Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR HAB. MAREK PALUCH

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

www.marekpaluch.net

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ warunków społecznych, kulturowych na postawy, system wartości, tożsamość społeczną,
 • profilaktyka społeczna,
 • psychopatologia,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej.

 

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2009).

 

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Wydział Pedagogiczno-Społeczny, mgr pedagogiki, 1986 r

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Pedagogiczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2001 r.

Tytuł pracy doktorskiej: "Pedagogiczne i psychospołeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską na przykładzie postaw polskie emigracji w Rzymie".

 • Katolicki Uniwersytet w Ružomberku im. Jana Pawła II (Słowacja)
 • Wydział Pedagogiczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2007 r.

Tytuł pracy habilitacyjnej: "Hodnotová orientácia pol'skej a slovenskej vysokoškolskej mládeže v kontexte európskej identity"

(System wartości polskiej i słowackiej młodzieży akademickiej w kontekście tożsamości europejskiej)

 

 

BADA MIĘDZY INNYMI:

 • Postawy polskiej emigracji w Rzymie wobec integracji Polski z Unią Europejską (1997 – 2001).

Badania obejmują analizę postaw z jej komponentami (poznawczym, emocjonalno-oceniającym i behawioralnym), ogólne orientacje wartościujące emigrantów a ich postawy wobec włączenia Polski do Unii Europejskiej, charakterystykę struktury wartości polskich emigrantów, relacje pomiędzy strukturą wartości a postawami oraz podobieństwo struktury wartości a postawy wobec integracji Polski z Unią. W badaniach posłużono się kilkoma metodami i technikami badawczymi: sondaż z zastosowaniem narzędzi badawczych, kwestionariusz ankiety, skala wartości Schelerowskich (SWS) typ D-50, swobodne, niesformalizowane wywiady oraz obserwacja uczestnicząca. Wśród narzędzi statystycznych zastosowano test Tancendall'a, analizę hierarchii skupień (Hierarchical Cluster Analysis).

 • Obywatele Republiki Włoch wobec Polaków oraz integracji Polski z Unią Europejską (1997 – 2000).

Badania koncentrowały się na postawach obywateli Włoch wobec Polski i Polaków oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podstawą badań był dobór celowy - wybierano bowiem przede wszystkim osoby, które były w jakiś sposób związane z Polakami i ośrodkami polonijnymi znajdującymi się na terenie Włoch i uczestniczyły w imprezach organizowanych przez instytucje polonijne. Interpretacja objęła zmienne niezależne. Badania te miały charakter heurystyczny i diagnostyczno-opisowy.

 • Młodzież wobec wartości (2002).

Badania dotyczyły systemu i hierarchii wartości młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, preferowanych wartości wśród młodzieży oraz różnic w strukturze wartości. Wykorzystane narzędzia badawcze to (SWS D-50) Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analiza wariancji.

 • System wartości polskiej i słowackiej młodzieży akademickiej w kontekście tożsamości europejskiej (2006).

Cel badań wiązał się z dążeniem do uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu postawy i system wartości jednostki łączą się z poczuciem tożsamości europejskiej. Ważną kwestią było określenie roli przynależności narodowej oraz sytuacji socjoekonomicznej studentów. W płaszczyźnie osobowości przyjęto za wskaźniki system wartości, rangi przypisywane wartościom przedstawionym w (SW) Skali Wartości M. Rokeacha. Wskaźnikiem struktury wartości jest przynależność do typu wyodrębnionego w oparciu o hierarchiczną analizę skupień przeprowadzoną na zestawie rang przypisanych preferowanym wartościom. Wartości i postawy wiążą się z cechami społeczno-demograficznymi. Poczucie tożsamości europejskiej jest powiązane z regulacyjnymi wymiarami osobowości.

Badania empiryczne prowadzone były w 4 ośrodkach akademickich:

 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku,
 • Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Uniwersytecie Preszowskim,
 • Uniwersytecie J. P. Safarika w Koszycach.
 • Postawy i preferowane wartości osób skazanych (2007). Badania koncentrują sie na rozpoznaniu postaw i preferowanych wartościach osób przebywających w instytucjach zamkniętych, które odbywają prawomocne wyroki. Cel badań wiąże sie między innymi z dążeniem do uzyskania odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu redukcja kontaktów skazanego z jego naturalnym otoczeniem oraz przymusowy pobyt w zakładzie karnym łączy się z poczuciem winy lub krzywdy. Na ile redukcja kontaktów skazanego z jego naturalnym otoczeniem i uniemożliwienie mu pełnienia dotychczasowych ról społecznych może wpływać na zmianę struktury i hierarchii wartości. W jakim stopniu zaspokojenie potrzeb (w warunkach izolacji) poprzez udział w programach korekcyjnych prowadzonych za pomocą technik kompensacyjnych, terapeutycznych, wyrównawczo-rozwojowych wpływa na funkcjonowanie osobiste skazanego i preferencje aksjologiczne. Poznanie postaw, struktury i hierarchii wartości osób skazanych umożliwi lepiej zrozumieć motywy i ich zachowanie. Badanie ma charakter diagnostyczno-opisowy.
 • Kwestie społeczne ludzi starych (2008).

Aktywność, jako wzmocnienie żywotności ludzi starych.

 • Przemoc w szkole (2009).

Rola pracownika socjalnego w realizacji działań zmierzających do ograniczenia przemocy.

 • Tożsamość zawodowa pracownika socjalnego (2010).
  Studenci kierunku praca socjalna o identyfikacji zawodowej. Utożsamianie się przyszłych pracowników socjalnych z celami pracy socjalnej jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania zawodu. Badania prowadzone wśród studentów kierunku praca socjalna WSI-E z siedzibą w Rzeszowie.
 • System wartości polskiej i ukraińskiej młodzieży akademickiej a ich postawy wobec współczesnych problemów społecznych (2012).
  Badania prowadzone wśród studentów kierunku pedagogika i praca socjalna Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim. System wartości stanowi o kierunku i sile życiowych wyborów we wszystkich istotniejszych płaszczyznach ludzkiego działania. Wartości wpływają na normy, oceny, opinie ludzi, a te z kolei wyznaczają ich zachowanie. Struktura wartości wpływa też na ustosunkowanie się do spostrzeganej rzeczywistości. Zachowania zgodne z wartościami mogą być modyfikowane przez wpływ sytuacji. Poznanie struktury preferencji wobec wartości umożliwia w pewnym stopniu przewidywanie zachowań. Przedmiotem prowadzonych badań są m.in. relacje pomiędzy systemem wartości a postawami wobec współczesnych problemów społecznych.

 

Poza prowadzonymi badaniami naukowymi jest zaangażowany w działalność dydaktyczno-organizacyjną. Jest promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Organizator i współorganizator wielu konferencji i sympozjów naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Uczestniczył w wielu konferencjach zagranicznych, m. in. we Włoszech, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły własne lub współautorskie:

 1. Беата Зємба, Марек Палюх , Дисфункційна сім’я в сфері інтересів сімейної політики, соціальної допомоги і соціальної роботи. [Beata Zięba, Marek Paluch, Rodzina dysfunkcyjna w obszarze zainteresowań polityki rodzinnej, pomocy społecznej i pracy socjalnej] (w:) Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9, c. 12-21.
 2. Марек Палюх, Проблема соціального сирітства в області наукових інтересів (Problem sieroctwa społecznego w obszarze zainteresowań naukowych), (w:) Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9.
 3. Марек Палюх, Освіта в суспільстві, яке змінюється (Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie), (w:) Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9.

 

Monografie:

 1. Paluch M., Pedagogiczne i psychologiczno-społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Analiza wartości i postaw. Sanok, 2007. ISBN 978-83-921931-0-4
  (publikacja przygotowana na podstawie pracy doktorskiej)
 1. Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1, c. 178.
  [Beata Zięba, Marek Paluch, Praca socjalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu  im. Iwana Ogienka w Kamieńcu Podolskim, Kamieniec Podolski  (Ukraina) 2012, ISBN 978-966-8261-70-1]
 2. Maрeк Палюх, Бeатa A. Зємба, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4. c. 157. [MAREK PALUCH, BEATA A. ZIĘBA, CZŁOWIEK W SYTUACJI ZAGROŻENIA. WIELOWYMIAROWE ASPEKTY  PATOLOGII SPOŁECZNYCH]
 3. M. Paluch, A. Krauz, A. Krauz, Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7586-060-3.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow