Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Dr. hab. prof. UR RYSZARDA PĘCZKOWSKIEGO

 

 1. Przewodniczenie Kolegium Dziekańskiemu oraz obradom Rady Wydziału Pedagogicznego.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników nie będących nauczycielami przepisów Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regulaminu Wydziału Pedagogicznego oraz Regulaminu obrad Rady Wydziału.
 3. Sporządzanie planu rzeczowo – finansowego Wydziału Pedagogicznego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz dyscyplinie finansowej.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Wydziału Pedagogicznego, w tym:
 1. ponoszonych przez Wydział kosztów osobowych i rzeczowych;
 2. przychodów z tytułu prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym przychodów z tytułu prowadzonych studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów;
 3. wydatkowania środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Dziekana Wydziału;
 4. finansowania działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich, w tym między innymi finansowania udziałów konferencjach, sympozjach, publikacji, projektów badawczych;
 5. finansowania działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego;
 6. finansowania bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego (eksploatacja obiektów, zakup materiałów, bieżące naprawy i modernizacje, itp.).
 1. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych, w tym ogłaszanie konkursów na stanowiska naukowe, naukowo – dydaktyczne i dydaktyczne, wniosków o przedłużenie zatrudnienia.
 2. Podejmowania decyzji w sprawach dotyczących: skreśleń z listy studentów, przywracanie w prawach studenta, przeniesienia z innej uczelni lub kierunku studiów, wznawiania studiów, indywidualnej organizacji toku studiów.
 3. Nadzór nad działalnością naukową nauczycieli akademickich, w tym inicjowanie działań na rzecz tworzenia zespołów badawczych, w tym zespołów badawczych z udziałem studentów, do realizacji określonych projektów badawczych, inspirowanie indywidualnego rozwoju poszczególnych pracowników, sporządzanie wniosków dotyczących oceny parametrycznej Wydziału, inicjowania działań zmierzających do opracowywania wniosków badawczych finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym wniosków o granty naukowe finansowane przez NCN, MNiSW, itp.
 4. Nadzór nad realizacją badań statutowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Pedagogicznego.
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem seminariów doktorskich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym.
 6. Nadzór nad działalnością Studenckich Kół Naukowych.
 7. Inicjowanie, organizowanie i rozwijanie kontaktów naukowych w kraju i zagranicą w ramach podpisanych przez Uniwersytet Rzeszowski umów o współpracy naukowej.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem różnorodnych komisji wydziałowych.
 9. Nadzór nad realizacją przez Prodziekanów Wydziału Pedagogicznego powierzonych obowiązków.
 10. Opiniowanie różnorodnych wniosków pracowników Wydziału oraz studentów, w tym wniosków stanowiących odwołania od decyzji Prodziekanów, kierowników Katedr i Zakładów.
 11. Współpraca z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Wydziału Pedagogicznego.
 12. Inspirowanie działań na rzecz promocji Wydziału Pedagogicznego.
 13. Realizacja innych zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Pedagogicznego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Prodziekana Wydziału Pedagogicznego ds. Jakości Kształcenia

DR ALEKSANDRY MACH

 

 1. Współpraca z Prodziekanem Wydziału ds. studenckich i studiów stacjonarnych oraz Prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z funkcjonującego w ramach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Nadzór nad realizacją przez Wydział Pedagogiczny systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym realizacji procedur służących optymalizacji systemu, ankietyzacji studentów dotyczącej jakości pracy nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi na Wydziale Pedagogicznym.
 3. Sporządzanie raportów, sprawozdań, analiz wynikających z realizacji systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Rzeszowskim w tym względzie przepisami oraz regulacjami określonymi przez Radę Wydziału Pedagogicznego.
 4. Nadzór nad realizacją obowiązków przez opiekunów roku.
 5. Gromadzenie, przy pomocy podległych pracowników dziekanatu, dokumentacji dotyczącej systemu jakości kształcenia, w tym między innymi sylabusów prowadzonych zajęć, różnorodnych sprawozdań, opinii, analiz dotyczących jakości kształcenia.
 6. Nadzór nad sprawozdawczością – GUS, POLON, Wirtualny Dziekanat, itp.
 7. Podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych z systemem jakości kształcenia.
 8. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w upoważnieniu podczas nieobecności Dziekana Wydziału.
 9. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi i kursami.
 10. Nadzór nad realizacją przez Wydział Pedagogiczny umów o współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 11. Nadzór nad organizacją roku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania rokrocznie przydziałów czynności dla nauczycieli akademickich, harmonogramów zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, realizacją praktyk pedagogicznych i zawodowych, realizacją umów na prowadzenie zajęć przez osoby nie będące pracownikami Wydziału Pedagogicznego.
 12. Współpraca z Działem Jakości Kształcenia i Akredytacji oraz Działem Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawach dotyczących toku studiów oraz jakości kształcenia.
 13. Zastępowanie dziekana Wydziału Pedagogicznego podczas jego nieobecności.
 14. Realizacja innych działań wynikających z bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Prodziekana Wydziału Pedagogicznego ds. studiów niestacjonarnych

Dr hab. prof. UR MARTY UBERMAN

 

 1. Współpraca z Prodziekanem ds. studenckich i studiów stacjonarnych oraz Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z funkcjonującego w ramach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Nadzór nad realizacją procesu kształcenia na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny w formie studiów niestacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem terminowej realizacji przez studentów i nauczycieli akademickich zadań wynikających z organizacji roku akademickiego, kontroli dyscypliny studentów i nauczycieli akademickich w realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących realizowanego toku studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział w formie studiów niestacjonarnych w zakresie określonym przez Regulamin Studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim, w tym:
 1. decyzji dotyczących wniosków o zgodę na studia na drugim kierunku lub specjalności;
 2. decyzji dotyczących udzielania krótko i długoterminowych urlopów;
 3. decyzji dotyczących wpisów warunkowych;
 4. decyzji usprawiedliwiania nieobecności podczas zaliczeń, egzaminów;
 5. decyzji dotyczących wniosków studentów o organizację zaliczeń lub egzaminów komisyjnych;
 6. decyzji dotyczących indywidualnych spraw studentów związanych z tokiem studiów;
 7. opiniowanie wniosków studentów studiów niestacjonarnych dotyczących zwolnień z części odpłatności za studia;
 8. opiniowanie wniosków studentów o zmianę formy studiów.
 1. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w upoważnieniu podczas nieobecności Dziekana Wydziału.
 2. Gromadzenie, przy pomocy podległych pracowników dziekanatu, dokumentacji dotyczącej toku studiów, w tym indywidualnych teczek osobowych studentów, protokołów zaliczeń oraz egzaminów, dokumentacji praktyk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nadzór nad sprawozdawczością – GUS, POLON, Wirtualny Dziekanat, itp.
 4. Współpraca z Działem Jakości Kształcenia i Akredytacji oraz Działem Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawach dotyczących toku studiów oraz jakości kształcenia.
 5. Zastępowanie dziekana Wydziału Pedagogicznego podczas jego nieobecności.
 6. Realizacja innych działań wynikających z bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Prodziekana Wydziału Pedagogicznego ds. studenckich i studiów stacjonarnych

Dr. hab. prof. UR JANUSZA MIĄSO

 

 1. Współpraca z Prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych oraz Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z funkcjonującego w ramach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Nadzór nad realizacją procesu kształcenia na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny w formie studiów stacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem terminowej realizacji przez studentów i nauczycieli akademickich zadań wynikających z organizacji roku akademickiego, kontroli dyscypliny studentów i nauczycieli akademickich w realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących realizowanego toku studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział w formie studiów stacjonarnych w zakresie określonym przez Regulamin Studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim, w tym:
 1. decyzji dotyczących wniosków o zgodę na studia na drugim kierunku lub specjalności;
 2. decyzji dotyczących udzielania krótko i długoterminowych urlopów;
 3. decyzji dotyczących wpisów warunkowych;
 4. decyzji usprawiedliwiania nieobecności podczas zaliczeń, egzaminów;
 5. decyzji dotyczących wniosków studentów o organizację zaliczeń lub egzaminów komisyjnych;
 6. decyzji dotyczących indywidualnych spraw studentów związanych z tokiem studiów;
 7. opiniowanie wniosków studentów o zmianę formy studiów.
 1. Współpraca z samorządem studenckim Wydziału Pedagogicznego w sprawach dotyczących funkcjonowania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału, w tym:
 1. prowadzenie konsultacji w sprawach wymagających opinii samorządu studenckiego dotyczących między innymi planów i programów kształcenia, systemu praktyk pedagogicznych i zawodowych;
 2. nadzór nad działalnością społeczną studentów, wolontariatem studenckim, itp.;
 3. nadzór nad realizacją systemu pomocy materialnej dla studentów.
 1. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w upoważnieniu podczas nieobecności Dziekana Wydziału.
 2. Gromadzenie, przy pomocy podległych pracowników dziekanatu, dokumentacji dotyczącej toku studiów, w tym indywidualnych teczek osobowych studentów, protokołów zaliczeń oraz egzaminów, dokumentacji praktyk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nadzór nad sprawozdawczością – GUS, POLON, Wirtualny Dziekanat, itp.
 4. Współpraca z Działem Jakości Kształcenia i Akredytacji oraz Działem Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawach dotyczących toku studiów oraz jakości kształcenia.
 5. Zastępowanie dziekana Wydziału Pedagogicznego podczas jego nieobecności.
 6. Realizacja innych działań wynikających z bieżącej działalności Wydziału Pedagogicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow