Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Publikacje Elżbiety Feret

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

 

Do doktoratu:

 

 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo – Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31 – 43.
 2. Udział podatków i opłat w budżetach gmin (doświadczenia i perspektywy na przykładzie budżetu Miasta Rzeszowa), Materiały pokonferencyjne nt. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Tom II, Opole 1998, pod red. S. Dolaty, s.97 – 111.
 3. Decyzja administracyjna podstawową formą rozstrzygania indywidualnych spraw administracyjnych – rozważania na przykładzie decyzji podatkowych, Materiały pokonferencyjne nt. Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosalla, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s.281 – 295.
 4. Wpływ reformy ustrojowej państwa na finansowe aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, Materiały pokonferencyjne nt. Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000, s.61 – 69.
 5. Kształtowanie się powiatu – finansowe aspekty funkcjonowania na przykładzie powiatu rzeszowskiego (w:) Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Tom II Finanse i budżety samorządów, pod red. S. Dolaty, Opole 2000, s. 187 – 197.
 6. Funkcjonowanie organów podatkowych, Samorząd Terytorialny 2000, Nr 12, s.64 – 70.
 7. Pozycja prawna podatników wobec organów podatkowych w świetle regulacji podatków lokalnych, Materiały pokonferencyjne nt. Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001, s.83 – 97.
 8. Ewolucja szczególnych pojęć prawa dewizowego, artykuł do księgi jubileuszowej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu nt. Prawo – Administracja – Gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, Przemyśl 2001, s.184 - 202.
 9. Problemy samodzielności finansowej samorządów powiatowych na przykładzie Powiatu Rzeszowskiego i Przemyskiego w roku 2001 w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, artykuł oddany do Zeszytów Naukowych WSAiZ.
 10. Zasada roczności budżetu, artykuł do księgi jubileuszowej poświęconej prof. dr hab. Z. Sobolewskiemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 7, Prawo 1, Rzeszów 2003, s.55 – 65.
 11. Podatki lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek leśny, oddane do Zeszytów Naukowych WSAiZ 2004.

 

Po doktoracie:

 

 1. Organy stanowiące i wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego a uchwalanie i wykonywanie budżetu, Materiały pokonferencyjne „Jednostka,  państwo, administracja”, Rzeszów 2004, s.537 – 555.
 2. Zasada uprzedniości budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSAiZ Nr 13, Przemyśl – Lwów – Koszyce 2004, s. 155 – 172.
 3. Rola organów samorządu terytorialnego w procesie budżetowym – Monografia, Przemyśl 2004.
 4. Organ stanowiący a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w procesie budżetowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 401, Szczecin 2005, s. 178 – 190.
 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (w:) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limitem 2005, s. 606 – 620.
 6. Regionalne izby obrachunkowe a organy jednostek samorządu terytorialnego w procesie budżetowym – zagadnienia wybrane (w:) Prawo – Administracja – Gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej pod red. J. Szreniawskiego, J. Buczkowskiego, M. Kurka, A. Pieniążka, J. Posłusznego, Przemyśl 2006, s. 103 – 121.
 7. Istota wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 426, Szczecin 2006, s. 103 – 115.
 8. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005r., sygn. akt Kp 2/05, Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2007, Nr 4, s.186 – 198.
 9. Podstawy prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (w:) Sektor publiczny we współczesnej gospodarce pod red. R. Przygockiej, Białystok 2008, s.151 – 160.
 10. Rola organów stanowiących i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jawności i przejrzystości procedury budżetowej – zagadnienia wybrane (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej  Europie,  Szczecin 2008, s. 82 – 93.

    11. Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej nt. Nowej ustawy o finansach publicznych, ALTUM 2010, s.1 – 33.

 1. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych (w:) Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, Nr 1, s. 157 – 175.

   13. Samorządowy zakład budżetowy (w:) Prace dedykowane Profesorowi Janowi Szreniawskiemu, Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji

Przemyśl – Rzeszów  2011, s. 177 – 190.

14. Zasady finansowania zadań publicznych realizowanych przez samorządowe osoby prawne (w:) Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, Tom drugi  

      pod red. K. Jaremczuka, Tarnobrzeg 2012, s. 389 – 411.

  15. Zadania publiczne a zakres działania jednostek samorządu terytorialnego (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i

        europejskie prawo podatkowe pod red. I. Mirka i T. Nowaka, Łódź 2013, s. 174 – 187.

  16. Samorządowe zadania publiczne a zakres działania regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2013, nr 1 - 2, s. 48 – 62.

17. Samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych – próba definicji (w:) Prawo finansowe samorządu terytorialnego – Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, M. Wróblewskiej, Gdańsk 2013, s. 109 – 121.

18. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji samorządowych zadań  publicznych (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego pod red. W. Miemiec, K. Sawickiej, Wrocław 24 – 25 października 2013 roku, s. 458 – 466, (1 arkusz wydawniczy).

                    19. Opracowanie dwunastu raportów badań w zakresie podniesienia jakości prawa wramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki „Legalność,

                    sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”.

                    20. Materiały szkoleniowe na temat: Techniki zarządzania finansami publicznymi, s. 1-20.

 

        Rozprawa habilitacyjna

 

     21. Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych”, ss. 455, Rzeszów 2013.

  

        Po habilitacji:

22. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych (w:) Prawo

      naszych sąsiadów, TOM I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki

      pod red. W. Skrzydły, W. Szapowała,K. Eckhardta, P, Steciuka, Rzeszów – Przemyśl 2013, s. 126 – 147, (1 arkusz wydawniczy),

23. Finansowanie gospodarki komunalnej (w:) XXV lat przeobrażeń – ocena dokonań i  wnioski na przyszłość pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2014,   

       s.249 – 260, (1 arkusz wydawniczy).

24. Działalność uchwałodawcza rady gminy w zakresie spraw budżetowych (w:) Samorząd Gminny w świetle badań empirycznych pod red. J.

      Posłusznego, Z. Czarnika, Rzeszów – Przemyśl 2014, s. 53 – 70, (1 arkusz wydawniczy).

25. Wstęp do pozycji zbiorowej nt. 10 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, (w ramach projektu współfinansowanego

      przez MSZ 2014), Rzeszów - Przemyśl 2014,

            26. The role ratified international agreement in Poland as sources tax right - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji

                  2015, s. 98 – 108,

            27. Działanie i finansowanie trzeciego sektora gospodarki w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 2015, s. 49

                  – 71 (współautorstwo - 1 arkusz),

            28. Subwencje ogólne a dotacje, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 2015, s. 50 - 65, (1 arkusz).

 

Oddane do druku:

 

29. Przestrzeganie legalności działania administracji samorządowej w aspekcie wybranych zagadnień finansowych, Konferencja w Krasiczynie

     podsumowująca badania  empiryczne wybranych gmin Podkarpacia, 10 – 12 grudnia 2014 roku, (1 arkusz wydawniczy).

         30. Konstytucyjne i ustawowe źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – aspekty dochodowe w ujęciu przekrojowej ewolucji regulacji

               konstytucyjnych i ustawowych, Konferencja organizowana przez Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji nt. „25 lat samorządu terytorialnego

               w Polsce”, Katowice 6 – 7 marca 2015 roku, (1arkusz wydawniczy).

         31. Teorie samorządu terytorialnego i ich wpływ na kształtowanie strony dochodowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Międzynarodowa

               Konferencja naukowa nt.  „XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

               Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

 

       W przygotowaniu:

 

      32. Finansowanie służb mundurowych w Polsce

      33. Problemy współczesnej administracji w Polsce - Dochody jednostek samorządu terytorialnego

      34. Problemy współczesnej administracji w Polsce – Finansowanie sektora finansów publicznych

      35. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności prowadzonej przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe – Józefów 2015

      36. Zasady finansowania działalności wybranych służb mundurowych – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  - Jawor 2015

 

      W przygotowaniu monografia na temat:

   

     37. Koncepcje samorządu terytorialnego na świecie i w Polsce.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow