).

 

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w r.ak. 2019/2020 należy składać w Dziale Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) dla studentów i doktorantów zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. Ponieważ jednak studenci już w najbliższym okresie będą ubiegali się o świadczenia na przyszły rok akademicki 2019/2020 proszę zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami:

1.  Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać
od 1 czerwca 2019 r. w następujących terminach:

 1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r.ak. 2019/2020:
 • do 5 października,
 1. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

2. Wnioski należy złożyć w wersji papierowej (nie będą jeszcze dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia). Wzory wniosków będą dostępne na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow pod koniec maja wraz z nowym Regulaminem.  

 3. UWAGA!!!

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym wyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet jeśli zostaną spełnione kryteria do jego otrzymania, wynika to
z ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych na cele stypendialne.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne zawierającego braki formalne, dostarczenie przez studenta wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji materialnej rodziny, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach do 5 października.

4. Doktoranci II roku i wyżej ubiegają się o ww. świadczenia na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów. Oznacza to m.in. że obowiązują ich odpowiednio zasady przyznawania Stypendium Rektora określone w Regulaminie dla studentów, w tym kryteria oceny wniosków określone w zał. nr 8 do nowego Regulaminu.

5.  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Przepisy nowej ustawy tak jak dotychczas regulują większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni. Poniżej omówione zostały wyłącznie zagadnienia związane z przyznawaniem studentom pomocy materialnej.

 

GŁÓWNE ZMIANY:

• rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez ograniczania do kwestii dojazdowych

• rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

• doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej

• zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

• zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”):

• stypendium socjalne

• stypendium dla osób niepełnosprawnych

• zapomogę

• stypendium rektora

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi świadczenia uczelniane oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

Decyzja o przyznaniu uczelnianego świadczenia z zakresu pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA!!!

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. W założeniach nowego Regulaminu ustalono, że za uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 88 ust. 5 ustawy, uznaje się: nie dołączenie do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w wyniku potwierdzonego odpowiednim dokumentem wypadku losowego, choroby, niewydania zaświadczenia z winy urzędu (zbyt długi okres oczekiwania) w wyznaczonym terminie.

Inną istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”
, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium. W założeniach nowego Regulaminu jest aby zwiększenie stypendium socjalnego otrzymał student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł.

 

 

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!! Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”. Oznacza to, że student, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen ale osiągnął jedynie punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe, nie otrzyma stypendium Rektora.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać je student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

• orzeczenie o niepełnosprawności

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

ZAPOMOGA

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas)
i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach „szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostało nieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendium musiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego, choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

 

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na pomoc materialną dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

 

 

 

POMOC MATERIALNA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od roku akademickiego 2018/2019 dostępny jest na stronie  http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 

Komisja Stypendialna Doktorantów

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

 

informuje, że w dniach od 14.03.2019 r. do 26.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00)
w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Rejtana 16cpokój nr 31 
wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego 
na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

 

 

Informacja – doktoranci – pomoc materialna

 

Wypłaty świadczeń pomocy materialnej przyznanych na semestr letni r.akad. 2018/2019 będą realizowane w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec. Jest to zgodne z § 28 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (stypendia socjalne jak również zapomogi
i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznane na posiedzeniu Komisji
w marcu).

 

W miesiącu marcu br. zostaną wypłacone już przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

-------------------------------------------------------

 

13 marca 2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie
Komisji Stypendialnej Doktorantów

 

Pomoc materialna – doktoranci

 

Do 31 stycznia 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego/ socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego w pok. 31.

Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2018 roku:

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w danym roku akademickim:

 1. składa wniosek o przyznanie  świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego; składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,
 2. oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie dochodu) lub/i zmianę liczby osób  w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 7 do Regulaminu);
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki UR (zał. nr 9F do Regulaminu)
 3. We wniosku doktorant powinien wypełnić skład rodziny (nawet jeśli nic się nie zmieniło).

 

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy składają wniosek elektronicznie i wersji papierowej,  a także wszystkie wymagane w/w Regulaminem załączniki, zaświadczenia i oświadczenia.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz załączniki, oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 

Doktorant może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych  z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór zał. nr 16 do Regulaminu).

*******************************
 

UWAGA DOKTORANCI !

 

                 Komisja Stypendialna Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

od godz.9.00 – 13.00 w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

Zgodnie z Porozumieniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 17 października 2018 r. ustalono wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w r.akad. 2018/19 – tj.  1000 zł  -,

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

w roku akademickim 2018/2019:

- stypendium socjalne 600,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 750,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 800,00 zł

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny) 450,00 zł

- zapomoga min. 200,00 zł max. 1000,00 zł W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota, jednak nie wyższej niż 2000,00 zł.

 

 

UWAGA !!!

 

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2018 r. (do 25 listopada)

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA:

 

- zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

- w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni

- Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.

Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !

PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane - dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.

Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 

 

***************************************************************************

 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

ZARZĄDZENIE nr 8/2018 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

oraz

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 1 maja 2018 rok

 

dostępny jest na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/regulamin-2018-2019

 

Nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od 2018/2019

 

Doktoranci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019: w systemie Uczelnia 10 od dnia 3.06.2018 r. uruchomiono możliwość elektronicznej rejestracji wniosków poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) na semestr zimowy w roku akademicki 2018/2019

       

Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 będą doktorantami II roku studiów III stopnia i wyżej:

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są w terminie:  do 15 czerwca 2018 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) 

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji  

          w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 03,

          email: dziek-sh@univ.rzeszow.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

 

 

 

Doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę  9 czerwca 2018 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w pok.31

                                          

Informacja dla osób, które w roku akademickim 2018/2019 zostaną przyjęte na I rok studiów III stopnia:

Doktoranci I roku studiów III stopnia mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy  w roku akademickim 2018/2019 w terminie:  do 5 października 2018 r.

Doktoranci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji doktoranckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 

Druki wniosków, załączników, oświadczeń, wykaz obowiązującej dokumentacji oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2018/2019, można pobrać ze strony internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/regulamin-2018-2019

DOKTORANCI-CUDZOZIEMCY

-wykaz świadczeń pomocy materialnej, o które mogą ubiegać się doktoranci – cudzoziemcy oraz wykaz obowiązującej dokumentacji (w zakładce stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta) można pobrać ze strony internetowej UR):  http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-z-fpm/stypendia-dla-cudzoziemcow-w-r-ak-2018-2019

Termin składania wniosków dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na zasadach jak obywatele polscy, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą doktorantami II roku lub wyżej – do 15.06.2018 r., dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5.10.2018 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 oraz wydrukować i złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

 

W przypadku wielokrotnego złożenia wniosku przez studenta w wersji elektronicznej student ma obowiązek usunąć nieprawidłowe wnioski w systemie.

 

 

UWAGA !!!!

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej, jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej oraz złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni.

 

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019:

 1. składa wniosek o przyznanie  świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego; składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,
 2. oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie dochodu) lub/i zmianę liczby osób  w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku.

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w Dziale Kształcenia Sekcja Spraw Socjalnych, Al. mjr W. Kopisto 2A, 35-959 Rzeszów, I piętro pokój nr 106, tel./fax. (+48 17) 872 10 25, e-mail: sss@ur.edu.pl

 

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE:  http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/instrukcje-elektronicznego-wypelniania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczen-pomocy-materialnej-przez-doktorantow-ur
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 


____

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow