Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierownik KIPiPCz

Imię i Nazwisko: Halina Zięba- Załucka

Stopień/tytuł naukowy: prof. dr. hab.

Rozprawa doktorska/habilitacyjna (tytuł): rozprawa doktorska - Instytucja Najwyższej Izby Kontroli; rozprawa habilitacyjna - Organizacja i funkcje Prokuratury PRL

Prowadzone zajęcia: Konstytucyjnoprawna ochrona wolności i praw człowieka i obywatela (wykład), seminaria magisterskie.

Praca zawodowa: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej: asystent (1975–1980); adiunkt (1980–1988); docent (1988–1996); prof. nadzw.-UMCS (1996); dziekan Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1993–1999; kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1995–2001; Uniwersytet Rzeszowski : prof. nadzw.- UR (2001); postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 23 kwietnia 2009 otrzymała tytuł profesora; prof. zw.(2009 ); kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego (od 2001); kierownik Katedry Instytucji Prawnych i Praw Człowieka( od 2014); prorektor ds. studenckich i toku studiów w latach 2001–2002; aplikacja sędziowska w latach 1975–1977.

 

Nagrody i odznaczenia: w okresie zatrudnienia w UMCS została wyróżniona wielokrotnie (10) Nagrodą Rektora UMCS, przy czym dwukrotnie II stopnia (1981, 1996) oraz czterokrotnie III stopnia (1978, 1982, 1983, 1995), a także nagrodami Prorektora ds. Filii w Rzeszowie za wyróżniającą się pracę dydaktyczną, organizacyjną i naukową.

Za osiągnięcia naukowo – dydaktyczne i organizacyjne została trzykrotnie odznaczona odznaczeniami państwowymi, tj.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2 września 1987 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (9 czerwca 1995 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi  (4 grudnia 2006 r.).

 

Zainteresowania naukowe: w kwietniu 1980 r. złożyła przepisane egzaminy doktorskie z prawa konstytucyjnego i ekonomii, po czym przystąpiła 14 maja 1980 r. do obrony rozprawy doktorskiej pt. Instytucja Najwyższej Izby Kontroli. Uchwałą Rady Wydziału Prawa
i Administracji UMCS z 21 maja 1980 r. otrzymała stopień doktora nauk prawnych. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Wiesław Skrzydło.

            W następstwie kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się 27 marca 1985 r. na podstawie rozprawy Organizacja i funkcje Prokuratury PRL, Rada Wydziału Prawa
i Administracji UMCS podjęła uchwałę o nadaniu dr H. Ziębie – Załuckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Centralna Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów zatwierdziła tę uchwałę w dniu 26 maja 1986 r.
     

Główny przedmiot zainteresowań naukowych prof. H. Zięby - Załuckiej do chwili uzyskania stopnia doktora nauk prawnych stanowiła kontrola państwowa, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej i organizacji Najwyższej Izby Kontroli oraz instytucjonalnych organów kontroli państwowej w wybranych krajach socjalistycznych. Istotą refleksji podejmowanej naówczas przez Panią Profesor była próba odpowiedzi na pytanie o faktyczne miejsce organów kontroli państwowej w systemie organów państwowej i ich interakcje z władzą ustawodawcą, wykonawczą i sądowniczą.

            Co się tyczy dorobku naukowego między doktoratem a habilitacją, zdominowały go badania stanowiące kontynuację dotychczasowych, w szczególności związane z reorientacją pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli po ponownym podporządkowaniu jej Sejmowi.

            Zasadniczy nurt zainteresowań naukowych prof. H. Zięby- Załuckiej skrystalizował się po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Wiązał się on w znacznej mierze z chęcią wyjścia poza obszar polskiego prawa konstytucyjnego, i skierowaniu uwagi ku prawu konstytucyjnemu Słowacji, a następnie wybranych państw Unii Europejskiej. Zainteresowanie prawem państw obcych wiąże się z tematyką habilitacji i komparatystycznymi odniesieniami do krajowych regulacji tyczących się prawnoustrojowego usytuowania prokuratury. Równolegle Pani Profesor prowadziła badania nad pozycją ustrojową prokuratury w prawie polskim, czego uwieńczenie stanowi monografia „Instytucja prokuratury w Polsce” (Warszawa 2003). Docenieniem dokonań naukowych we wspomnianym obszarze badawczym było zaproszenie Pani Profesor do udziału w programie badawczym „Podstawowe dylematy teoretyczne nowej Konstytucji RP”, wykonanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego w ramach prac zamówionych przez Kancelarię Sejmu w Komitecie Badań Naukowych.

            Prof. H. Zięba – Załucka kontynuowała równolegle badania nad organami kontroli państwowej, łącząc je z pogłębioną i interdyscyplinarną refleksją nad bliźniaczo usytuowanymi w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. organami kontroli prawa, czemu dała wyraz w monografii „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa” (Rzeszów 2000). Szczególnym zainteresowaniem obdarzyła Krajową Radę Radiofonii  i Telewizji, czego – obok serii artykułów – dowodzi monografia „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w państwach współczesnych” (Rzeszów 2007).

            Szerzej ujmując, zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na systemie organów państwowych rozumianym jako struktura powiązanych ze sobą silnymi więzami podmiotów, wzajemnie od siebie uzależnionych i w pewnym stopniu względem siebie służebnych. Szczegółowo rozwija te rozważania w monografii „Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa 2002) oraz w podręczniku „System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa 2005-wyd. I, 2007-wyd. II), którego jest redaktorem i współautorem.

            Istotnym obszarem zintensyfikowanej aktywności badawczej Prof. H. Zięby - Załuckiej jest obszar praw i wolności jednostki. W artykułach i referatach naukowych skoncentrowanych na tej problematyce Pani Profesor odnosiła się zwłaszcza do godności człowieka, równości, równouprawnienia kobiet, prawa do ochrony zdrowia, prawa do udziału w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, prawa do petycji.

 

Wybrane publikacje:

1.      Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 4, s.19-25.

2.      Demokracja a biurokracja „ Samorząd Terytorialny” 2011, nr 7-8, s. 38-46.

3.      Czy potrzebna jest zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.

4.      Terroryzm a prawa człowieka (red. naukowa Halina Zięba - Załucka, Tomasz  Bąk),   Kraków – Rzeszów- Zamość 2012.

5.      Konstytucja a bezpieczeństwo publiczne, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, Księga Jubileuszowa dedykowana  profesor Ewie Gdulewicz, red. R. Mojak, W. Skrzydło, Lublin 2014, s. 411-428.

6.      Prokuratura a Rada Ministrów (na marginesie oceny sprawozdania prokuratora generalnego przez prezesa Rady Ministrów), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3, s. 195-211.

7.      Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, [w:]  System ochrony praw człowieka w RP, red. H. Zięba - Załucka, Rzeszów 2015, s.147-180.

8.      Bezpieczeństwo obywateli a prawo do mieszkania, [w:] Ustroje, tradycje i porównania, Księga jubileuszowa dedykowana prof. M. Grzybowskiemu, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca , Warszawa 2015, ss. 391-401.

9.      Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP, red. naukowa H. Zięba- Załucka, Rzeszów 2016, ss.484.

10.  Prawo do swobody wypowiedzi w prawie międzynarodowym i prawie polskim ( na tle sporów o interes publiczny / demokratyzację polityki), [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe, Księga jubileuszowa  dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w Siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Skłodowski, A. Michalak, Łódź 2016, ss. 507- 527.

 

Uprawnienia: adwokat od 2000 r.

 

Adiunkt:

Imię i Nazwisko: Grzegorz Pastuszko

Stopień/tytuł naukowy: dr (stopień uzyskany w 2008 r.)

Rozprawa doktorska: Ustrojowy status opozycji parlamentarnej w świetle Konstytucji z 1997 r.

Prowadzone zajęcia: Konstytucyjny system organów państwowych (wykład)

Zainteresowania naukowe: prawo parlamentarne (polskie, niemieckie i francuskie), systemy rządów współczesnych państw demokratycznych, wolności i prawa człowieka

Wybrane publikacje:

1.        Stanowisko ustrojowe marszałka Sejmu a prawa opozycji parlamentarnej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2, s. 9 – 30.

2.      Instytucja zastępstwa Prezydenta RP w tradycji konstytucyjnej Polski międzywojennej i powojennej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2, s. 253 – 266

3.       Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, LexisNexis 2013 (współaut.)

4.      Instytucja konstruktywnego wotum nieufności w systemach ustrojowych państw europejskich – analiza prawno-porównawcza, „Przegląd Sejmowy”, 2014, nr 4, s. 29-42.

5.      Konstrukcja prawna prezydentury w okresie działania Krajowej Rady Narodowej,  „Czasopismo Historyczno-Prawne”, Tom LXVI, Zeszyt 1, 2014, s. 393-405. 

6.      Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 18-36.

7.      Mechanizm odwoływania posłów Izby Gmin w systemie konstytucyjnym Zjednoczonego Królestwa, „Studia prawnicze PAN” 2015, nr 4, s. 123-140.

8.      Konwenans Salisbury’ego w brytyjskim porządku konstytucyjnym,” „Studia Politologiczne. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, vol. 38, s. 261-277.

9.      Rozdziały: Zasady ustroju państwowego determinujące strukturę oraz funkcjonowanie w systemie konstytucyjnym RP oraz Parlament [w:] Organy konstytucyjne RP, pod red. H. Zięby – Załuckiej, Rzeszów 2016.

10.   Modele kierowania izbą pierwszą parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2017 (w druku)

Uprawnienia: adwokat od 2013 r.

 

Adiunkt:

Imię i Nazwisko: Dominika Wapińska

Stopień/tytuł naukowy: dr (stopień uzyskany w 2014 r.)

Rozprawa doktorska: Ewolucja aktów ustrojowych i konstytucji państw nordyckich

Prowadzone zajęcia: prawo konstytucyjne, prawo partii politycznych, partie i systemy partyjne (ćwiczenia)

Zainteresowania naukowe: konstytucjonalizm nordycki

Wybrane publikacje:

1.        Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii, Studia Prawnicze KUL 2(54)/2013, s. 59 – 69 (współautor)

2.       Ewolucja konstytucjonalizmu w Finlandii, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. St. Bożyk, Białystok 2013, s. 417 – 443. (współautor)

3.       Akty ustrojowe i konstytucje historyczne w Szwecji i Finlandii, [w:] Ustrój polityczny państwa, Polska, Europa Świat, red. St. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 431 – 445, (współautor).

4.      Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich, [w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych, red R. Mojak, W. Skrzydło, Studia Iuridica Lublinensia, tom XXII, Lublin 2014, (współautor), s. 121 – 133.

5.       Sąd Najwyższy, [w:] Organy i korporacje ochrony prawa, red. St. Sagan i V. Serzhanova, Warszawa 2014, s. 53 – 60.

 

Asystent:

Imię i Nazwisko: Joanna Uliasz

Stopień/tytuł naukowy: dr (stopień uzyskany w 2016 r.)

Rozprawa doktorska (tytuł): Konstytucyjnoprawna ochrona prywatności

Prowadzone zajęcia: Konstytucyjny system organów państwowych (ćwiczenia)

Zainteresowania naukowe: aksjologia konstytucji, prawa człowieka i gwarancje ich ochrony, multicentryczność systemu prawa i wynikające z tego konsekwencje

Wybrane publikacje:

  1. Konstytucyjna klauzula demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Publicznego” 9/2009, s. 22-32;
  2. Gwarancje praw dla mniejszości polskiej na Ukrainie, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje, t. ІІ, red. L. Suchomłynow, Donieck 2009, s. 157 -167;
  3. Prawne aspekty zwalczania korupcji politycznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”  1(5)/2011, s. 143 – 155;
  4. Władza sądownicza wobec partii politycznych w Polsce - zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2(6)/2011, s. 99-110;
  5. Finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 r., [w:] Księga pamiątkowa z okazji obchodów 20 - lecia demokratycznych wyborów w Polsce, red. J. Jaworski, K. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 197 – 205;
  6. Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, „Samorząd Terytorialny” 3/2013, s. 51-62;
  7. Oryginalne rozwiązania systemów rządów na przykładzie Sułtanatu Omanu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 3 (19)/2014, s. 97 – 113;
  8. Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, red. H. Zięba – Załucka, Wydawnictwo UR 2015, s. 181-202;
  9. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, [w:] Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP, red. H. Zięba- Załucka, Rzeszów 2016, s. 414-433.
  10. Repetytoria Becka. Prawo konstytucyjne, Pytania egzaminacyjne (1-18, 36-46, 69-74, 136-150),  red. B. Szmulik, Warszawa 2016.

 

Adiunkt:

Imię i Nazwisko: Artur Trubalski

 

Asystent:

Imię i Nazwisko: Anna Hadała

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow