Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR MARIA KOCÓR

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badan Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: mariakoc@ ur.edu.pl; mariakoc@vp.pl

 

 

Wyższe studia pedagogiczne ukończyła na Wydziale Pedagogicznym WSP w Krakowie. Doktorat z zakresu pedagogiki obroniła na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 

mieszczą się w obszarze pedagogiki szkoły i pedeutologii, a głównie dotyczą założonego
i rzeczywistego funkcjonowania szkoły i nauczyciela oraz ich uwarunkowań i problemów.

 

Współautorka i członek zespołu roboczego ds. opracowania Programu wsparcia dziecka i rodziny oraz pieczy zastępczej na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim.

 

Bierze czynny udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Podejmuje współpracę naukowo-badawczą z uczelniami Polski, Czech i Słowacji, Ukrainy i innych m.in. na temat roli języka międzysłowiańskiego w rozwoju edukacji i kultury w Europie. W 2017 roku była nagrodzona medalem Konstantyna Filozofa za wkład w kulturę słowiańską.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Prace zwarte:

 • Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, UR, Rzeszów 2006.
 • Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego, „Mitel”, Rzeszów, 2010.
 • Wybrane aspekty pracy wychowawcy klasy. Studium teoretyczno-empiryczne, „Mitel”, Rzeszów 2010.
 • Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání, współredakcja, Ostravská univerzita Pedagogická Fakulta, Ostrava 2016.
 • Dyskurs Pedagogiczny. Tom 16. Uwarunkowania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie specjalnych potrzeb, współredakcja, Wyd. PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016.
 • Dyskurs Pedagogiczny. Tom 17. Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, współredakcja, Wyd. PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016.

 

Artykuły z ostatnich lat:

 • Gotowość nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, (red.) A. Ruta, PAN oddział w Krakowie, Kraków 2010, t. LXIII, s. 81-100.
 • Samoocena kompetencji zawodowych nauczycieli, [w:] O kompetencjach współczesnych wychowawców, (red.) D. Zając, Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2010, s. 22-34.
 • Osobowość wychowawcy klasy, „Edukacja i Dialog” 2011, nr 9/10, s. 48-55.
 • Kompetencje kreatywne nauczycieli, [w:] Myзичнa ocbita XXI ctoлittя teнденџй, проблемл та инноваџй, red. nauk. E. З. Тaйнeљ, Lwowska Akademia Sztuki, Lwów, 2011, s. 43-62.
 • Grzechy główne kształcenia nauczycieli w opinii studentów pedagogiki i jej praktyków, [w:] Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, (red.) J. Kostkiewicz, A. Domagała-Krecioch i M. J. Szymański, „Impuls”, Kraków, 2011, s. 155-180.
 • Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej, „Zeszyty Naukowe AMW. Publikacje z zakresu edukacji, kultury, religii i bezpieczeństwa w Europie”, Gdynia 2011, nr 187A, s. 103-122.
 • Autorytet współczesnego nauczyciela – oczekiwania a rzeczywistość, [w:] Edukacja Jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, (red.) K. Denek, A. Kamińska, A. Łuszczyk i P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła „Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 23-43.
 • Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 238/239, s. 28-36.
 • Gotowość do zmian młodego i starszego pokolenia nauczycieli w Polsce, [w:] Medzigeneračné mosty- vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity, (ed.) B. Balogowa, Filozofička fakulta Prečovskej univerzity v Prečove, Prečov 2012, s. 253-264.
 • Zaangażowanie polskich nauczycieli w proces edukacji europejskiej i jego uwarunkowania, [w:] Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno–kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwski i W. Sobczak, WPTPN UAM, Poznań 2012, s. 351-369.
 • Szkoła jako instytucja edukacji i rozwoju, [w:] W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, (red.) K. Barłóg, Wyd. PWSTE, Jarosław 2012, s. 257-274.
 • School pedagogue’s ways of dealing with problems concerning peer aggression and violence, [w:] The XXI Century in Society Business Education, (ed.) M. Kowalczyk i H. Cudak, „Ecko House Publishing”, South Jordan, UT 2012. pp. 13-31.
 • Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w ocenie głównych podmiotów szkoły na terenie Podkarpacia, „Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія”, наук. редактор Г.П.Філіпчук. – Чернівці: Рута. – Вип. 572. – 2011, s. 89-102.
 • Teachers’ professional competences in theory and practice, Practice and Theory in Systems of Education 2012, red. T. Janas, Association of Educational Sciences”, Vol. 7, Nr 2, Budapest, s. pp. 175-187.
 • Lider edukacji, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 242/243, s. 16-22.
 • Postawy instrumentalno-adaptacyjne nauczycieli jako pozostałość przeszłości i kryzys kształcenia w szkole wyższej, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2012, US, Szczecin, nr 2, s. 121-146.
 • Teachers in the face pf educational changes – conclusions concerning education, [w:] A teacher in the contemporary multicultural world, red. E. K. Łapot-Dzierwa, UP, Kraków 2013, s. 66-86.
 • Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczyciela, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, PAN Oddział w Krakowie, Kraków 2013, T. 66, s. 89-104.
 • Nauczyciel wobec reformy - reforma wobec nauczyciela. Ku polityce partnerstwa i dialogu edukacyjnego, [w:] Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyd. Wyższej Szkoły „Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 49-62.
 • Wagarowanie i niechęć uczniów do szkoły, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (ed.), Institut Mezioborových Studií, s.r.o., 2014, Brno 2014, s. 696- 707.
 • Oczekiwania uczniów wobec szkoły w świetle badań prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego [w:] Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014, s. 2522-2531.
 • Problemy kształcenia polskiego nauczyciela, [w:] Zborník História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, PF Presov 2014, s. 235-245.
 • Nauczyciel jako sprawca i ofiara kryzysu oświatowego w Polsce, [w:] Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 55-70.
 • Problemy szkół i nauczycieli w małych środowiskach w Polsce, [w:] Recenzowany sbornik příspěvků vědecké konference s mezinárodní ucasti, Sapere Aude 2015, Hradec Kralove, Czechy, s. 321-330.
 • Kryzys nauczycielskiego autorytetu – przyczyny i konsekwencje, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (ed.), Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2015, s. 147-156.
 • Reforma szkodnictwa w doświadczeniach polskiego nauczyciela. Jakich potrzeba zmian?, [w:] Štefan Porubský i Zuzannna Lynch (red.), Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy, UMB,  Bańska Bystrzyca, Słowacja, s. 260-277.
 • Duże problemy nauczyciela malej szkoły. W: R. Pęczkowski (red.) Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 33-44.
 • Not noticed and appreciated enough areas of language communication in Europe from pedagogue's point of view. W: D. Tekeliová (ed.), Perspectives of Language Communication in the EU, Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University of Nitra, Nitra 2016, s. 139-147.
 • Myśl Profesora Kazimierza Denka inspiracją naukowych dociekań i badań nad „dziś i jutro” edukacji szkolnej, [w:] A. Kamińska, E. Kraus i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016), Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 137-149.
 • Szkoła w obliczu demokratycznych przemian – od autonomii do zniewolenia polskiego nauczyciela, Людинознавчі Студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педпгогічного університету імені Івана франка". Серія "Педагогіка. Випуск 3/35, 2016, s. 154-163.
 • Diagnoza i ewaluacja w polskich szkołach. co jest dobre, a nad czym należy pracować? W: Aktuální problém plošného testování, J. Malach, Martin Malčík i Martina Rozsypalová (eds.) Ostravská univerzita Pedagogická Fakulta, Ostrava 2016, s. 104-113.
 • Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship. W: International Journal of Psycho-Educational Sciences, Vol. 5, Issue (3), December–2016.
 • Gotowość nauczycieli do kreowania społeczeństwa obywatelskiego. W: Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů. Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2016, s. 332-341.
 • Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia. W: „Edukacja- Technika –Informatyka. Kwartalnik Naukowy NR 4/18/2016, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 37-44. ISSN 2080-9069.
 • Kształcenie praktyczne kandydatów na nauczycieli w ich ocenie. W: W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, A. Karpińska, W. Wróblewska i K. Kowalczuk (red.) „Adam Marszałek”, Toruń 2016, s. 283-299.
 • Gotowość zawodowa kandydatów na nauczycieli. W: Edukacja – w stronę kluczowych wartości. Materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra UNESCO, Olsztyn-Białystok 2017, s. 181-192.
 • Zaufanie i odpowiedzialne zaangażowanie szkolnych podmiotów edukację dla lepszego jutra, „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2017, s.  157-168.
 • M. Kocór i Tatiana Homolova, The teacher’s role in adaptation of the students of inclusive education – account Poland – Slovak. W: Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. PWSTE, Jarosław 2017, s. 51-60, współredakcja z K. Barłóg.
 • Doušková, M. Kocór i T. Homoľová, Classroom climate in the context of primary education and student´s adaptation to school. W: Uwarunkowania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie ich specjalnych potrzeb, Wyd. PWSTE, Jarosław 2017, s. 51-60, współredakcja z K. Barłóg.
 • M. Kocór, M. Gadamską i K. Jamroży, Problemy wychowania w rodzinie a zadania i wyzwania edukacji szkolnej w Polsce. W: Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí, (red.) Kozárová Nina – Tomšik Robert a kol, PF UKF, Nitra, 2017, s. 91-12.
 • Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły, a nauczyciele wypalają się w zawodzie? W: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Sborníky České pedagogické společnosti. Česká pedagogická společnost, red. Praha 2017, p. 389-402.
 • Szkoła jako miejsce wsparcia społecznego. „Edukacja- Technika –Informatyka. Kwartalnik Naukowy” 2018, Nr 1, s. 218-224.
 • M. Kocór M., L. Yordanova, J. v. Steenbergen & V. Merunka., Zonal Constructed Language and Education Support of e-Democracy – The Interslavic Experience. W: Sokratis K. Katsikas & Vasilios Zorkadis (Eds.) "E-Democracy - Privacy-Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services”, Springer, 2017, p. 15-30.
 • Szkoła jako instytucja badana i badająca – szansą czy barierą edukacji jutra? W: Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, red. A. Kamińska I P. Oleśniewicz, „Humanitas”, Sosnowiec 2018, s. 59-71.
 • The need and the specifics of the work of a psychologist in polish schools. “Právo, Ekonomika, Management", 6 leden 2018, pp. 114-24.
 • Partnerstwo edukacyjne w szkole, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2018, Nr 2, s. 266-272.
 • The Interslavic language as a tool for supporting e-democracy in Central and Eastern Europe, „International Journal of Electronic Governance” 2019, Vol. 2 (współautorstwo z: W. Merunka, v. J. Steenbergen i L.Yordanova,) DOI: 10.1504/IJEG.2019.10017091.
 • O potrzebie badań nad wsparciem uczniów w trudnych sytuacjach w rodzinie i w szkole. „Prima Educatione” 2018, vol. II, Wyd. UMCS, red. T. Parczewska, s. 99-112.

 

 

Posiada doświadczenie w realizacji grantów badawczych wydziałowych, jak i pozawydziałowych, w tym zagranicznych w ramach Cisla 2017 i 2018 i projektu InterSlavic. Odbyła wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus+.

 

Recenzentka artykułów, wydanych m.in. przez: kanadyjskie czasopismo „IRRODL”, Athabasca University; polsko-ukraińskie czasopismo „Oświatologia”, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki; czasopismo „Edukacja Otwarta” Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Katedrę Spolocenskych Vied Technickiej Univerzity v Kosicach.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow