Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Myśląc Południe – coś nowego o Europie: Relacja z seminarium naukowego pt.: „Ustrój polityczno –prawny  państw bałkańskich”

Dokładnie 7 kwietnia na Naszym Wydziale miało miejsce  Seminarium Naukowe pt.: "Ustrój polityczno-prawny państw bałkańskich". Jego organizatorami byli: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Constitutio” oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Podczas tego wydarzenia studenci – prelegenci  omówili istotne kwestie dotyczące krajów Europy Południowej tj.: Grecja, Chorwacja, Albania, Czarnogóra, Kosowo, jak i Macedonia, Bułgaria czy też Bośnia i Hercegowina. Wydarzenie to miało charakter typowo seminaryjny, który nieco różni się od sztywnych ram programu konferencji. Ciekawe referaty przedstawiały nie tylko kwestie ustrojów państw bałkańskich, ale także – co było ogromnym plusem – obfitowały w najróżniejsze ciekawostki odnoszące się do tychże państw. Pełna sala była tego najlepszym dowodem. Dla osób, których nie mogło tam z Nami być przygotowałem krótką relację:

Kamila Kobos wystąpiła z referatem dotyczącym Albanii. Zwróciła uwagę na zwyczaje i rozwinięte z nich prawo zwyczajowe tego państwa. Kanun – bo tak nazywa się zbiór prawa zwyczajowego w Albanii -  reguluje wszystkie wydarzenia z życia człowieka, począwszy od narodzin aż do śmierci. Składa się ona z 12 ksiąg i bardzo wyraźnie określa prawa i obowiązki poszczególnych osób , a także ustala ich status w społeczności. Na uwagę zasługuje Krwawa Zemsta, czyli Gjakmarrja. Jest to prawo a nawet obowiązek w przypadku zabójstwa członka rodziny do odnalezienia jego sprawcy i dokonaniu na nim zemsty. Dokonana zemsta rodowa rodziła kolejną, co skutkowało wielopokoleniowymi często łańcuchami zabójstw.

O Bułgarii opowiedziała Karolina Dziadosz. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ze to właśnie Bułgaria 12.07.1991 roku, jako pierwsza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej uchwaliła i wprowadziła w życie niekomunistyczną, opartą na liberalno-demokratycznych zasadach Konstytucje. Państwo to – podobnie jak Polska – posiada Prezydenta, Radę Ministrów i Zgromadzenie Narodowe. Jest także członkiem NATO.

Marcin Nowak skupił się w swoim wystąpieniu na temacie wpływu Kościoła Prawosławnego na Konstytucję Grecji. Wartą uwagi jest kwestia Grecji jako państwa wyznaniowego. Dowiedzieć się możemy tego już po pierwszych artykułach Konstytucji. Można rzec, że religia w tym kraju ma charakter typowo narodowy. Inne wyznania są oczywiście dopuszczalne, jednakże tylko w wymiarze indywidualnym.

Macedonia kojarzy się zdecydowanej większości z Nas z Aleksandrem Wielkim. W swoim wystąpieniu  Dominika Liana przedstawiła nie tylko ustrój Republiki Macedonii, ale wiele uwagi poświęciła walorom turystycznym i ciekawej kulturze tego niewielkiego kraju, który niepodległość otrzymał we wrześniu 1991 roku. Zabytki, krajobrazy nieco zapomniane przez turystów z Europy czekają na odwiedziny, ponieważ statystycznie  jest  jednym z najrzadziej   odwiedzanych państw  w  Europie . Jeżeli  chodzi  o  władzę  wykonawczą  to  pełnią  ją  Prezydent  i  Rząd. Sądownictwo natomiast leży  w  rękach  niezależnych  i  niezawisłych  sądów.  .

Tematem Chorwacji podzieliła się ze słuchaczami Joanna Kłusek, która wnikliwie omówiła  pojęcie konstytucjonalizmu oraz drogę,  jaką Republika Chorwacji przeszła zanim stała się niezależnym państwem.  Przełomowe wydarzenia dla tego państwa miały miejsce na przełomie XX i XXI w. Wtedy właśnie miały miejsce pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne oraz uchwalenie pełnej Konstytucji. Ponadto ewoluował system: z semiprezydenckiego na parlamentarno – gabinetowy . Prezentację zwieńczyły informacje dotyczące aktualnego kształtu Konstytucji Republiki Chorwacji po nowelizacjach, przedstawienie zasad ustrojowych oraz omówienie systemu organów państwowych wymienionych w ustawie zasadniczej.

Zapraszamy na kolejne spotkania, konferencje i seminaria organizowane na Naszym Wydziale w semestrze letnim.

 

 

 

Spotkanie Koła Naukowego Prawa Ustrojowego Porównawczego-Aplikacja adwokacka

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem tym tematem wśród studentów Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego zorganizowało spotkanie z mgr Waldemarem Kleinem, aplikantem ORA w Rzeszowie i pracownikiem WPiA UR, który bardzo skrupulatnie przedstawił zainteresowanym owo zagadnienie. 

 

Aplikacja adwokacka to trzyletni kurs przygotowujący do praktycznego wykonywania zawodu adwokata. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest uzyskanie tytułu magistra. Dyplom należy przedłożyć do 15 września każdego roku. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza wykaz aktów prawnych, które obowiązują na egzaminie konkursowym. Są to m.in. Konstytucja RP, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Kodeks prawa cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego akty prawa UE, Prawo o adwokaturze, Ustawa o radcach prawnych, Ustawa o prokuraturze, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawo spółdzielcze.

 

Egzamin wstępny

 

Składa się z 150 pytań jednokrotnego wyboru, każde z  nich ma trzy warianty odpowiedzi. Aby go zdać, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej sto z nich.

 Odbywa się on z reguły w ostatnią sobotę września. Koszt to ok. 750zł.

 Uzyskanie pozytywnego wyniku nie jest równoznaczne z przyjęciem na aplikację. W tym celu musimy napisać podanie. Dopiero po jego rozważeniu Okręgowa Rada Adwokacka podejmuję uchwałę o przyjęciu nas na kurs.

 

Patron

 

Aplikacja zawsze rozpoczyna się 1 stycznia i trwa trzy pełne lata kalendarzowe. Patronem aplikanta może zostać adwokat z pięcioletnim doświadczeniem, niekarany dyscyplinarnie, który wyraził zgodę na podjęcie się tych obowiązków. Szczegółowe zasady i warunki odbywania aplikacji u patrona określa umowa zawarta pomiędzy aplikantem a patronem. Aplikant ma możliwość wskazania patrona, pod którego kierunkiem chciałby odbywać aplikację. Podjęcie przez aplikanta innego zatrudnienia wymaga zgody patrona i Dziekana ORA. Wyjątkiem jest praca w charakterze pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego, w tym przypadku wystarczy skierować do Dziekana ORA powiadomienie o takowym zatrudnieniu.

 

Koszty szkolenia i opłaty

 

Aplikacja jest odpłatna. Sam kurs to wydatek ok. 5-6 tys. rocznie. Oprócz tej podstawowej kwoty aplikant obowiązany jest uiszczać składki korporacyjne na potrzeby izby w kwocie kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Powinien także pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego, które wygasa kilka miesięcy po ukończeniu studiów.

 

 

Program aplikacji

 

 

Na pierwszym roku aplikant odbywa praktyki w sądach, które musi obowiązkowo zaliczyć, co jest starannie dokumentowane w dzienniczku praktyk. Uczęszcza także na szkolenia. Przysługuje mu prawo do czterech nieobecności w ciągu roku. Przez dwa miesiące wakacyjne- lipiec i sierpień zajęcia nie odbywają się. Od września natomiast aplikant rozpoczyna praktyki w prokuraturze.

Przedmioty obligatoryjne i kolokwia

I rok- Zasady wykonywania zawodu, Etyka, Prawo o adwokaturze, Prawo karne materialne Prawo karne procesowe, Prawo karne skarbowe, Prawo karne wykonawcze, Prawo wykroczeń i Historia adwokatury.

W czerwcu ma miejsce kolokwium z m.in. Historii adwokatury i zasad wykonywania zawodu. W październiku zaś z wszystkich przedmiotów bloku prawa karnego.

II rok- Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Jedyne kolokwium odbywa się na jesieni.

III rok- Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Prawo gospodarcze, Prawo spółek, Prawo UE. Na trzecim roku aplikant musi zdać aż trzy kolokwia sprawdzające wiedzę.

 

Praca w kancelarii

 

W kancelarii patrona aplikant uczy się m.in. zasad biurowości. Zajmuje się porządkowaniem akt, pocztą, obsługiwaniem klientów, prowadzeniem rozmów telefonicznych i udzielaniem wszelkich informacji. Powinien także nabyć umiejętność pisania pism procesowych( apelacje, zażalenia, skargi). Od 1 lipca pierwszego roku kalendarzowego kursu może zastępować patrona na rozprawach, za wyjątkiem SN, NSA, TK, TS. Co roku patron wypełnia formularz opinii o aplikancie.

 

Egzamin zawodowy

 

Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji jest podstawą  przystąpienia do egzaminu zawodowego. Trwa on przez cztery następujące po sobie dni( wtorek-piątek), łącznie 26 godzin. Pierwszego dnia sprawdzana jest wiedza z przedmiotów bloku prawa karnego, drugiego z  prawa cywilnego i rodzinnego. Następny poświęcony jest zagadnieniom prawa gospodarczego. Czwartego dnia natomiast aplikant ma osiem godzin na poprawne rozwiązanie zadań z prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki adwokackiej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych projektach i spotkaniach Koła Prawa Ustrojowego Porównawczego, a także innych działających na Wydziale Prawa i Administracji UR. Zarówno bierne, jak i przede wszystkim czynne uczestnictwo w organizowanych przez nie przedsięwzięciach to szansa na poszerzenie swojej wiedzy i nabycie wielu cennych umiejętności. Naprawdę warto !

 

 

Festiwal Kół Naukowych

 

Wyjątkowe wydarzenie zorganizowane 12 kwietnia przez Komisję Dydaktyki Samorządu Studentów UR i Koła Naukowe działające na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego głównym celem było zaznajomienie studentów z działalnością i zasadami funkcjonowania poszczególnych Kół Naukowych. O godzinie 10 odbyła się Konferencja podczas której przedstawiciele każdego z nich mieli szansę opowiedzieć o dotychczasowych przedsięwzięciach organizacji do których należą oraz planach na przyszłość. Oprócz tego przygotowane zostały specjalne stoiska, gdzie wszyscy zainteresowani z pewnością mogli uzyskać nurtujące ich  informacje o warunkach przystąpienia do danego Koła Naukowego, projektach które będą realizowane czy terminach i częstotliwości spotkań.

 

Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska Koła Naukowego Fizyków Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, gdzie studenci mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w doświadczeniach naukowych, a także Koła Naukowego Oceny i Przetwórstwa Żywności, które przygotowało darmowe degustacje tradycyjnych, lokalnych wyrobów spożywczych. Nie zabrakło innych, równie ciekawych atrakcji m.in. przedstawiciele Koła Naukowego Ochrony Zdrowia zachęcali do skorzystania z możliwości zbadania poziomu glukozy czy ciśnienia, na stanowisku Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego każdy mógł sprawdzić autentyczność posiadanych przez siebie banknotów.

 

W Festiwalu wzięły udział m.in. Koło Naukowe Politologów UR, Studenckie Koło Naukowe Podróżników UR, Koło Naukowe Fizyków, Koło Prawa Ustrojowego Porównawczego, Koło Naukowe Dietetyków, Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa, Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego, Koło Naukowe Prawa Pracy, Koło Naukowe Prawa Handlowego, Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego, Studenci dla Rzeczpospolitej czy ELSA Rzeszów.

 

Dzieje się na Naszym Wydziale! – relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematyce polityki migracyjnej UE.

 

Problem migracji jest tematem niezwykle kontrowersyjnym zważywszy na wydarzenia ostatnich miesięcy. Fale uchodźców – w tym również ekonomicznych – przybywają do upragnionej Europy wielkimi falami. Napływ tych rzesz ludności z Bliskiego Wschodu jest uporczywą dolegliwością dla całej Unii Europejskiej. Mimo różnych sugestii i proponowanych rozwiązań nie udało się znaleźć na dzień dzisiejszy jednorodnego remedium na ten problem. Państwa Unii Europejskiej przedstawiają zgoła odmienne punkty widzenia, co sprawia, że wypracowanie wspólnego konsensusu jest niemal niemożliwe.

Idea relokacji uchodźców, jak i migrantów ekonomicznych budzi wiele skrajnych emocji: od tendencji nacjonalistycznych i co za tym idzie przeciwnych lokowaniu ludzi przybyłych do Europy w swoich państwach, do bardzo przychylnego – wręcz przyjacielskiego – traktowania uchodźców.

Sytuacja jest rozwojowa, ale i niebezpieczna, ponieważ coraz więcej ludzi ucieka szczególnie z ogarniętej wojną Syrii wprost do bram Europy. Jest to niewątpliwie niepokojące i prowadzi  do coraz większej destabilizacji.

Temat ten – niezwykle aktualny – zainspirował przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, działającego na Naszym Wydziale, do zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem: „Aktualne problemy polityki migracyjnej UE”. Wydarzenie odbyło się 10 marca bieżącego roku i zgromadziło wielu znamienitych patronów honorowych: Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca, jak i Parlament Europejski, którego Przewodniczący Pan Martin Schulz wystosował list do wszystkich uczestników Konferencji. Konferencję współorganizowało Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

Po wielu tygodniach przygotowań wreszcie nadszedł dzień Konferencji. Organizatorzy gorączkowo dopinali wszystko na ostatni guzik, bo już o 9:20 swoją prelekcję wygłosić miał Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar. Moderatorem I panelu tematycznego była Pani dr hab. Elżbieta Dynia, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematem przewodnim była migracja legalna i nielegalna. RPO w prawie godzinnym wystąpieniu przedstawił sprawę migracji od strony państwa Polskiego i wyjaśnił, jaką rolę pełni ono w obliczu problemu migracyjnego. Jak wszyscy wiemy wymiar tego problemu ma charakter  ponadnarodowy i krajowy. Polska zobowiązała się przyjąć ponad 7000 uchodźców, a obawy dotyczące ich przyjęcia budzą do wyrażania swoich poglądów wiele środowisk społecznych w Naszym kraju.

Wątek ten podnoszony był w wielu niezwykle interesujących wystąpieniach.  Zarys historycznej migracji przybliżył słuchaczom Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan prof. Dr hab. Sylwester Czopek, który trafnie zauważył, że temat migracji – bo nie zawsze uważane było to za problem – był obecny kulturze europejskiej od najdawniejszych czasów.

W II panelu, moderowanym przez Pana dr Marcina Pączka, uczestnicy dowiedzieli się między innymi od Pana Rafała Kostrzyńskiego (przedstawiciela UNHCR) o aktualnych faktach i tendencjach dotyczących zarówno procesu migracyjnego uchodźców z Bliskiego Wschodu, jak i kryzysu związanego z niekończącymi się napływami uchodźców.

Konferencję zakończył III panel prowadzony przez Pana mgr Dominika Łazarza. Skupiono w nim uwagę na politykę migracyjną Polski i krajów UE. Szerokie spektrum ujęcia tematu przykuło uwagę słuchaczy przede wszystkim na sprawach dotyczących Polski. Kwestia legalizacji pobytu uchodźców w Naszym kraju i ich rozmieszczania była obecna przez całą konferencję, ale najbardziej dostrzegalna w tym właśnie panelu.

Jako uczestnik tego wydarzenia mogę powiedzieć jedno – było warto przyjść, posłuchać, a przez to poddać się pewnej refleksji, mianowicie: Czy migracja to problem? A jeśli tak, to jak go rozwiązać?  Konferencja na piątkę z plusem, a dla Organizatorów – od Redakcji Platformy Studentów WPiA UR wielkie gratulacje! Dużo pracy i wysiłku nie poszło na marne.

Życzymy więcej tego typu inicjatyw, a Was drodzy studenci zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, wydarzeniach i konferencjach, które będą już niebawem.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow