Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Prawa i Administracji

 

Studia podyplomowe z zakresu

Negocjacji i mediacji

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 

Rozpoczęcie zajęć październik 2017r.

 

Cel studiów:

 Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną
i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji
i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych,
i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi
i otoczenia. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (m. in. negocjacji politycznych, handlowych, integracyjnych, a także mediacji policyjnych, w sprawach administracyjnych itd.). Jak również konstruowania ugód mediacyjnych.

Adresaci studiów:

 • absolwenci studiów wyższych (w szczególności absolwenci: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki ,resocjalizacji, ekonomii oraz zarządzania)
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych
  i ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • funkcjonariusze Policji
 • funkcjonariusze Straży Granicznej
 • żołnierzy Wojska Polskiego
 • funkcjonariusze Służby Więziennej  
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA SŁUCHACZA

• Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji
• Ma pogłębioną wiedzę na temat przyczyn i rodzajów konfliktów
• Zna regulacje prawne dotyczące negocjacji i mediacji
• Zna metody perswazji i wywierania wpływu
• Ma pogłębioną wiedzę na temat modeli negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych
• Zna i rozumie mechanizmy negocjacji w różnych obszarach
• Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i stylów mediacji. Zna podstawowe rodzaje mediacji
• Ma pogłębioną wiedzę na temat mediacji w różnych sferach
• Zna zasady i normy etyczne obowiązujące w mediacjach i negocjacjach
• Ma pogłębioną wiedzę na temat poglądów dotyczących skuteczności mediacji i negocjacji

UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHACZA

• Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać przyczyny konfliktów
• Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy metod perswazji i wywierania wpływu
• Potrafi formułować własne opinie na temat skuteczności strategii i technik negocjacyjnych
• Potrafi właściwie analizować procedury stosowane w postępowaniu mediacyjnym
• Potrafi sprawnie stosować normy prawne w negacjach i mediacjach
• Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w dziedzinie komunikacji interpersonalnej
• Posiada umiejętność samodzielnego projektowania strategii negocjacyjnych
• Posiada umiejętność konstruowania ugód mediacyjnych
• Potrafi wskazać kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących negocjacji i mediacji
• Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu negocjacji i mediacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE SŁUCHACZA

• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
• Ma świadomość zmienności przyczyn i charakteru konfliktów, co skutkuje ciągłym doskonaleniem zasad oraz metod negocjacji i mediacji
• Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
• Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
• Ma świadomość społecznej roli mediatorów i negocjatorów
• Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach
• Rozumie i ma świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości prawnej
• Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności z zakresu negocjacji  mediacji, z uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru
• Jest otwarty na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych
• Szanuje różne poglądy i postawy

 

Sylwetki wykładowców

 

            Wykładowcami studiów są doświadczeni pracownicy naukowi z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji i mediacji, posiadających wieloletnią praktykę
w prowadzeniu negocjacji strategicznych oraz mediacji sądowych. Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich zajęć.

 

            zajęcia prowadzą między innymi:

 

 • dr hab. J. Plis, prof. UR (specjalista w zakresie komunikacji społecznej oraz medioznawstwa)    
 • dr hab. M. Klejnowska, prof. UR ( specjalistka w zakresie prawa karnego )
 • dr hab. J. Olszewski, prof. UR (prezes Podkarpackiego Stałego Sądu Polubowno- Arbitrażowego)
 • dr A. Arkuszewska (radca prawny)
 • dr J. Łukasiewicz (arbiter, mediator)
 • dr M. Bosak
 • dr G. Maroń
 • mgr T. Serafin
 • mgr M. Skóra
 • mgr Ł. Mroczyński - Szmaj
 • mgr J. Plis

 

 

Ramowy program studiów:

 

            Program studiów został stworzony poprzez połączenie klasycznych i sprawdzonych
w praktyce strategii negocjacji i mediacji z nowoczesną wiedzą taką jak neurolingwistyczne programowanie, nauki kognitywne oraz z elementami psychologii. Takie ułożenie materiału ma na celu nauczanie uczestników nie tylko prostego reagowania w sytuacjach konfliktowych, ale również zrozumienia dynamiki procesów negocjacji i mediacji. Całość programu dla łatwiejszego przyswojenia tworzy trzy uzupełniające się części. Pierwsza obejmuje efektywne zarządzanie konfliktem, elementy psychologii i komunikacji krytycznej potrzebnej dla skutecznych negocjacji i mediacji, druga część wprowadza w obszar negocjacji w różnych sytuacjach i kontekstach, trzecia dotyczy mediacji jako skutecznej metody radzenia sobie z konfliktem.

 

             W programie studiów znajdują się  między innymi:

 

 • Podstawy mediacji i negocjacji.
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem.
 • Strategie i techniki negocjacyjne.
 • Obszary i rodzaje negocjacji.
 • Obszary i rodzaje mediacji.
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych.
 • Mediacja w prawie pracy.
 • Mediacja w sprawach rodzinnych.
 • Mediacja w sprawach karnych.

Forma zaliczenia:

 • Referaty
 • Testy

Liczba godzin: 204

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia: 3 000 zł (płatne w dwóch ratach po 1500 za semestr)

 

Warunki rekrutacji:

            Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do 30.10.2017 r. lub do  momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe.pdf
 • kserokopie (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzoną przez UR;

Kontakt:

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Joanna Bocheńska

pok. 4

tel. (0-17) 872 15 43

mail: jbochenska@ur.edu.pl

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow