Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

SYLWETKA ABSOLWENTA

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych w zakresie Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami  i narzędziami  z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom  właściwe zrozumienie i interpretację zjawisk społecznych, sytuacji na rynku pracy i jego przemian,  co  w efekcie umożliwi  im zastosowanie zdobytej wiedzy socjologicznej, psychologicznej   i pedagogicznej w procesie doradczym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych,
 • metodyki działań diagnostycznych i w zakresie pośrednictwa pracy,
 • stymulowania rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • projektowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno–pedagogicznych, instytucjach i placówkach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego/prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • branżowe szkoły I i II stopnia,
 • licea ogólnokształcące i technika,
 • szkoły dla dorosłych,
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • pozaszkolne instytucje edukacji

oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.
 •  

Program studiów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczących m.in. uzyskiwania kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, lub jednolitych studiów magisterskich dowolnych kierunków, którzy chcą zdobyć kwalifikacje doradców zawodowych/ i pośredników pracy/szkolnych doradców zawodu/uprawnienia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego lub poszerzyć posiadaną w tym zakresie wiedzę i umiejętności.

ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. prof. UR Jolanta Lenart

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Renata Wozowicz – tel. 17 872-18-16

 

KOSZT STUDIÓW: 3 200 zł (1 600 zł za semestr)


 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

2. Nazwa studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 

3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

 

4. Język kształcenia: język polski

 

5. Ogólne założenia : Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego lub pośrednika pracy/szkolnego doradcy zawodowego, jak również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w szkole. Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do sprawnego pełnienia zadań na wskazanych powyżej stanowiskach. Studia umożliwiają także słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych powiązanych z dostosowaniem zawodowym oraz edukacją zawodową, jak również z doradzaniem oraz rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

 

6. Ogólna liczba punktów ECTS: 30

 

7. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 245

 

Tabela bez zmian

Zasady odbywania praktyki:

1. Słuchacz – praktykant w zakresie dyscypliny podlega dyrekcji placówki, jego bezpośrednim przełożonym jest doradca zawodowy/nauczyciel/pośrednik pracy z ramienia placówki,

2. Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP i tajemnicy służbowej,

3. Słuchacz uczestniczy jako asystent doradcy zawodowego, nauczyciela/pośrednika pracy we wszystkich przejawach życia placówki/instytucji,

4. Praktyka realizowana jest w semestrze drugim, do 30 czerwca. Odbycie praktyki w terminie późniejszym wymaga zgody kierownika studiów.

5. Nieobecność słuchacza na praktyce może być usprawiedliwiona tylko w przypadku zwolnienia lekarskiego,

6. W czasie trwania praktyki słuchacz zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, który powinien zawierać:

 

Protokoły z obserwacji zajęć – 20 (zawierające temat zajęć, cele określone przez doradcę zawodowego/nauczyciela/pośrednika pracy, przebieg zajęć ujęty krótko w punktach, z uwagami własnymi słuchacza), konspekty prowadzonych zajęć – 5. Notatki z innych zajęć realizowanych/obserwowanych przez słuchacza.

 

Formy realizacji praktyki:

1. Zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki/instytucji,

2. Obserwacja czynności doradcy zawodowego/ pośrednika pracy,

3. Poznanie obowiązków doradcy zawodowego/pośrednika pracy,

4. Poznanie metod, zasad, form i narzędzi pracy doradcy zawodowego/pośrednika pracy,

5. Pomoc opiekunowi praktyki w realizacji jego obowiązków zawodowych.

 

Wymiar odbywania praktyki:

Praktyka w wymiarze 60 godzin ma na celu poznanie specyfiki pracy doradcy zawodowego / pośrednika pracy/szkolnego doradcy zawodowego/i nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego. Będzie realizowana w wybranej przez słuchacza placówce oświatowej: (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) lub w instytucji rynku pracy (wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, OHP, agencje zatrudnienia).

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wszystkich przewidzianych tokiem studiów zaliczeń, przygotowanie prac projektowych i zdanie egzaminów, a także zaliczenie praktyki.

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12.04. 2018 r., obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow