Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR HAB. MAREK PALUCH

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

 

OSIĄGNIĘCIA:

 

 

 

WYRÓŻNIENIA:

Dyplom Wydawnictwa Naukowego Federacji Rosyjskiej

Największe wydawnictwo naukowe w Federacji Rosyjskiej "Спутник+" — Moskwa w dniu 23 lipca 2014 r. wyróżniło nagrodą, dyplomem uznania Kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Marka Palucha, prof. nadzw. UR autora publikacji naukowych i uczestnika międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji — za wieloletnią współpracę naukową i popularyzację nauki polskiej w Rosji.

 

Dyplom Czasopisma "Problemy współczesnej psychologii"

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ warunków społecznych, kulturowych na postawy, system wartości, tożsamość społeczną,
 • profilaktyka społeczna,
 • psychopatologia,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej.

 

 

BADA MIĘDZY INNYMI:

 

 • Postawy polskiej emigracji w Rzymie wobec integracji Polski z Unią Europejską (1997-2001).

Badania obejmują analizę postaw z jej komponentami (poznawczym, emocjonalno-oceniającym i behawioralnym), ogólne orientacje wartościujące emigrantów a ich postawy wobec włączenia Polski do Unii Europejskiej, charakterystykę struktury wartości polskich emigrantów, relacje pomiędzy strukturą wartości a postawami oraz podobieństwo struktury wartości a postawy wobec integracji Polski z Unią. W badaniach posłużono się kilkoma metodami i technikami badawczymi: sondaż z zastosowaniem narzędzi badawczych, kwestionariusz ankiety, skala wartości Schelerowskich (SWS) typ D-50, swobodne, niesformalizowane wywiady oraz obserwacja uczestnicząca. Wśród narzędzi statystycznych zastosowano test Tancendall'a, analizę hierarchii skupień (Hierarchical Cluster Analysis).

 

 • Obywatele Republiki Włoch wobec Polaków oraz integracji Polski z Unią Europejską (1997-2000).

Badania koncentrowały się na postawach obywateli Włoch wobec Polski i Polaków oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podstawą badań był dobór celowy - wybierano bowiem przede wszystkim osoby, które były w jakiś sposób związane z Polakami i ośrodkami polonijnymi znajdującymi się na terenie Włoch i uczestniczyły w imprezach organizowanych przez instytucje polonijne. Interpretacja objęła zmienne niezależne. Badania te miały charakter heurystyczny i diagnostyczno-opisowy.

 

 • Młodzież wobec wartości (2002).

Badania dotyczyły systemu i hierarchii wartości młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, preferowanych wartości wśród młodzieży oraz różnic w strukturze wartości. Wykorzystane narzędzia badawcze to (SWS D-50) Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analiza wariancji.

 

 • System wartości polskiej i słowackiej młodzieży akademickiej w kontekście tożsamości europejskiej (2006).

Cel badań wiązał się z dążeniem do uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu postawy i system wartości jednostki łączą się z poczuciem tożsamości europejskiej. Ważną kwestią było określenie roli przynależności narodowej oraz sytuacji socjoekonomicznej studentów. W płaszczyźnie osobowości przyjęto za wskaźniki system wartości, rangi przypisywane wartościom przedstawionym w (SW) Skali Wartości M. Rokeacha. Wskaźnikiem struktury wartości jest przynależność do typu wyodrębnionego w oparciu o hierarchiczną analizę skupień przeprowadzoną na zestawie rang przypisanych preferowanym wartościom. Wartości i postawy wiążą się z cechami społeczno-demograficznymi. Poczucie tożsamości europejskiej jest powiązane z regulacyjnymi wymiarami osobowości.

Badania empiryczne prowadzone były w 4 ośrodkach akademickich:

 1. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku,
 2. Uniwersytecie Rzeszowskim,
 3. Uniwersytecie Preszowskim,
 4. Uniwersytecie J. P. Safarika w Koszycach.

 

 • Postawy i preferowane wartości osób skazanych (2007).

Badania koncentrują się na rozpoznaniu postaw i preferowanych wartościach osób przebywających w instytucjach zamkniętych, które odbywają prawomocne wyroki. Cel badań wiąże się między innymi z dążeniem do uzyskania odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu redukcja kontaktów skazanego z jego naturalnym otoczeniem oraz przymusowy pobyt w zakładzie karnym łączy się z poczuciem winy lub krzywdy. Na ile redukcja kontaktów skazanego z jego naturalnym otoczeniem i uniemożliwienie mu pełnienia dotychczasowych ról społecznych może wpływać na zmianę struktury i hierarchii wartości. W jakim stopniu zaspokojenie potrzeb (w warunkach izolacji) poprzez udział w programach korekcyjnych prowadzonych za pomocą technik kompensacyjnych, terapeutycznych, wyrównawczo-rozwojowych wpływa na funkcjonowanie osobiste skazanego i preferencje aksjologiczne. Poznanie postaw, struktury i hierarchii wartości osób skazanych umożliwi lepiej zrozumieć motywy i ich zachowanie. Badanie ma charakter diagnostyczno-opisowy.

 

 • Kwestie społeczne ludzi starych (2008).

Aktywność, jako wzmocnienie żywotności ludzi starych.

 

 • Przemoc w szkole (2009).

Rola pracownika socjalnego w realizacji działań zmierzających do ograniczenia przemocy.

 

 • Tożsamość zawodowa pracownika socjalnego (2010).

Studenci kierunku praca socjalna o identyfikacji zawodowej. Utożsamianie się przyszłych pracowników socjalnych z celami pracy socjalnej jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania zawodu. Badania prowadzone wśród studentów kierunku praca socjalna WSI-E z siedzibą w Rzeszowie.

 

 • System wartości polskiej i ukraińskiej młodzieży akademickiej a ich postawy wobec współczesnych problemów społecznych (2012).

Badania prowadzone wśród studentów kierunku pedagogika i praca socjalna Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim. System wartości stanowi o kierunku i sile życiowych wyborów we wszystkich istotniejszych płaszczyznach ludzkiego działania. Wartości wpływają na normy, oceny, opinie ludzi, a te z kolei wyznaczają ich zachowanie. Struktura wartości wpływa też na ustosunkowanie się do spostrzeganej rzeczywistości. Zachowania zgodne z wartościami mogą być modyfikowane przez wpływ sytuacji. Poznanie struktury preferencji wobec wartości umożliwia w pewnym stopniu przewidywanie zachowań. Przedmiotem prowadzonych badań są m.in. relacje pomiędzy systemem wartości a postawami wobec współczesnych problemów społecznych.

 

 • Zjawiska patologii społecznej w opinii studentów kierunku praca socjalna (2013).

Badania prowadzone wśród studentów kierunku praca socjalna Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce jest istotnym elementem w obszarze edukacyjnym i społecznym. Pomoc ludziom w problemach życiowych musi być profesjonalna i kompetentna dlatego poznanie zjawisk patologii społecznej jest ważnym elementem w procesie dydaktycznym. Umiejętność interpretacji i diagnoza niebezpiecznych zachowań przyczynia się do sprawnego działania i interwencji socjalnej w przyszłej pracy zawodowej.

 

 • Bezrobocie jako zjawisko społeczne w kontekście współpracy transgranicznej Polski i Słowacji (2014/2015).

Badania prowadzono w formie wywiadów z pracownikami socjalnymi w obu krajach. Główny cel badania łączył się z odpowiedzią na pytanie: Jaki obszar ma zjawisko bezrobocia w transgranicznej przestrzeni polsko-słowackiej? Terenem badań były obszary wiejskie. Innym celem był opis zjawiska bezrobocia i biedy jako zagrożenia dla współczesnego człowieka:

- Jaka jest sytuacja materialna osób pozbawionych pracy (z jakich form pomocy korzystają)?

- Czy są wspólne działania polskich i słowackich urzędów pracy?

- Jakie działania aktywizujące podejmują ośrodki pomocy w obu krajach w celu minimalizowania bezrobocia i jego skutków?

Wyniki badań zaprezentowano w publikacji: Bezrobocie i bieda w obszarze transgranicznym polsko-słowackim. Zagrożenia dla współczesnego człowieka.

 

 • Patologie społeczne zagrożeniem ładu społecznego i bezpieczeństwa jednostki.

Założenia i cele projektu: Poznanie zjawisk patologii jest istotne choćby z powodu podejmowania skutecznych działań interwencyjnych, które są przedmiotem profilaktyki i resocjalizacji. Realizowane badania (2016-2018) stanowią próbę prezentacji postaw studentów wobec zjawisk patologii społecznej. Celem badań jest poznanie opinii studentów wybranych kierunków studiów poprzez odpowiedź na najważniejsze pytania badawcze:

1. Jakie postawy deklarują wobec zjawisk patologii? (Stan wiedzy na temat tych zjawisk i ich konsekwencje, stosunek emocjonalny, gotowość do pewnych zachowań). 2. Od czego zależą ich postawy wobec zjawisk patologii? (Co ma wpływ na ich postawy wobec tych zjawisk?).

3. Czy i jakie działania podejmują w celu ich minimalizacji? (Czy potrafią wykorzystać do ich realizacji zdobytą w czasie studiów wiedzę?)

Zamierzamy badać komponenty postaw (poznawczy, emocjonalno-oceniający i behawioralny). Ponadto przedmiotem naszych analiz będą źródła wiedzy oraz pewne zachowania respondentów wobec zjawisk patologii. Pełna koncepcja badawcza projektu została opublikowana pod tym samym tytułem. Projekt ten ma charakter międzynarodowy, realizowany jest wspólnie z Narodowym Uniwersytetem w Kamieńcu Podolskim. Autorami i realizatorami projektu są: dr hab. Marek Paluch, prof. UR (Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej WP UR) oraz dr Radosław Malikowski (adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej WP UR).

Poza prowadzonymi badaniami naukowymi jest zaangażowany w działalność dydaktyczno-organizacyjną. Jest promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Organizator i współorganizator wielu konferencji i sympozjów naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Uczestniczył w wielu konferencjach zagranicznych, m.in. we Włoszech, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow