Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

U W A G A  !!

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców
i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia 30-04-2019 r. w pokoju nr 30 
w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  środków uchwalony przez RWS-H dnia 14-03-2019 r.  oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

 

****************************

Komisja Stypendialna Doktorantów

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

 

 

informuje, że w dniach od 14.03.2019 r. do 26.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00)
w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Rejtana 16cpokój nr 31 
wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego 
na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

 

*******************************

UWAGA STUDENCI!

STYPENDIA SEMESTR LETNI r.ak.2018/2019

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego

               (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019)

 

            

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie

lub w sobotę  16.03.2019 r. (pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29)  (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

 

**********************************

 

Informacja – doktoranci – pomoc materialna

 

Wypłaty świadczeń pomocy materialnej przyznanych na semestr letni r.akad. 2018/2019 będą realizowane w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec. Jest to zgodne z § 28 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (stypendia socjalne jak również zapomogi
i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznane na posiedzeniu Komisji
w marcu).

 

W miesiącu marcu br. zostaną wypłacone już przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

-------------------------------------------------------

 

13 marca 2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie
Komisji Stypendialnej Doktorantów

 

-------------------------------------------------------

 

***************************************

Stypendia socjalne na semestr letni w r.ak.2018/2019

 

     Zgodnie z decyzją Działu Kształcenia UR, stypendia przyznane na semestr letni

                            roku akademickiego 2018/2019 będą wypłacone w m-cu kwietniu br.

                                                                   z wyrównaniem za m-c marzec.

 

               Jest to zgodne z § 28 ust.1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej            

                                                dla studentów od roku akademickiego 2018/2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             W m-cu marcu 2019 r. posiedzenie Komisji Stypendialnej Studentów odbędzie się                                 

                                                          w  dniu 12.03.2019 r. (wtorek) o godz.9.00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************

 

Pomoc materialna – doktoranci

 

Do 31 stycznia 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego/ socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.

 

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego w pok. 31.

Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2018 roku:

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w danym roku akademickim:

 1. składa wniosek o przyznanie  świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego; składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,
 2. oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie dochodu) lub/i zmianę liczby osób  w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 7 do Regulaminu);
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki UR (zał. nr 9F do Regulaminu)
 3. We wniosku doktorant powinien wypełnić skład rodziny (nawet jeśli nic się nie zmieniło).

 

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy składają wniosek elektronicznie i wersji papierowej,  a także wszystkie wymagane w/w Regulaminem załączniki, zaświadczenia i oświadczenia.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz załączniki, oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 

Doktorant może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych  z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór zał. nr 16 do Regulaminu).

 

 

**************************************

  UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

                  STYPENDIA SOCJALNE/SOCJALNE W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI

                  NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do wypełnienia wniosku elektronicznie (wraz z aktualnym składem rodziny) w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

i złożenia go w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c)

                                                                                                w terminie od 7.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

 

  UWAGA

                                                                                                                                           

 Studenci, którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:

 

 - wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikiem 7 - (ośw. o niepobier.św. na innym kierunku, innej  Uczelni)

 

                                                                    oraz załącznikiem nr 9-F -(ośw.o zakwaterowaniu) w przypadku ubiegania się o socjalne  w zwiększonej wysokości 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne,  ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku w semestrze zimowym i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;

 

 Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:

 

- do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki – Wykaz dokumentacji
(zał. nr 9)                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

Studenci studiów niestacjonarnych  mogą złożyć wnioski w sobotę 12.01.2019 r. w godz. od 9.00 do 13.00 (Dziekanat-pokój nr 29)

*************************************

 

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach

od 14.12.2018 r. do 04.01.2019 r. w godz. 9.00 – 13.00

w Dziekanacie (pokój nr 31)

wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego
i zwiększenia stypendium doktoranckiego.

 

UWAGA: W dniach 22.12.2018-01.01.2019  Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 15.12.2018 r., 05.01.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31)

 

 

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania w/w stypendiów informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe).

 

 

*****************************

 

22 grudnia 2018 r. (sobota) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

 

 

*****************************

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego informuje, że wybory do Rady Doktorantów odbędą się 26.11.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach dołączonych do wiadomości.

Oświadczenie                   

 

Ogłoszenie wyborcze

 

 

 

******************************

 

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

Program uroczystości

************************************

Uwaga

 

Termin dokonywania wpłat za ubezpieczenie (39 zł) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) został przedłużony

do dnia 17-12-2018 r. (w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29,

budynek A-1, ul. Rejtana 16c; Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, poniedziałki - nieczynne)

***************************

 

 

 

UWAGA 

W DNIU 2 Listopada 2018 r. Dziekanat WSH UR będzie nieczynny

 

***************************************************

 

POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych  w roku akademickim  2018/19.

 

 Stypendium socjalne

 

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

 

 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

Lekki

450,00

Umiarkowany

Znaczny

 

 

UWAGA STUDENCI!

 

                 Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

(od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych

ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

               (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019)

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat ds. socjalnych nieczynny

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie l

lub w sobotę  27.10.2018 r.(pokój nr 31) oraz 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

********************************************************************************

 

 

UWAGA DOKTORANCI !

 

                 Komisja Stypendialna Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                         informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

od godz.9.00 – 13.00 w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 wydawane będą decyzje  o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 

                  UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny

 

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31).

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

 

Zgodnie z Porozumieniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 17 października 2018 r. ustalono wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w r.akad. 2018/19 – tj.  1000 zł  -,

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

w roku akademickim 2018/2019:

- stypendium socjalne 600,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 750,00 zł

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 800,00 zł

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny) 450,00 zł

- zapomoga min. 200,00 zł max. 1000,00 zł W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota, jednak nie wyższej niż 2000,00 zł.

 

 

UWAGA !!!

 

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2018 r. (do 25 listopada)

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA:

 

- zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

- w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni

- Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.

- Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !

- PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane - dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.

- Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 


 


 


U W A G A  !!

 

w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 roku

 

 dziekanat  WSH  będzie  nieczynny w soboty 

 

 

 

 

                    

                                                     UWAGA!

 

               W dniu 7.09.2018 r. (piątek) Dziekanat ds. socjalnych –

               Wydział Socjologiczno-Historyczny będzie nieczynny.

        Przepraszamy. W sprawach pilnych proszę o kontakt
        z pokojem 31.

 


 

DOTYCZY STUDENTÓW  PIERWSZEGO  ROKU studiów (nieposiadających legitymacji UR)

WSZYSTKICH KIERUNKÓW rozpoczynających naukę

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

NUMERY INDYWIDUALNYCH SUBKONT, NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ

OPŁATY ZA  LEGITYMACJĘ (17 zł)  SĄ DO POBRANIA ZE STRONY:

 https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony -prawy róg-  link Subkonto).

 

*************************************************************

U W A G A  !!

dodatkowy termin składania wniosków

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2018 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia 
31-10-2018 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 12.01.2017  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

****************************************************************

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

 Studencie, ubezpiecz się !

 

 Ubezpieczenie z TU S.A. UNIQA

 Suma ubezpieczenia 35 000 zł

  Kwota ubezpieczenia 39 zł

  

 

            Informujemy, że na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Spółką Akcyjną UNIQA   na ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 w roku akademickim 2018/2019, wszyscy zainteresowani studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego mogą dobrowolnie ubezpieczyć się z okresem ubezpieczenia od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.

 

Wpłaty za ubezpieczenie (39 zł) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) można dokonywać

do dnia 15-11-2018 r. w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29,

budynek A-1, ul. Rejtana 16c

(Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, poniedziałki - nieczynne)

 

 

Pliki do pobrania:

UNIQA_NNW szkolne_UR_druk.pdf (2,36 MB)

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Uchwała Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" podjęta w dniu 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

***********************************************

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/19 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA.


Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić na SEMESTR ZIMOWY.

Ponadto informujemy, że został usunięty KALKULATOR. Student składając wniosek wypełnia informacje o składzie rodziny  bez wpisywania dochodów członków rodziny.

Wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w dziekanacie spraw socjalnych danego wydziału.

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny -rok akademicki 2018/2019

 

Informacja dla studentów, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019:

- w systemie Uczelnia 10 od dnia 4.06.2018 r. uruchomiono  elektroniczną rejestrację wniosków

  poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) na semestr zimowy w roku akademickim

  2018/2019

Przypominamy, że:

           - zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać, a następnie złożyć

              wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału

              Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35,

              email: styp-wsh@ur.edu.pl         

             (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny).

Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo mogą złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej

w sobotę 16 czerwca 2018 r.  w godz. od 9.00 do 13.00.

 

    Termin składania wniosków:

 • dla studentów II roku lub wyżej – do 15 czerwca 2018 r.,
 • dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów – do 5 października 2018 r.

 


**********************************

Uwaga !

W dniu 1 czerwca 2018 roku 

Dziekanat WSH będzie nieczynny

(Zarządzenie Rektora UR nr 20/2018 z dnia 21.05.2018 r.)

 

*****************************************

 

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.05.2018 Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kategorię naukową A. Nasz Wydział tym samym jest jednym z dwóch Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego z drugą najwyższą kategorią jednostek naukowych w kraju. 

 

 

****************************************************

Uwaga 

W dniach 30 kwietnia - 4 maja Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

(Zarządzenie Rektora UR nr 13/2018)

****************************

U W A G A

 

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż
w związku z nienadejściem dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) termin kwalifikacji wniosków zostaje odsunięty w czasie.

Informacja o terminie posiedzenia Komisji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

 

**********************

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2018 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  29-03-2018 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

 

Regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia 12.01.2017  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).


********************************

 

Zaproszenie na spotkanie pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego
z Władzami Wydziału

 

 

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego dr hab. Paweł Grata, prof. UR zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Wydziału na spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z planowaną na rok 2021 oceną parametryczną jednostek naukowych obejmującą okres 2017-2020.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zamierzenia Władz Wydziału związane z przygotowanym programem działań na rzecz uzyskania wysokiej kategorii w parametryzacji jednostek naukowych w 2021 roku i zachowania dzięki temu obecnie posiadanych przez Wydział uprawnień akademickich.

Realizacja wynikających z programu zamierzeń będzie ściśle skorelowana z kolejną oceną okresową pracowników, dlatego też prosimy o niezawodne przybycie na spotkanie
i zapoznanie się z zaproponowanymi przez Władze Wydziału rozwiązaniami w tym względzie.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2018 roku w Dużej Auli budynku A1
o godzinie 10.

*******************************

Uwaga 

W dniach 27-29 grudnia Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

 

*********************************

W dniach od 8.12.2017 r. do 15.12.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,

                           pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

 

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  9.12.2017 r. pok. 31 oraz 16.12.2017 r. w pok. 29 od godz. 9.00 -13.00.

 

********************************

U W A G A !

 

22.11.2017 r. (środa)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny.

 

(obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich pracowników Wydziału)

 

Studenci z Wydziału w powyższym dniu będą korzystać z godzin rektorskich – wolne od zajęć dydaktycznych.

 

************************************

Aktualności 

W poniższym załączniku znaleźć można informacje dotyczące Targów Pracy dla studentów i absolwentów, które odbęda się 14 listopada 2017 roku.

Targi Pracy

*******************

Uchwała nr 1/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Socjologiczno-Historycznego URz dnia 30 X 2017 r. w sprawie ważność i wyników wyborów uzupełniających przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy niesamodzielnych pracowników nauki (doktorów i magistrów)

 

********************************

 


2017-11-13

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW UR.

 

Inspektorat BHP i OP informuje, że zgodnie z zaproponowanymi terminami, zostały wyznaczone terminy szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych jak niżej:

 

L.p.

Nazwa jednostki

Data

Miejsce

Czas

1.

Wydział Ekonomii

17 XI

oraz 8  XII

Rejon Zalesie

Bud. D1, sala C3

godz. 8;30

2.

Instytut Filologii Germańskiej

30 XI

 

Ul. Kopisto bud. A3

Aula E2

godz. 8;30

3.

Instytut Filologii Rosyjskiej

4.

Instytut Filologii Angielskiej

5.

Wydział Pedagogiczny

23 XI

Ks. Jałowego

Bud. B1, sala nr 3

godz. 8;00

6.

Wydział Prawa i Administracji

24 XI

Ul. Grunwaldzka 13

Sala 204

godz. 8;00

7.

Wydz. Socjologiczno - Historyczny

22 XI

Bud. AO

Duża aula

godz. 8;00

 

Szkolenie powyższe jest obowiązkowe. W uzasadnionych przypadkach (choroba, delegacja itp.)  istnieje możliwość odbycia szkolenia w innej grupie. W takim przypadku dana osoba podpisuje się  na liście obecności własnej jednostki.

 


 

 

W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne  
o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego,

                              pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00).

 

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje  stypendialne  w sobotę  18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

********************

UWAGA STUDENCI!

W DNIACH OD 7.11.2017 r. DO 17.11.2017 r.

WYDAWANE BĘDĄ DECYZJE STYPENDIALNE  O PRZYZNANIU, BĄDŹ ODMOWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI.

 

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydz.Socj.Hist.ds. socjalnych,

                              pokój nr 29 (od godz.9.00 – 13.00).

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOGĄ ODBIERAĆ DECYZJE  STYPENDIALNE  W/W  TERMINIE LUB  W  SOBOTĘ 4.11.2017 r. (pokój nr 29) oraz 18.11.2017 r.  (SOBOTA)      

                                                                       25.11.2017 r. (SOBOTA)                               

                                                                       (od godz.9.00 – 13.00).

*****************

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

OGŁOSZENIE!!! Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Porozumieniem Rektora UR z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 19 października 2017 r. ustalono:

 

UWAGA !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2017 r. (do 25 listopada)

Decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg wydawane będą po 6.11.2017 r., dokładna data podana zostanie

 w najbliższych dniach na stronie internetowej Wydziału oraz tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie.

 

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że:

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:

 • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
 • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
 • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
 • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
 • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
 • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność

 

************************

U W A G A  !

 

 2.11.2017 r. (czwartek)

            3.11.2017 r.  (piątek)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny

 

(Zarządzenie nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu   

           Rzeszowskiego z dnia 10-10-2017 r.)

***************************

 

****************************

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów.

 

 

W związku z inauguracją w  dniu 16 października 2017r . będzie dla Państwa czynny dziekanat w godzinach 9:00-14:00.

Proszę w tym dniu zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania ślubowania, umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz potwierdzenia odbioru indeksu. 

Progam Wydarzenia

 

******************************

DOTYCZY STUDENTÓW  PIERWSZEGO  ROKU studiów (nieposiadających legitymacji UR)

WSZYSTKICH KIERUNKÓW rozpoczynających naukę

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

NUMERY INDYWIDUALNYCH SUBKONT, NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ

OPŁATY ZA  LEGITYMACJĘ (17 zł)  SĄ DO POBRANIA ZE STRONY:

 https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony -prawy róg-  link Subkonto).

*************************************

 

        UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

                           (I roczniki i wyższe)

 

    Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018, a które z jakiegoś powodu nie złożyły  wniosków w wyznaczonym terminie porządkowym mogą nadal taki wniosek złożyć w Dziekanacie ds. socjalnych – pokój nr 29.

**********************************************

U W A G A  !!

 

w  sierpniu 2017 roku

 

 dziekanat  WSH  będzie  nieczynny

 

prosimy aby sprawy związane z tokiem studiów załatwiać do końca lipca br.

*******************************

 

Dyżur dr hab. Krzysztofa Żarny w dniu 6 lipca 2017 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na piątek 7 lipca (900-1100).

 

Od dnia 24 czerwca do 23 września 2017 roku Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny w soboty.

****************************

W dniu 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Szczegółowe informacje w linku

 

 

*******************************

W dniu 17 czerwca 2017  roku (sobota) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny

*************************

W dniu 16 czerwca 2017 roku Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny (Pismo okólne Rektora UR nr 1/2017)

*********************

UWAGA! studenci/doktoranci Wydziału Socjologiczno-Historycznego

                   

PRZEDŁUŻONO TERMIN PORZĄDKOWY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE  I STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

TERMINEM PORZĄDKOWYM SKŁADANIA WNIOSKÓW O W/W ŚWIADCZENIA JEST 15.06.2017r., KTÓRY PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY,   Z KOLEI W PIĄTEK 16.06.2017 r. ZGODNIE Z PISMEM OKÓLNYM nr 1/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O W/W ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNIACH: od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 r.

W GODZINACH OD 9.00 – 13.00.

******************************

Dyżur dr hab. Krzysztofa Żarny w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) zostaje przeniesiony na środę 14 czerwca (1000-1200).

 

*********************************************

 

 

*********************************************

Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają uczestników ostatniego roku studiów doktoranckich do udziału w ANONIMOWYM badaniu obejmującym sprawy naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i socjalne. Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

******************************************

 

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

**************************************************


2017-05-25

Przenosi się wykład ogólnouczelniany  dr hab. Adama Podolskiego prof. UR zaplanowany na 28.05.17 (niedziela)
od godz. 8.00-11.15 przy ul. Cichej 2A   do  dużej Auli w bud. AO przy ul. Rejtana 16c.
 

 


 

 

U W A G A

 

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że od dnia  25-05-2017 r. (czwartek) można odbierać decyzje w sprawie dotacji celowej na badania naukowe (tzw. 508) w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

 

*****************************************

Uwaga!

W dniach 6-14 lipca 2017 Biblioteka UR będzie nieczynna

(aktualizacja systemu komputerowego)

Nie będzie możliwości wypożyczania i zwrotu książek oraz podbijania kart obiegowych

****************************************

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

Studenci/Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

        - złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia   

          (wu.ur.edu.pl)

        - wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem

          wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego

       ● STUDENCI - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl

       ● DOKTORANCI - pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl

         

(od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.

UWAGA:

Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną, Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow/regulamin         

***********************

Posiedzenie Komisji w sprawie podziału dotacji celowej dla młodych naukowców tzw. 508, odbędzie się 17 maja 2017 r.

****************************

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UR informuje, że projekt pt „Studencie do dzieła! - nowe kwalifikacje szansą na sukces” przygotowany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016. Szczegóły znaleźć można w poniższym załączniku:

Projekt Studencie do dzieła !

********************************

Posiedzenie Komisji w sprawie podziału dotacji celowej dla młodych naukowców (tzw. 508) odbędzie się z chwilą otrzymania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O terminie będziemy Państwa informować na stronie wydziału.

*************************************

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku znaleźć można informacje o polsko-niemieckiej szkole letniej dla młodych dziennikarzy.

Szkoła polsko-niemiecka

***********************

Uwaga !!

W dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

Zarządzenie Rektora UR nr 29/2017

 

******************************

Uwaga !!

W dniu 29 kwietnia 2017 r. (sobota) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

 

******************************

Uwaga !!

W dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynnny.

 

Zarządzenie Rektora UR nr 24/2017

******************************

U W A G A  !!

 

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski
o finansowanie „projektów” badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego MNiSW dla zainteresowanych pracowników (tzw. 507- Rezerwa Dziekana) na rok 2017 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia)

do dnia 30-04-2017 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2017 roku wynosi 1500 zł.

 

Regulamin finansowania projektów badawczych ze środków pozostających
 w dyspozycji Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego znajduje się na stronie

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

********************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego  (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 21-23 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

*******************************

UWAGA !!!

dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie Zarządzenie wprowadzające Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje szczegółowe znaleźć można w poniższym linku:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/25600,uwaga-zmiany-w-regulaminie-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-studentow-ubiegajacych-sie-o-stypendia-od-r-ak-20172018.html

 

*****************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na kierunkach archeologia i filozofia (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 7-9 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

**********************

U W A G A  !!

 

          Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508) na rok 2017 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do dnia  31-03-2017 r. w pokoju nr 30  w godz. 9.00 do 13.00

 

Nowy regulamin podziału  dotacji celowej uchwalony przez RWS-H dnia

12.01.2017 r.  oraz zawarte w nim formularz wniosku (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR:

 http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/regulaminy-i-akty-prawne-wydzialu

 

Proszę zwrócić uwagę na dokładne i w miarę szczegółowe wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

*****************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na kierunkach historia i socjologia (wnioski z odwołania) można odebrać

w Dziekanacie w dniach 1-4 marca 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

 

*******************************

U W A G A  !!

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego przypomina o obowiązku złożenia w dziekanacie uzupełnionych indeksów po zakończonej sesji egzaminacyjnej (regulamin studiów § 27).

 

********************************

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem
Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i
III stopnia do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę
pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
roku akademickiego 2016/2017.

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

****************************

Uniwersytet Łódzki ogłasza III edycję  konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Informacje w załącznikach:

Ogłoszenie

Regulamin

 

**********************

Dział Finansowy informuje, że zmianie uległ  numer ogólnego rachunku bankowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z wyjątkiem opłat z tytułu usług edukacyjnych  (czesne, legitymacja, dyplom, powtarzanie itp.)

80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

************************

Uwaga

W dniach 04.01.2017 i 11.01.2017 (soboty) Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny (przerwa międzysemestralna)

***********************

Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają uczestników ostatniego roku studiów doktoranckich do udziału w anonimowym badaniu obejmującym sprawy naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i socjalne.

 

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

Dane wykorzystywane w systemie logowania służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę. 

 

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne ponieważ pomogą nam zdiagnozować, a następnie odpowiedzieć na potrzeby doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

************************

DOKTORANCI

 

Decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego można odebrać

w Dziekanacie w dniach 13-28 stycznia 2017 r.

Decyzje należy odbierać osobiście, przy odbiorze prosimy przedstawić dokument tożsamości.

 

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (zał. nr 4 do Regulaminu, Wzór podania)

 

********************

********************

U W A G A  !

 

23 grudnia 2016 r. (piątek)

 

 Dziekanat Wydziału Socjologiczno-

   Historycznego będzie  nieczynny

 

(Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu   

           Rzeszowskiego z dnia 14-12-2016 r.)

*********************

Biuro Karier UR zaprasza na spotkania i szkolenia. Informacje znaleźć można w poniższych linkach:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24119,zapraszamy-serdecznie-na-szkolenie-pt-psychologia-w-procesie-rekrutacji-przygotowanie-do-rozmowy-kwalifikacyjnej.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24109,dzien-z-pracodawca.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24108,bezplatne-i-certyfikowane-szkolenie-pn-mobilny-serwis-innowacyjne-rozwiazania-design-thinking.html

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/24107,zapraszamy-serdecznie-na-indywidualna-sesje-z-doradca-zawodowym.html

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow