Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni (Kompleks naukowy UR)
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni (Kompleks naukowy UR)
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii rok akademicki 2011/2012 obecnie Instytutu
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii rok akademicki...
Kadra Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych 2012/2013
Kadra Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych...
Pracownicy Instytutu/Centrum Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych
Pracownicy Instytutu/Centrum Biotechnologii Stosowanej I Nauk...

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych zorganizowany został na bazie istniejącego od 2002 roku Instytutu Biotechnologii, później od 2005 roku Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Bazę materialną stanowią budynki przekazane Instytutowi przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

Obecnie Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na powierzchni 
ok. 2500 m2. Instytut dysponuje bardzo dobrym zapleczem do badań z użyciem zwierząt  wraz z areałem gruntów uprawnych o powierzchni ponad 55,4 ha. Infrastruktura Instytutu zlokalizowana  jest w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa w miejscowości Werynia.

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki naukowe: Zakład Biotechnologii, Zakład Ekotoksykologii, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład Fizjologii Roślin, Zakład Genetyki, Zakład Botaniki.

Od roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie zatrudnionych jest 2 profesorów tytularnych, 4 doktorów habilitowanych, 15 doktorów, 6 magistrów na stanowisku asystenta, 2 pracowników naukowo - technicznych oraz 6  pracowników inżynieryjno- technicznych.

 

Instytut prowadzi studia  na kierunku biotechnologia, w formie studiów stacjonarnych na obu stopniach. Studia I stopnia (inżynierskie 3,5 letnie) w zakresie specjalności Biotechnologia analityczna oraz Biotechnologia medyczna. Studia II stopnia (magisterskie 1,5 letnie) w zakresie specjalności Biotechnologia molekularna. Wysoki poziom kształcenia jest zgodny z ogólnoakademickim profilem, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Co więcej kształcenie na kierunku Biotechnologia wpisuje się w główny nurt procesu dydaktycznego prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski, a koncepcja kształcenia nawiązuje do misji poszukiwania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań oraz kształcenie studentów i doktorantów, stanowiąc tym samym integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. 

Przyjęta koncepcja kształcenia realizuje następujące cele strategiczne Uniwersytetu Rzeszowskiego jednocześnie dbając o realizację własnej strategii rozwoju Instytutu (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii/strategia-instytutu):

  • kształcenie studentów w zakresie określonej dziedziny wiedzy, rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania,
  • wychowywanie studentów w duchu poszanowania wolności, praw człowieka i poczucia odpowiedzialności za państwo polskie,
  • prowadzenie badań naukowych i usług badawczych,
  • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  • realizacja idei uniwersytetu otwartego oraz zapewnienie jego udziału w procesie stałej 
    i powszechnej edukacji narodowej,
  • stwarzanie warunków do przygotowywania kandydatów do samodzielniej pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
  • dbałość o bazę materialną i rozwój majątku uczelni.

 

 

W 2009 roku w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projekt pt. "Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych" został zatwierdzony do podpisania umowy o dofinansowanie. Centrum zlokalizowane na terenie ówczesnego Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (teraz Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) jest zarazem jego pionem badawczym posiadającym 5 wysoce specjalistycznych laboratoriów w skład których  wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę za łączną kwotę około 20 mln. PLN. Efektem uzyskania dofinansowania na zakup najnowocześniejszego sprzętu jest stworzenie korzystnych warunków w Instytucie sprzyjających nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także rozwojowi i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, niezbędnych do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

W roku 2009 w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii rozpoczęto realizację dwóch  projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 POKL dotyczy utworzenia w roku akademickim 2009/10 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii- Biotechnologia Molekularna na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach Poddziałanie 4.1.2 POKL „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” dotyczy zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku do potrzeb rynku pracy.

 

 

Od początku działalności Instytutu władze i pracownicy szczególną uwagę zwracają na rozwój naukowy, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii/badania-i-projekty), co zaowocowało m.in. wpisaniem Instytutu na listę jednostek kategorii naukowej A w obszarze Nauk o Życiu.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow