Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kodeks Etyki Studenta

 Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

 

Wstęp

 

Dostrzegając głęboki związek między właściwościami moralnymi studentów
a poziomem etycznym przyszłych absolwentów, mając na uwadze dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego, z pełną świadomością wpływu edukacji na poziom życia człowieka, ustanawia się niniejszym Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego został oparty na fundamentalnych wartościach, których przestrzeganie ma przynosić chlubę zarówno samym Studentom, jak i Uczelni.

 

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

§1

Student powinien współtworzyć solidarną i życzliwą sobie społeczność akademicką, wspierać innych studentów w nauce oraz w sposób motywujący wpływać na grupy społeczne, których jest członkiem, a także aktywnie pomagać młodszym i nowo przybyłym studentom w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

§2

Student z własnej inicjatywy powinien zapoznać się i przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu oraz  rozpowszechniać jego zasady w środowisku akademickim Uniwersytetu, a w razie konieczności stanąć w ich obronie. Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uniwersytetu, ich wrażliwości i sumieniu.

 

 

§3

Student powinien powstrzymywać się od udziału w wszelkich wydarzeniach na uczelni i poza nią uwłaczających godności jego, innych osób lub które mogłyby zaszkodzić albo narazić dobre imię Uniwersytetu.

 

§4

Student powinien kierować się szczególną empatią wobec osób niepełnosprawnych i studentów z zagranicy oraz w miarę możliwości służyć im pomocą.

 

 

§5

Student powinien pamiętać, że w toku całego okresu studiów reprezentuje Uniwersytet Rzeszowski również poza jego murami. Biorąc to pod uwagę powinien zachowywać się godnie i być wzorem praworządności, uczciwości i prezentować najwyższe standardy etyczne.

 

 

Rozdział 2
Obowiązek doskonalenia

 

§6

Student powinien dążyć do samodoskonalenia, kształtowania swego charakteru i osobowości oraz  dokładać wszelkich możliwych starań aby nieustannie wzbogacać posiadaną wiedzę, w szczególności biorąc udział w zajęciach nieobowiązkowych i pozaprogramowych.

                                                                                                                                                        

§7

Student powinien traktować wszelkie formy weryfikacji wiedzy jako element przyczyniający się do rozwoju osobistego.

 

§8

Student powinien charakteryzować się odwagą cywilną, umieć ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, w tym ich negatywne konsekwencje.

 

§9

Student powinien w miarę możliwości wspierać podejmowane inicjatywy naukowe i społeczne, a także angażować się w rozwój Uniwersytetu, aktywnie uczestniczyć w odbywających się na Uniwersytecie konferencjach, szkoleniach, wykładach otwartych, wydarzeniach mogących przyczynić się do pogłębienia wiedzy, jak również uczestniczyć w ich organizacji.

 

§10

Student jest obowiązany do rozstrzygania wszelkich sporów w środowisku akademickim zawsze wpierw przez mediację Wydziałowego Centrum Mediacji lub innego wybranego przez strony sposobu.

 

§11

Polubowne rozstrzyganie sporów na Uniwersytecie obejmuje zawsze procedurę mediacji, a etapem ostatecznym jest Uczelniany Sąd Arbitrażowy.

 

 

Rozdział 3

Stosunek do społeczności akademickiej Uniwersytetu

 

 

§12

Poszanowanie wizerunku Uniwersytetu oraz rozpowszechnianie jego osiągnięć powinno być głównym motywem postępowania studentów w stosunkach zewnętrznych. Student swoją postawą powinien propagować jego dobre imię oraz dorobek i tradycje.

 

§13

Student powinien równo traktować Pracowników Uniwersytetu bez względu na ich pozycję w hierarchii akademickiej, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania, w szczególności:

 

- dbając o kulturę słowa poprzez unikanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,

 

- przystępując do egzaminów i nosząc w czasie uroczystości akademickich oficjalny strój wskazany przez władze Uczelni,

 

- wyrażając szacunek poprzez powitanie i pozdrowienie, oraz zwracanie się zgodnie z tytułami naukowymi.

 

 

Rozdział 4

Prawa studenta

 

§14

Student ma prawo domagać się od wszelkich osób pracujących na Uczelni ochrony swoich praw nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu.

 

 

Rozdział 5

Zachowania nieetyczne i naganne

 

§15

Za szczególnie naganne uważa się naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu uzyskania korzyści majątkowej lub każdej innej związanej bezpośrednio lub pośrednio z ułatwieniem zaliczenia toku studiów.

 

§16

Student powinien reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych studentów. Wpierw poprzez zapobieganie im lub koleżeńską uwagę, dążąc zawsze do polubownego rozwiązania sporów, w ostateczności zaś realizując przepisy prawa.

 

§17

Za nieetyczne i niedozwolone zachowania w każdych okolicznościach w szczególności uznaje się:

 

1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych i wszelkich innych objętych programem lub tokiem studiów lub pomoc w takich zaliczeniach

 

2) nieusprawiedliwiony brak punktualności, zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych lub lekceważącą postawę wobec studiów

 

3) uczestniczenie w zajęciach w odzieży niechlujnej lub rażąco niestosownej,

 

4) dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego innego powodu.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow