Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

Wzory podań pobrać można z zakładki Wzory Druków

*********************************

DOKTORANCI

 

Informujemy, że na stronie internetowej

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki/studia-doktoranckie dostępny jest nowy Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim; Załącznik do Uchwały Senatu nr 429/04/2019 Senatu UR).

 

 

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE DLA DOKTORANTÓW UR

 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z postanowieniami §55.1.”d” uchwały nr 264/03/2018 w sprawie zmian w Statucie UR oraz §12.7 uchwały nr 273/04/2018  w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym UR

ZAPRASZA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW UR (posiadających czynne i bierne prawo wyborcze)

na Uzupełniające Zebranie Wyborcze (przeprowadzane w drugim terminie), które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 17,00 w Sali Senatu (w budynku Rektoratu).

Celem powyższego zebrania jest uzupełnienie wakatu przedstawiciela doktorantów do Senatu UR.

Uwaga: w przypadku dużej frekwencji, zebranie wyborcze może zostać przeniesione do Sali 238.

 

PRZEWODNICZĄCY KWUR:

Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek

 

************************************

DOKTORANCI I-IV ROK

Proszę pamiętać, że sprawozdania, które będą Państwo składać wraz z indeksami w celu zaliczenia semestru, mają być podpisane przez Państwa oraz opiekuna naukowego/promotora. Sprawozdania powinny zawierać szczegółowe informacje
z wykonanych obowiązków np. wykaz przeprowadzonych zajęć/hospitacji wraz
z ilością godzin (zgodnie z programem studiów). Wzór sprawozdania dostępny jest na stronach Instytutów oraz na stronie Wydziału 

 

DOKTORANCI – III ROK

Przypominam, że zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca  trzeciego roku studiów.

Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku: niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów oraz niewywiązania się z obowiązku otwarcia przewodu doktorskiego w terminie określonym przez regulamin.

 

DOKTORANCI – IV rok

Przypominam, że zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów, w tym obrona rozprawy doktorskiej.

Tym samym – zakończenie studiów doktoranckich jest równoznaczne z obroną rozprawy doktorskiej. 

 

 

*******************************

W dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-13:00 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie czynny dla doktorantów. 

*******************************

 

WAŻNE !!!!

 

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność
  •  

********************************

16 października odbędzie się otwarte posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów. Szczegółowe informacje w  załączniku

 

      *************************************

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

 

 

W związku z inauguracją w  dniu 16 października 2017r . będzie dla Państwa czynny dziekanat w godzinach 9:00-14:00.

Proszę w tym dniu zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz potwierdzenia odbioru indeksu. 

Progam Wydarzenia

*************************************

W dniu 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Szczegółowe informacje w linku

***********************************

W związku z wprowadzeniem na uczelni Kodeksu Etyki Doktoranta, w poniższych linkach znaleźć można zarządzenie Rektora UR oraz treść samego Kodeksu:

Zarządzenie Rektora UR

 

Kodeks Etyki Doktoranta

*******************************

Terminy posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium doktoranckiego:

Socjologia: 09.03.2017 r. godz 12:30, pok. 29 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

 

******************************************

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem
Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i
III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę
pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
roku akademickiego 2016/2017.

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

*************************************

 

Terminy posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium doktoranckiego:

 

Archeologia: 23.02.2017 r. godz. 10:00, pok. 29 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

Filozofia: 22.02.2017 r. godz. 9:15, pok. 29 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

Historia: 14.02.2017 r. godz. 10:00, pok. 29 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

Socjologia: 16.02.2017 r. godz. 10:00, pok. 29 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego

*******************************************

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego można odebrać

w Dziekanacie w dniach 13-28 stycznia 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

 

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (zał. nr 4 do RegulaminuWzór podania)

*************************************

Doktoranci

 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca  trzeciego roku studiów, a w przypadku studiów doktoranckich trwających krócej nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów (§24 Regulaminu).

 

W przypadku niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów (np. otwarcie przewodu doktorskiego) doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich (§26 Regulaminu).

 

 

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

powinien zawierać:

 

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2) uzasadnienie.

Załączniki do wniosku:

1) opinia opiekuna naukowego albo promotora (w przypadku urlopu na konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych)

albo

2) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (w przypadkach: czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności; posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

 

Wnioski o urlop doktorant powinien złożyć w dziekanacie nie później niż 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego dotyczy wniosek o urlop.

 

 

************************************************

Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają uczestników ostatniego roku studiów doktoranckich do udziału w anonimowym badaniu obejmującym sprawy naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i socjalne.

 

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

Dane wykorzystywane w systemie logowania służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę. 

 

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne ponieważ pomogą nam zdiagnozować, a następnie odpowiedzieć na potrzeby doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

*************************************************

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą mediów i komunikacji społecznej.

Szczegóły w linku:

Konkurs PTKS

 

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem
Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i
III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę
pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
roku akademickiego 2016/2017.

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow