Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Jednostka Naukowa Kategorii A

Jednostka Naukowa Kategorii A

Studentka III roku kierunku biotechnologia wśród stypendystów MNISW za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Studentka III roku kierunku biotechnologia wśród stypendystów MNISW za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

 

 

 

 

Od 1 października 2017 zajęcia na kierunku Biotechnologia będą realizowane w Rzeszowie12.05.2017 18:26

 

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia inżynierskich

Absolwent kierunku Biotechnologia, studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać  podstawową  analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

W szczególności  absolwent kierunku Biotechnologia posiada:

Wiedzę w zakresie

osiągnięć biotechnologii oraz możliwości jej wykorzystania w życiu społeczno – gospodarczym, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Zna prawa matematyki, fizyki, biofizyki, chemii ogólnej, nieorganicznej oraz chemii organicznej, niezbędne do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w organizmach żywych. Zna podstawy technik informatycznych. Zna terminologię i zastosowanie narzędzi grafiki inżynierskiej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym oraz ergonomii pracy przy wykorzystaniu aparatury badawczej. Zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów, zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej i jej przekształcania w układ trójwymiarowych, współpracujących ze sobą cząsteczek. Zna podstawowe mechanizmy regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych oraz sposoby ich analizy. Definiuje i klasyfikuje substancje biologicznie czynne mające potencjalnie zastosowanie w gospodarce. Zna właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych – analiza i przygotowanie do zastosowań przemysłowych i medycznych; zna właściwości mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Zna techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego. Posiada wiedzę z technologicznych aspektów biotechnologii w zakresie metod bilansowania procesów biochemicznych, kinetyki przemian w bioreaktorach, procesów rozdzielania i oczyszczania produktów biotechnologicznych w tym  mechanicznych metod separacji zawiesin i dezintegracji komórek, ekstrakcji, destylacji rektyfikacji, precypitacji i krystalizacji, sorpcji, technik membranowych i chromatograficznych oraz suszenia materiałów biologicznych. Zna budowę oraz zastosowanie podstawowych aparatów i urządzeń stosowanych w technologiach biochemicznych. Zna zasady organizacji produkcji biotechnologicznej oraz typowe technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów. Zna podstawowe narzędzia oraz procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, rolnictwie oraz medycynie. Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Ma podstawową wiedzę z zasad zarządzania jakością w praktyce laboratoryjnej.

 

Umiejętności w zakresie

wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Potrafi opisać zjawiska i procesy fizyczne oraz chemiczne w przyrodzie. Posługuje się metodami racjonalnej syntezy organicznej. Potrafi posługiwać się podstawowymi technologiami informacyjnymi w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz dokonywania analiz in silico sekwencji nukleotydowych oraz aminokwasowych. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi wykonać rysunek techniczny oraz wykorzystać narzędzia grafiki inżynierskiej w realizowanych pracach badawczych oraz do opisu procesów technologicznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy laboratoryjnej. Zna język angielski w zakresie biotechnologii oraz nauk ścisłych. Przedstawia i rozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów. Integruje dane dostarczane z poszczególnych obszarów biologii eksperymentalnej w zakresie hierarchicznej organizacji procesów biologicznych. Posługuje się narzędziami biologii eksperymentalnej. Identyfikuje, izoluje i określa właściwości pojedynczych substancji biologicznie aktywnych. Projektuje i wykonuje manipulacje na materiale biologicznym. Posługuje się danymi molekularnymi w badaniach biologicznych, medycznych i biotechnologicznych. Potrafi obsługiwać podstawowe aparaty i urządzenia wykorzystywane w technologiach biochemicznych. Potrafi zastosować, projektować i rozwijać linie technologiczne oraz powiększać skale procesów biotechnologicznych. Stosuje procesy otrzymywania, rozdzielenia i oczyszczania bioproduktów. Potrafi dokonywać ilościowego opisu podstawowych procesów biotechnologicznych. Potrafi wykorzystać procedury oraz akty prawne ochrony własności intelektualnej w gospodarce.

 

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Ma świadomość roli nauk przyrodniczych oraz technicznych w gospodarce. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych. Ma świadomość wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii w rozwoju gospodarki. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii.

 

 

Absolwent specjalności Biotechnologia analityczna posiada:

Wiedzę w zakresie

nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w przemyśle, medycynie oraz rolnictwie. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii oraz zastosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych w biologii molekularnej. Zna podstawy prowadzenia procesów syntezy i oczyszczania białek, ich wykorzystania w biosensoryce oraz biotechnologii żywności. Zna metody diagnostyki molekularnej ludzi i zwierząt przy użyciu narzędzi biologii molekularnej. Zna zasady pracy ze specjalistycznymi hodowlami komórek ssaczych oraz bioinżynierii komórek eukariotycznych, w tym związanych z klonowaniem zwierząt. Zna metody wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zna metody biotechnologii weterynaryjnej mające zastosowanie w utrzymaniu dobrostanu zwierząt. Ma aktualną wiedzę z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii  zwierząt, roślin, żywności oraz medycyny. Dysponuje niezbędną wiedzą do prowadzenia prac eksperymentalnych o charakterze projektowym z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii.

 

Umiejętności w zakresie

posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym. Potrafi wyprodukować, zmodyfikować i zastosować enzymy jako biosensory. Potrafi posługiwać się metodami immunodiagnostycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie. Umie prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego. Stosuje techniki analizy instrumentalnej w ochronie środowiska oraz analizie żywności. Potrafi wykorzystać metody analizy molekularnej w celu rozwiązania problemów badawczych. Potrafi wykorzystać narzędzia analityczne do zaprojektowania oraz monitorowania technologii produkcyjnej. Potrafi krytycznie zweryfikować hipotezy badawcze. Potrafi opracowywać, interpretować oraz planować etapy eksperymentów. Potrafi gromadzić dane literaturowe w tym obcojęzyczne, dokonywać ich analizy, opracowania a następnie prezentacji.

 

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Ma świadomość konieczności monitorowania ryzyka związanego z zastosowaniem nanotechnologii w medycynie i ochronie środowiska. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

 

 

Absolwent specjalności Biotechnologia medyczna posiada:

Wiedzę w zakresie

nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w  medycynie oraz analityce. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii oraz zastosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych w biologii molekularnej, cytogenetyce i medycynie. Zna metody diagnostyki molekularnej ludzi i zwierząt przy użyciu narzędzi biologii molekularnej. Zna zasady pracy ze specjalistycznymi hodowlami komórek ssaczych oraz bioinżynierii komórek eukariotycznych, w tym związanych z klonowaniem zwierząt. Zna metody wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Ma aktualną wiedzę z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii  zwierząt, roślin, żywności oraz medycyny. Dysponuje niezbędną wiedzą do prowadzenia prac eksperymentalnych o charakterze projektowym z zakresu analitycznych i medycznych aspektów biotechnologii.

 

Umiejętności w zakresie

posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym. Potrafi posługiwać się metodami immunodiagnostycznymi, cytogenetycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie. Umie prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego. Stosuje techniki analizy instrumentalnej w medycynie, czy analizie żywności. Potrafi wykorzystać metody analizy molekularnej w celu rozwiązania problemów badawczych. Potrafi krytycznie zweryfikować hipotezy badawcze. Potrafi opracowywać, interpretować oraz planować etapy eksperymentów. Potrafi gromadzić dane literaturowe w tym obcojęzyczne, dokonywać ich analizy, opracowania a następnie prezentacji.

 

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, kształtowanie i stan środowiska naturalnego, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Ma świadomość konieczności monitorowania ryzyka związanego z zastosowaniem narzędzi biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

 

 

Absolwent specjalności Biotechnologia biomateriałów posiada:

Wiedzę w zakresie

projektowania, otrzymywania oraz zastosowania biomateriałów. Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania nanotechnologii w medycynie, ochronie środowiska oraz przemyśle. Ma wiedzę o konstruowaniu oraz funkcjonowaniu urządzeń wykorzystywanych w biotechnologii medycznej i analitycznej. Posiada wiedzę w zakresie ekologicznych, społecznych aspektów funkcjonowania biotechnologii w gospodarce. Dysponuje niezbędną wiedzą do prowadzenia prac eksperymentalnych z wykorzystaniem nanotechnologii, metod biofizycznych w biotechnologii medycznej oraz do produkcji biomateriałów.

 

Umiejętności w zakresie

wykorzystania narzędzi fizycznych oraz biofizycznych w procesie produkcji oraz monitorowania technologii otrzymywania biomateriałów. Potrafi wykorzystać zawansowane narzędzia komputerowe w modelowaniu procesów technologicznych związanych z produkcją biomateriałów. Projektuje oraz konstruuje proste narzędzia wykorzystywane w medycynie. Wykorzystuje nanotechnologię w biotechnologii medycznej oraz ochronie środowiska. Potrafi ocenić ryzyko związane z nanotechnologią przy użyciu układów biologicznych. Potrafi krytycznie zweryfikować hipotezy badawcze. Potrafi opracowywać, planować oraz interpretować etapy eksperymentów. Potrafi gromadzić dane literaturowe, w tym obcojęzyczne, dokonywać ich analizy, opracowania a następnie prezentacji.

 

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Ma świadomość konieczności monitorowania ryzyka związanego z zastosowaniem nanotechnologii w medycynie i ochronie środowiska. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym otrzymywania biomateriałów. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

 

Absolwent kierunku Biotechnologia ma:  

Wiedzę w zakresie

opracowywania hipotez wyjściowych, planowania eksperymentów, doboru i optymalizacji technik doświadczalnych. Zna metody biologii eksperymentalnej oraz narzędzia bioinformatyczne i statystyczne, służące opracowaniu i weryfikacji danych doświadczalnych. Zna budowę oraz zastosowanie specjalistycznych aparatów i urządzeń stosowanych w biotechnologii. Ma wiedzę z zakresu bioinżynierii, biochemicznych aspektów biotechnologii, wykorzystania nanotechnologii w praktyce laboratoryjnej a biotechnologii w medycynie. Posiada wiedzę pozwalająca na opisywanie i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, mających także znaczenie w biotechnologii. Zna etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych oraz regulacje prawne w zakresie biotechnologii. Zna systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych. Ma wiedzę w zakresie ekologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów biotechnologii. Ma wiedzę w zakresie przygotowywania projektów badawczych oraz pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

 

Umiejętności w zakresie

projektowania i przeprowadzenia procedury eksperymentalnej, wraz z doborem odpowiednich narzędzi badawczych. Potrafi samodzielnie zinterpretować i opracować wyniki doświadczalne w formie nadającej się do publikacji. Potrafi korzystać z specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych oraz baz internetowych w celu opracowywania i gromadzenia danych. Posługuje się narzędziami biologii eksperymentalnej, biochemii oraz chemii analitycznej, narzędziami inżynierii genetycznej w odniesieniu do komórek mikroorganizmów, roślin oraz zwierząt w celu ich genetycznego zmodyfikowania. Potrafi dokonać molekularnej i biochemicznej charakterystyki wyprodukowanych bioproduktów. Integruje nanotechnologię z biotechnologią. Potrafi wykorzystać narzędzia biotechnologii molekularnej w medycynie, rolnictwie i przemyśle. Potrafi korzystać z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii oraz nauk ścisłych oraz wykorzystać w ten sposób zdobyte informacje do własnych badań oraz publicznych wystąpień. Potrafi wskazać ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne aspekty biotechnologii. Potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Ponadto wykazuje się samodzielnością w rozwijaniu własnych zainteresowań badawczych w oparciu o aktualne trendy w nauce i gospodarce.

 

Kompetencji społecznych w zakresie

ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Dba o poszanowanie pracy własnej i innych. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcje żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow