Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ZGODNA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU UCZELNI

opracowana na podstawie art.70 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)

 

    

Kształcenie na dwóch kierunkach w ramach Wydziału Prawa i Administracji (dalej nazywanego Wydziałem) wykazuje związek ze Strategią oraz Misją Uczelni (rozumianej jako UR). Jest także rezultatem wysiłku pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, pracowników: administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, biblioteki i czytelni uczelnianej oraz obsługi Wydziału. Podejmowane działania w tym zakresie odbywają się z zachowaniem zasad dążenia do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee, poszanowania godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz poszczególnych państw. Dzięki temu wśród studentów kształtowana jest ich osobowość i obywatelskie postawy, które przygotowują do odpowiedzialnego pełnienia w przyszłości funkcji społecznych i publicznych. 

  W ramach kształcenia Wydział gwarantuje optymalne warunki studiowania oraz zapewnia różnorodność i atrakcyjność nauczania. Przekazywanie wiedzy odbywa się na wysokim poziomie także dzięki prowadzonym badaniom naukowym, co ma zapewnić zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych absolwentom. Fundamentem takiego działania na kierunkach: prawo i administracja jest nierozerwalność nauki i nauczania.

 Strategia rozwoju Wydziału wpisuje się w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego jako realizującego cele edukacyjno-badawcze służące podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku jako nowoczesnej i przyjaznej nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także społeczności całego regionu, kraju oraz innych państw europejskich.

Kształcenie na Wydziale w pełni uwzględnia jedną z misji Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec regionu, Polski i Europy w postaci  aktywnego zagospodarowywania europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Ze względu na swe położenie geograficzne Uczelnia odgrywa ważną rolę w procesie edukacji, będąc swoistym pomostem pomiędzy Zjednoczoną Europą a Wschodem, co przejawia się w wymianie naukowej studentów; wyjazdach pracowników na staże i stypendia; organizacji oraz współorganizacji nie tylko ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, seminariów naukowych integrujących przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, organów władzy i administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, pozwalających na wymianę doświadczeń zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

O prestiżu Wydziału decydują następujące czynniki, które stanowią główne założenia Strategii Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji:

 

 •  kadra naukowo-dydaktyczna utożsamiająca się z Wydziałem poprzez zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 
 •  wysoka jakość kształcenia, a co za tym idzie właściwe przygotowanie absolwentów na konkurencyjnym rynku pracy;
 •  międzynarodowy, wielopłaszczyznowy profil prowadzonych badań naukowych;
 •  wysoka mobilność kadry naukowej i studentów, aktywnie wchodzących w krajową, europejską oraz światową przestrzeń edukacyjną i badawczą;
 •  wysoki poziom kwalifikacji, motywacji i etyki pracowników oraz studentów;
 •  dobra kondycja finansowa Wydziału.

 

Cele  programowe  w głównych  obszarach  działania i środki realizacji Strategii Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodne ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego (dalej zwaną Strategią)

 

          W zakresie dydaktyki kształcenie na Wydziale Prawa i Administracji powinno prowadzić do:

 

 

1. doskonalenia jakości kształcenia poprzez konsekwentne wdrażanie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia uwzględniającego m.in. monitorowanie standardów akademickich, którego weryfikacją zajmuje się przede wszystkim Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia poprzez ocenę:

a) procesu nauczania dokonywaną w ramach hospitacji oraz okresowej oceny pracy pracowników naukowo-dydaktycznych,

b) jakości warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

c) prowadzenia zajęć w językach obcych przez polskich i zagranicznych wykładowców, zarówno z Wydziału, jak i innych Wydziałów Uczelni w ramach tzw. wymiany międzywydziałowej,

d) stosowania metod podnoszących efektywność kształcenia w postaci m.in. zajęć interaktywnych oraz zajęć prowadzonych przez przedstawicieli praktyki;

2. kształcenia na poziomach: licencjackim i magisterskim oraz w przyszłości umożliwienia kształcenia również na studiach doktoranckich, a także zwiększenia oferty kształcenia w ramach studiów podyplomowych oraz uruchamianych kursów dokształcających np. w zakresie języka migowego, menedżeryzmu, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi biurowej;

3. dostosowania i  uatrakcyjnienia oferty programowej na prowadzonych kierunkach studiów, dającej szanse zatrudnienia absolwentom Wydziału na rynku pracy, zwłaszcza poprzez:

a) koncentrowanie się na praktycznych aspektach zawodu prawnika i administratywisty, poprzez m.in. zachowanie odpowiednich proporcji między liczbą godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Ponadto wprowadzenie do programu studiów przedmiotów, które mogłyby być prowadzone w ramach współpracy międzywydziałowej oraz z innymi ośrodkami naukowymi, a także m.in. z: przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi (w tym celu należy zintensyfikować już trwające spotkania z interesariuszami zewnętrznymi - potencjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału),

b) przygotowywanie programów studiów, które zakładają kształcenie uwzględniające potrzeby gospodarki oraz zróżnicowane sfery życia publicznego, m.in. w ramach promowania „edukacji rozwijającej przedsiębiorczość i przygotowującej do pracy na własny rachunek”,

c) tworzenie dobrych warunków studiowania, a poprzez to podnoszenie poziomu kształcenia w szczególności przez sukcesywne modyfikowanie infrastruktury (lepsze wyposażenie sal wykładowych w urządzenia audiowizualne, wyposażenie w odpowiedni sprzęt i środki techniczne pokoi pracowników naukowych);

4. zapewnienia ustawicznego rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych absolwentów w ciągu całego życia poprzez stałe poszerzanie oferty studiów podyplomowych i kursów  dokształcających, a także zachęcanie do aktywnego udziału w Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału;

5. stałego monitorowania sytuacji absolwentów na rynku pracy i dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb tego rynku;

6. dokształcania i wprowadzenia systemu motywacyjnego dla pracowników Wydziału, m.in. w ramach tzw. oceny projakościowej;

7. zachęcania studentów do czynnego udziału w konferencjach naukowych, projektach edukacyjnych, także w celu kształtowania rodzimej kadry akademickiej na Wydziale;

8. umożliwiania studentom realizacji części studiów oraz praktyk zawodowych za granicą poprzez zaliczanie jak największej liczby przedmiotów na Wydziale, zgodnie z dostosowanymi do tego celu regulacjami wewnętrznymi UR, organizowania spotkań ze studentami, którzy skorzystali z możliwości kształcenia za granicą w celu promocji studenckiej wymiany zagranicznej.

 

 

           W zakresie nauki  rozwój na Wydziale Prawa i Administracji powinien prowadzić do:

 

1. koncentrowania badań naukowych w ramach Katedr i Zakładów naukowych zgodnie z przypisaną im tematyką badawczą;

2. utrzymania wysokiego poziomu w zakresie badań naukowych oraz efektywnego ich wykorzystywania praktycznego;

3. publikowania efektów prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w publikacjach zwartych i w punktowanych czasopismach, a w przypadku studentów - na Platformie Studenckiej WPiA;

4. prowadzenia wspólnych badań naukowych nie tylko w ramach współpracy międzywydziałowej Uczelni, ale także z Wydziałami innych Uczelni na podstawie zawartych  umów;

5. zapraszania, w zależności od posiadanych środków finansowych, tzw. visiting professors;

6. podejmowania i rozszerzania współpracy sieciowej i konsorcyjnej pomiędzy Wydziałem a Wydziałami innych Uczelni;

7. rozszerzenia współpracy pomiędzy pracownikami poszczególnych Katedr i Zakładów oraz w ramach współpracy międzywydziałowej UR;

8. poprawienia finansowania badań naukowych, szczególnie przez skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych i powołanie w tym celu Wydziałowego Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Grantów;

9. wspomagania rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału w celu uzyskiwania przez nich stopni doktora i doktora habilitowanego;

10. kontynuowania wydawania „punktowanego” wydziałowego czasopisma prawniczego, przy włączaniu do składu kolegium redakcyjnego profesorów prawa także z zagranicznych uczelni;

11. wydawania „własnych” podręczników i skryptów dla studentów;

12. utworzenia ośrodka kształcenia w zakresie badania zagranicznych systemów prawnych;

13.  większego  promowania najlepszych studentów i absolwentów;

14. udzielania wsparcia finansowego i pomocy merytorycznej studentom chcącym brać udział czynny w konferencjach i seminariach naukowych, a także konkursach krajowych i zagranicznych;

15. pomocy studentom działającym w kołach naukowych oraz ELSA przy organizowaniu konferencji i seminariów naukowych;

16. udzielania merytorycznej pomocy studentom należącym do Uczelnianej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UR.

 

        W zakresie oddziaływania na środowisko zewnętrzne Wydział Prawa i Administracji powinien koncentrować się na:

 

1. poprawieniu przejrzystości i układu strony internetowej Wydziału;

2. zamieszczaniu na stronie internetowej Wydziału aktualnych informacji i wydarzeń;

3. promocji oferty naukowej i dydaktycznej na stronie internetowej Wydziału oraz Uczelnianym Radiu Feniks i innych  mediach lokalnych;

4. zawieraniu tzw. umów patronackich ze szkołami licealnymi, w szczególności z tymi, których uczniowie są zainteresowani studiowaniem na Wydziale;

5. kontynuowaniu współpracy z samorządem lokalnym;

6. organizowaniu tematycznie określonych „Drzwi Otwartych Wydziału” celem umożliwienia bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną, warunkami studiowania oraz osiągnięciami Wydziału;

7. organizowaniu spotkań z przedstawicielami organów ochrony prawa, instytucji państwowych oraz samorządowych, przy udziale mieszkańców regionu;

8. udziale pracowników naukowych w publicznych debatach oraz upowszechnienie wiedzy eksperckiej w mediach;

9. poprawianiu efektywności finansowania dydaktyki i badań naukowych;

10. nawiązywaniu i kontynuowaniu współpracy z instytucjami i uczelniami krajowymi celem realizacji wspólnych projektów,

11. umiędzynarodawianiu działalności Wydziału poprzez nawiązanie i kontynuowanie już istniejącej współpracy z ośrodkami zagranicznymi, a także aktywność w ramach Programu Erasmus + oraz wprowadzenie możliwości wydawania podwójnych dyplomów;

12. promowaniu działalności Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji  poprzez realizację cyklicznych imprez pokazujących osiągnięcia studentów i absolwentów Wydziału w różnych dziedzinach życia.

   

        We wszystkich obszarach działania Wydział powinien koncentrować się na:

 • dbałości o odpowiednie warunki prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej;
 • wspieraniu organizowanych już cyklicznie przez Katedry i Zakłady, w tym wspólnie z organizacjami studenckimi, konferencji i seminariów naukowych oraz inicjowaniu nowych konferencji i seminariów;
 • poprawieniu warunków do studiowania studentom niepełnosprawnym;
 • doposażeniu (np. w sprzęt multimedialny) już istniejących sal wykładowych;
 • tworzeniu nowych specjalistycznych pracowni zwiększających zakres kształcenia praktycznego;  
 • umożliwieniu korzystania przez studentów Wydziału z już istniejących pracowni laboratoryjnych innych Wydziałów;  
 • kontynuacji wykorzystywania systemów informatycznych na Wydziale, np. Legalis oraz przygotowaniu kształcenia przy wykorzystaniu systemu e-learningowego;
 • poprawieniu informatycznego systemu Wydziału stałej łączności z wewnętrznym uniwersyteckim systemem informatycznym;
 • przedstawieniu atrakcyjniejszej oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie przedmiotów prowadzonych w języku polskim, jak i obcym do wyboru, dla wszystkich studentów;
 • dalszym wspieraniu i zacieśnianiu współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i innymi organizacjami studenckimi;
 • większej dbałości o specjalistyczną, aktualną ofertę zbiorów bibliograficznych, poprzez stały kontakt pracowników jednostek naukowych Wydziału z Biblioteką Uczelnianą.

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow