Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR MARIA KOCÓR

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: mariakoc@vp.pl

 

 

Wyższe studia pedagogiczne ukończyła na Wydziale Pedagogicznym WSP w Krakowie. Doktorat z zakresu pedagogiki obroniła na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

ogniskują wokół pedagogiki społecznej, pedagogiki szkolnej i pedeutologii. Od lat prowadzi badania empiryczne nad polska szkołą i nauczycielem - w zakresie ich oczekiwań i realiów.

 

Współautorka i członek zespołu roboczego ds. opracowania Programu wsparcia dziecka i rodziny oraz pieczy zastępczej na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim.

 

Bierze czynny udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Podejmuje współpracę naukowo-badawczą z wieloma uczelniami na terenie Polski, Czech i Słowacji. Przykładem jest zaangażowanie w zorganizowanie I konferencji naukowej CISLA 2017 (Conference on InterSlavic Language 2017) w ramach międzynarodowego projektu Interslavic (http://cisla.slavic-union.org/organizatori.html).

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Prace zwarte:

 1. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, UR, Rzeszów 2006.
 2. Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego, „Mitel”, Rzeszów, 2010.
 3. Wybrane aspekty pracy wychowawcy klasy. Studium teoretyczno-empiryczne, „Mitel”, Rzeszów 2010.
 4. Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání, współredakcja, Ostravská univerzita Pedagogická Fakulta, Ostrava 2016.
 5. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 16. Uwarunkowania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie specjalnych potrzeb, współredakcja, Wyd. PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016.
 6. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 17. Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, współredakcja, Wyd. PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016.

 

Artykuły z ostatnich lat:

 1. Zachowania aspołeczne oraz przestępcze młodzieży gimnazjalnej, [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, (red.) B. Chrostowska, E. Kantowicz i C. Kurkowskiego, „Akapit”, Toruń 2010, s. s. 155-166.
 2. Gotowość nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, (red.) A. Ruta, PAN oddział w Krakowie, Kraków 2010, t. LXIII, s. 81-100.
 3. Samoocena kompetencji zawodowych nauczycieli, [w:] O kompetencjach współczesnych wychowawców, (red.) D. Zając, Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2010, s. 22-34.
 4. Osobowość wychowawcy klasy, „Edukacja i Dialog” 2011, nr 9/10, s. 48-55.
 5. Kompetencje kreatywne nauczycieli, [w:] Myзичнa ocbita XXI ctoлittя teнденџй, проблемл та инноваџй, red. nauk. E. З. Тaйнeљ, Lwowska Akademia Sztuki, Lwów, 2011, s. 43-62.
 6. Grzechy główne kształcenia nauczycieli w opinii studentów pedagogiki i jej praktyków, [w:] Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, (red.) J. Kostkiewicz, A. Domagała-Krecioch i M. J. Szymański, „Impuls”, Kraków, 2011, s. 155-180.
 7. Kompetencje zawodowe euronauczyciela, [w:] Człowiek w Europie. Człowiek – Przewodnik - Mędrzec, (red). M. Franz i P. Semków, „Adam Marszałek”, Toruń 2011, s. 274-297.
 8. Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej, „Zeszyty Naukowe AMW. Publikacje z zakresu edukacji, kultury, religii i bezpieczeństwa w Europie”, Gdynia 2011, nr 187A, s. 103-122.
 9. Autorytet współczesnego nauczyciela – oczekiwania a rzeczywistość, [w:] Edukacja Jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, (red.) K. Denek, A. Kamińska, A. Łuszczyk i P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła „Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 23-43.
 10. Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 238/239, s. 28-36.
 11. Gotowość do zmian młodego i starszego pokolenia nauczycieli w Polsce, [w:] Medzigeneračné mosty- vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity, (ed.) B. Balogowa, Filozofička fakulta Prečovskej univerzity v Prečove, Prečov 2012, s. 253-264.
 12. Zaangażowanie polskich nauczycieli w proces edukacji europejskiej i jego uwarunkowania, [w:] Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno–kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwski i W. Sobczak, WPTPN UAM, Poznań 2012, s. 351-369.
 13. Szkoła jako instytucja edukacji i rozwoju, [w:] W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, (red.) K. Barłóg, Wyd. PWSTE, Jarosław 2012, s. 257-274.
 14. School pedagogue’s ways of dealing with problems concerning peer aggression and violence, [w:] The XXI Century in Society Business Education, (ed.) M. Kowalczyk i H. Cudak, „Ecko House Publishing”, South Jordan, UT 2012. pp. 13-31.
 15. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w ocenie głównych podmiotów szkoły na terenie Podkarpacia, „Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія”, наук. редактор Г.П.Філіпчук. – Чернівці: Рута. – Вип. 572. – 2011, s. 89-102.
 16. Teachers’ professional competences in theory and practice, Practice and Theory in Systems of Education 2012, red. T. Janas, Association of Educational Sciences”, Vol. 7, Nr 2, Budapest, s. pp. 175-187.
 17. Lider edukacji, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 242/243, s. 16-22.
 18. Postawy instrumentalno-adaptacyjne nauczycieli jako pozostałość przeszłości i kryzys kształcenia w szkole wyższej, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2012, US, Szczecin, nr 2, s. 121-146.
 19. Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela – aspekty teoretyczne i empiryczne, [w:] Edukacja Jutra. Role nauczyciela w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz, Wyd. Wyższej Szkoły „Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 53-64.
 20. Teachers in the face pf educational changes – conclusions concerning education, [w:] A teacher in the contemporary multicultural world, red. E. K. Łapot-Dzierwa, UP, Kraków 2013, s. 66-86.
 21. Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczyciela, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, PAN Oddział w Krakowie, Kraków 2013, T. 66, s. 89-104.
 22. Nauczyciel wobec reformy - reforma wobec nauczyciela. Ku polityce partnerstwa i dialogu edukacyjnego, [w:] Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyd. Wyższej Szkoły „Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 49-62.
 23. Wagarowanie i niechęć uczniów do szkoły, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (ed.), Institut Mezioborových Studií, s.r.o., 2014, Brno 2014, s. 696- 707.
 24. Oczekiwania uczniów wobec szkoły w świetle badań prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego [w:] Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014, s. 2522-2531.
 25. Problemy kształcenia polskiego nauczyciela, [w:] Zborník História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, PF Presov 2014, s. 235-245.
 26. Nauczyciel jako sprawca i ofiara kryzysu oświatowego w Polsce, [w:] Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 55-70.
 27. Problemy szkół i nauczycieli w małych środowiskach w Polsce, [w:] Recenzowany sbornik příspěvků vědecké konference s mezinárodní ucasti, Sapere Aude 2015, Hradec Kralove, Czechy, s. 321-330.
 28. Kryzys nauczycielskiego autorytetu – przyczyny i konsekwencje, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (ed.), Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2015, s. 147-156.
 29. Reforma szkodnictwa w doświadczeniach polskiego nauczyciela. Jakich potrzeba zmian?, [w:] Štefan Porubský i Zuzannna Lynch (red.), Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy, UMB,  Bańska Bystrzyca, Słowacja, s. 260-277.
 30. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w ocenie różnych podmiotów (na przykładzie badań polskich). W: „Jazyk-literatura-komunikace” II/2015, recenzovaný časopis Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta UP, s.18-31.
 31. Duże problemy nauczyciela malej szkoły. W: R. Pęczkowski (red.) Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 33-44.
 32. Not noticed and appreciated enough areas of language communication in Europe from pedagogue's point of view. W: D. Tekeliová (ed.), Perspectives of Language Communication in the EU, Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University of Nitra, Nitra 2016, s. 139-147.
 33. Myśl Profesora Kazimierza Denka inspiracją naukowych dociekań i badań nad „dziś i jutro” edukacji szkolnej, [w:] A. Kamińska, E. Kraus i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016), Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 137-149.
 34. Школа в умовах демократичних змін: від прав і можливостей до безпорадності польського вчителя, Людинознавчі Студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педпгогічного університету імені Івана франка". Серія "Педагогіка. Випуск 3/35, 2016, s. 154-163.
 35. Diagnoza i ewaluacja w polskich szkołach. co jest dobre, a nad czym należy pracować? W: Aktuální problém plošného testování, J. Malach, Martin Malčík i Martina Rozsypalová (eds.) Ostravská univerzita Pedagogická Fakulta, Ostrava 2016, s. 104-113.
 36. Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship. W: International Journal of Psycho-Educational Sciences, Vol. 5, Issue (3), December–2016.
 37. Diagnoza, ewaluacja, jakość w edukacji szkolnej. W: D. Hrehová (red.), Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Nové prístupy ku globálnemu vzdelávaniu na vysokých školách (New approaches to global education in universities.) Katedra spoločenských vied Technická univerzita v Košiciach, Koszyce 2016, s. 155-161.
 38. Gotowość nauczycieli do kreowania społeczeństwa obywatelskiego. W: Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů. Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2016, s. 332-341.
 39. Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia. W: „Edukacja- Technika –Informatyka. Kwartalnik Naukowy NR 4/18/2016, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 37-44. ISSN 2080-9069.
 40. Professional readiness of the candidates for teachers - research and assessmen. W: Vlastimil Švec, Kateřina Lojdová, Blanka Pravdová (Eds.), Učitelské praxe současné poznatky a perspektivy. Sborník z conference. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno 2016, s. 188-196.
 41. Kształcenie praktyczne kandydatów na nauczycieli w ich ocenie. W: W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, A. Karpińska, W. Wróblewska i K. Kowalczuk (red.) „Adam Marszałek”, Toruń 2016, s. 283-299.
 42. Gotowość zawodowa kandydatów na nauczycieli. W: Edukacja – w stronę kluczowych wartości. Materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra UNESCO, Olsztyn-Białystok 2017, s. 181-192.

 

 

Recenzent wielu artykułów polskich i zagranicznych, m. in. dla: IRRODL, Athabasca University, Kanada, „Edukacja Otwarta” Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 

(np. Hans Tobias Sopu, Facebook usage as an e-readiness indicator in the Kingdom of Tonga, IRRODL 2015, Athabasca University, Canada; Nati Cabrera Lanzo, What the experts in educational technology have to say about MOOCS, IRRODL 2016, Athabasca University, Canada i inne).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow