Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR BEATA PIECHOTA

starszy wykładowca

w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: beannzi@interia.pl

 

  

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika wychowawcza
 • Praca socjalna i pomoc społeczna
 • Patologie społeczne
 • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy zagrożonym niedostosowaniem społecznym i marginalizacją
 • Dzieci i młodzież w systemie opieki, wychowania i oświaty
 • Świat wartości człowieka w obliczu zmian cywilizacyjnych
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Rodzina i jej problemy (przemoc, patologie, eurosieroctwo itp.)
 • Problematyka człowieka starego w społeczeństwie

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

MONOGRAFIA WŁASNA

 

 1. Beata A. Zięba, To nie tak miało być. Rzecz o wychowankach domu dziecka, Wydawnictwo PP Bujnickij, Kamieniec Podolski 2013, ISBN 978-617-608-040-4, ss. 278, (w języku polskim), format B5.

 

 

MONOGRAFIE WSPÓŁAUTORSKIE

 

 1. Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4. c. 157. [Beata A. Zięba, Marek Paluch, Człowiek w sytuacji zagrożenia. wielowymiarowe aspekty  patologii społecznych] (w j. ukraińskim).
 1. Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1, c. 178. [Beata Zięba, Marek Paluch, Praca socjalna w teorii i praktyce]  (w j. ukraińskim).

 

 

WSPÓŁREDAKCJA MONOGRAFII

 

 1. B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (redaktorzy), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  (konteksty ukraińsko-polskie), Суспільні патології у виховному середовищі: загрози, профілактика, виховання, навчання, соціальна робота (українсько-польські контексти), ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, ss. 228, format B5.
 2. B. Zięba, M. Paluch, L. Melnyk (redaktorzy), Edukacja, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne, Освіта, виховання, соціальна роботи  –українсько-польські теоретичні рефлексії, ISBN 978-83-63452-83-4, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, ss. 176, format B5.

 

 

WYBRANE ARTYKUŁY WYDANE W POLSCE

 

 1. B. Zięba, Postawy wychowanków domów dziecka wobec norm społecznych przejawy i uwarunkowania, (w:) W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami, ISBN 83-88845-65-9, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 201 – 208. (j. polski, B 5, 20373 znaków).
 1. B. Zięba, A. Grzywa – Bilkiewicz, Wartości młodzieży z placówek socjalizacyjnych, (w:) W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami, ISBN 83-88845-65-9,Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006 s. 226-232 . (j. polski, B 5, 17503 znaków).
 1. B. Zięba, Obraz środowiska rodzinnego wychowanków podkarpackich placówek socjalizacyjnych, (w:) U. Gruca-Miąsik (red.), Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, ISBN 978-83-7338-299-2, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 162 – 174. (j. polski, B5, 29410 znaków).
 1. B. Zięba, Praca jako wartość w opinii młodzieży z placówek socjalizacyjnych (w:) W. Furmanek (red.), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, ISBN 978-83-88845-82-6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i IBE w Warszawie, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 228 – 232. (j. polski, B5, 11208 znaków).
 1. B. Zięba, Na ratunek dzieciom dotkniętym przemocą – rola placówek socjalizacyjnych, (w:) B. Szluz (red.), Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, tom I, ISBN 978-83-7338-332-6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 184 – 189. (j. polski, B5, 15913 znaków).
 1. B. Zięba, Trudności opiekuna-wychowawcy w placówce socjalizacyjnej, (w:) E. I. Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci  ISBN 978-83-7338-327-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 257 – 262. (j. polski, 13307 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Człowiek w czasoprzestrzeni zmian cywilizacyjnych i społecznych –przekleństwo czy nadzieja?, (w:) W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice, ISBN 978-83-7586-003-0, Uniwersytet Rzeszowski– Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Rzeszów 2008, s. 100 – 108. (j. polski, 21013 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Rola domu rodzinnego w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec norm społecznych u dzieci, (w:) B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, ISBN 978-83-7308-990-7, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2008,s. 119 – 126. (j. polski, 23462 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Edukacja społeczeństwa jedną z form opieki i pomocy społecznej państwa wśród działań prorozwojowych skierowanych ku przyszłości, (w:) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, ISBN 978-83-7338-376-0, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 21- 26, (j. polski, 15582 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Obraz rodziny wychowanków domu dziecka,  (w:) Małgorzata Duda (red.) Rodzina wobec zagrożeń, ISBN 9788374381550, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, s. 305 – 310. (j. polski, 11175 znaków).
 1. B. Zięba, O miłości ojcowskiej słów kilka, (w:) W. Furmanek (red.) Wartości w pedagogice. Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice, ISBN 978-83-7586-017-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 215-226, (j. polski, 26080 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Programy profilaktyczne w szkole jako jedna z form przeciwdziałania zachowaniom agresywnym uczniów, (w:) K. Polak (red.)  Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 39, ISBN 978-83-89295-18-0, ( brak nazwy wydawnictwa),Krosno 2009, s.97-111. (j. polski, 34727 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, (w:) K. Duraj-Nowak, U. Gruca-Miąsik (red.), Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej, ISBN 978-83-7338-531-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s 205 – 218, (j. polski, 30143 znaków, B5).
 1. B. Zięba: Wartości patriotyczne w procesie wychowania, (w:) W. Furmanek (red.) Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki., ISBN 978-83-7586-032-0, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2010, s.239 – 247. (j. polski, 22221 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka – problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego, (w:) F. Kozaczuk (red.),  Zachowania przestępcze – przyczyny i zapobieganie, ISBN: 978-83-7338-602-0, Wyd. URz., Rzeszów 2010, s. 504 – 509. . (j. polski, 13727 znaków, B5).
 1. B. Zięba,  Kompetencje wychowawcy drogą do sukcesu w procesie opiekuńczo-wychowawczym, (w:) U. Gruca-Miąsik, A. Tokarova, E. Lukac, (red.), Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, ISBN 978-83-73-38-566-5, Wyd. UR, Rzeszów 2010, s.94-100.  (j. polski, 15486 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Wokół obyczajowości szkolnej, (w:) E. Kobyłecka, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.) Edukacja. Jakość czy równość?, ISBN 978-83-7611-845-1, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2010, s. 137 – 151. (j. polski, 40733 znaków, B5).
 1. B. Zięba, Na przekór losowi – refleksja o młodzieży z domów dziecka, ich rodzinie pochodzenia i preferowanych przez nich wartościach, (w:) W. Furmanek (red.) Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka wartości w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-653-2, s. 361 – 368. (j. polski, 18814 znaków, B5).
 1. B. Zięba, A. Olak, Zagrożenia współczesnej rodziny. Przemoc domowa – przejawy, przyczyny, zagrożenia, skutki i formy pomocy, (w:) Pavel Necas, Franciszek Kozaczuk, Antoni Olak, Antoni Krauz (red.), Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, ISBN 978-83-63359-12-6, Wydawnictwo „Amelia”, Rzeszów 2012, s. 282 – 295. (j. polski, B5, 34808 znaków).
 1. B. Zięba, Rodzina a kryzys wartości, (w:) W. Furmanek (red.) Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kategorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, ISBN 978-83-7338-761-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.249 – 256. (j. polski, B5, 19875 znaków).
 1. B. Zięba, A. Grzywa-Bilkiewicz, B. Śpila, Związek gniewu u dzieci szkolnych z samoakceptacją, uleganiem przemocy, zachowaniami agresywnymi i przemocą w rodzinie, (w:) F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja, Tom 1, ISBN 978-83-7338-9-818-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.219- 239. (j. polski, B5, 15577 znaków).
 1. B. Zięba, U. Pisz, Rodzina generacyjna wychowanków domu dziecka na przykładzie dwóch podkarpackich placówek, (w:) B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (red.), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  (konteksty ukraińsko-polskie),  ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s. 13 -18, format B5. (j. polski, B5, 16 339 znaków).
 1. B. Zięba, A. Zięba, Проблеми виховання молоді в період дорослішання та потреба зразків для наслідування, Problemy wychowawcze z młodzieżą w okresie dojrzewania  a potrzeba wzorów do naśladowania (w:) B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (red.), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  (konteksty ukraińsko-polskie),  ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s.  30-34, (format B5. j. ukraiński, 12 769 znaków).
 1. B. Zięba, A. Zięba, Старіння суспільства і самотність людини – виклик для профілактичної діяльності і соціальної роботи, Starzenie się społeczeństwa i samotność człowieka wyzwaniem dla działań profilaktycznych i pracy socjalnej   (w:) B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (red.), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  (konteksty ukraińsko-polskie),  ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s.  35-40, (j. ukraiński, B5, 16134 znaków).
 1. Beata Zięba, Від чого залежить ефективність кризової інтервенції? – методичний  погляд на проблему, (Od czego zależy skuteczność interwencji kryzysowej? – spojrzenie metodyczne) (w:) B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (red.), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  (konteksty ukraińsko-polskie),  ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s. 131-133, (j. ukraiński, B5, 6113 znaków).
 1. Beata A. Zięba, Виховна функція родини та її особливе місце в процесі усуспільнення, Wychowawcza funkcja rodziny i jej szczególne miejsce w procesie uspołeczniania (w:) B. Zięba, M. Paluch, L. Melnyk (red.), Edukacja, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne, ISBN 978-83-63452-83-4, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s.13-16, (j. ukraiński, B5, 8093 znaków).
 1. B. Zięba, A. Zięba, Волонтерство як виховна та соціальна діяльність, яка реалізує індивідуальні потреби того, хто надає допомогу, Wolontariat jako działalność wychowawcza, społeczna i realizująca potrzeby indywidualne pomagającego, (w:) B. Zięba, M. Paluch, L. Melnyk (red.), Edukacja, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne, ISBN 978-83-63452-83-4, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, s.130-135, (j. ukraiński, B5, 15008 znaków).
 1. B. Zięba, A. Rachwał, Determinanty wyboru drogi edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów - rozsądek czy przypadek? B.Lulek, K. Szmyd (red.) Edukacja wobec wyzwań współczesności: rodzina – szkoła- region – kultura, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie , Zeszyt nr 60, ISBN 978-93-89295-93-4, Druk i oprawa: Know-How Kraków ul. Chełmońskiego 255, recenzent: Cz. Lewicki, Krosno 2014. (j. polski, 17314 znaków,  B5, ).

 

WYBRANE ARTYKUŁY WYDANE ZAGRANICĄ

 

 1. Бeатa A. Зємба, Соціальні патології, соціальна дезадаптація, деморалізація – пояснення термінів .[Beata A. Zięba, Patologie społeczne, niedostosowanie społeczne, demoralizacja - wyjaśnienia terminologiczne ] (in) Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4. .[Beata A. Zięba, Marek Paluch, Człowiek w sytuacji zagrożenia. wielowymiarowe aspekty  patologii społecznych] c. 10 – 17.
 2. Бeатa A. Зємба,, Причини соціальних патологій та потреба їх профілактики для забезпечення відчуття соціальної безпеки (in.)  Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4,] c. 18 – 26.
 3. Бeатa A. Зємба, Марек Палюх, Функції сім’ї та чинники, які загрожують стабільності сімейного життя. [Beata A. Zięba, Marek Paluch,  Funkcje rodziny a czynniki zagrażające stabilności życia rodzinnego]. (in.) Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4, C.  38 – 50.
 4. Беата А. Зємба, Загрози, що виникають зі стереотипів щодо насильства в сім’ї.  Прояви, причини та наслідки домашнього насилля. [ Beata A. Zięba, Zagrożenia wynikające ze stereotypów panujących na temat przemocy w rodzinie. Przejawy, przyczyny i skutki przemocy domowej ]  (in.) Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4, c. 50 – 65.
 5. Беата А. Зємба, Соціальні мережі – новий вимір міжособистісних зв’язків чи черговий простір для злочинного світу?  [Beata A. Zięba,  Portale społecznościowe – nowy wymiar kontaktów interpersonalnych czy kolejna płaszczyzna dla świata przestępczego? ] (in.) Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4, c. 73 – 92. 
 6. Беата А. Зємба, Проституція – свобода вибору,  необхідність чи може патологія? [Beata A. Zięba, Prostytucja – wolny wybór,  konieczność a może patologia?].  (in.) Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4, c. 92 – 101.
 7. Беата А. Зємба, Евтаназія – нова форма смерті, загроза людському життю в формі комерціалізації смерті за власним бажанням чи хід для легальної злочинності? [Beata A. Zięba, Eutanazja – nowa forma umierania, zagrożenie życia ludzkiego w obliczu komercjalizacji śmierci na życzenie, czy wrota do legalnej przestępczości?]. (in. )  Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN 978-966-496-237-4, c. 102 – 126.
 8. Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, Сутність поняття «соціальна допомога» в Польщі  [Beata A.  Zięba, Marek Paluch, Istota pomocy społecznej w Polsce]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1, c. 9 – 19.
 9. Бeатa A. Зємба, Соціальний працівник – професія чи покликання. [Beata A. Zięba, Pracownik socjalny – zawód, czy powołanie?] (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1, c. 20 – 24.
 10. Бeатa A. Зємба, Що являє собою соціальна робота?  [Beata A. Zięba, Co to jest praca socjalna?]  (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1, c. 25 – 32.
 11. Бeатa A. Зємба, Соціальна робота як профілактична та виховна діяльність [Beata A. Zięba, Praca socjalna jako działanie profilaktyczne i wychowawcze]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  c. 41 – 46.
 12. Бeатa A. Зємба, Методи соціальної роботи  [Beata A. Zięba, Metody pracy socjalnej]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,    c. 58 – 62.
 13. Бeатa A. Зємба, Соціальна робота – логічні стадії методики впливу – методичний текст [Beata A. Zięba, Praca socjalna – fazy metodyki działania w porządku logicznym – tekst metodyczny]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  C. 63 – 67.
 14. Бeатa A. Зємба, Етапи діяльності у роботі з випадком – методичний текст [Beata A. Zięba, Etapy działania w pracy z przypadkiem – tekst metodyczny]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  c. 80 - 86.
 15. Бeатa A. Зємба, Етапи діяльності в методиці створення оточення – методичний текст [Beata A. Zięba, Etapy działania  w metodzie organizowania środowiska – tekst metodyczny ] (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  c. 98 – 103.
 16. Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, Насилля в родині як суспільна проблема і предмет соціальної роботи [Beata A. Zięba, Marek Paluch, Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny i przedmiot pracy socjalnej]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,   c. 135 – 145.
 17. Бeатa A. Зємба, Розумововідстала людина в колі суспільної підтримки та соціальної роботи. [Beata A. Zięba, Człowiek niepełnosprawny intelektualnie w kręgu wsparcia społecznego i pracy socjalnej]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  c. 146 - 152.
 18. Бeатa A. Зємба, Суспільно-економічні причини шкільних невдач з точки зору соціальної роботи та педагогічної терапії . [Beata A. Zięba, Społeczno-ekonomiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych w obszarze pracy socjalnej i terapii pedagogicznej]. (in.) Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyrightby Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012,  ISBN978-966-8261-70-1,  c. 162 – 166.
 19. Беата Зємба, Марек Палюх , Дисфункційна сім’я в сфері інтересів сімейної політики, соціальної допомоги і соціальної роботи. [Beata Zięba, Marek Paluch, Rodzina dysfunkcyjna w obszarze zainteresowań polityki rodzinnej, pomocy społecznej i pracy socjalnej] (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9, c. 12 – 21.
 20. Беата Зємба, Патології сімейного життя у вихованців дитячих будинків. [Beata Zięba, Patologie życia rodzinnego wychowanków domów dziecka] (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9,  c. 45 – 55. (j. ukraiński).
 21. Беата Зємба, Життєві цілі молоді соціалізаційних закладів. [Beata Zięba, Cele życiowe młodzieży z placówki socjalizacyjnej] (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9,  c. 187-200. (j. ukraiński).
 22. Беата Зємба, Освіта суспільства як один із елементів опіки, соціальної допомоги та соціальної роботи.  [Beata Zięba, Edukacja społeczeństwa jednym z elementów opieki, pomocy społecznej i pracy socjalnej]. (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9,  c. 201-215. (j. ukraiński).
 23. Беата Зємба, Виховання цінностей як профілактична діяльність у роботі вихователів опікунсько-виховних закладів та соціальних працівників – рефлексія. [Beata Zięba, Wychowanie do wartości jako działanie profilaktyczne w pracy wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracowników socjalnych – refleksja] (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9,  c. 216-224. (j. ukraiński).
 24. Беата А.Зємба, Дорота Пстронг , ВСТУП  [ B.Zięba, D. Pstrąg, Wstęp]. (in.) БЕАТА А.ЗЄМБА, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9, c. 6-9. (j. ukraiński).
 25. B. Zięba, M. Paluch, Wychowawcza i opiekuńcza rola pracy socjalnej z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (Educational and caring role of social work with family threatened by social exlusion) (Виховна і опікунча роль соціальної роботи з сім'єю, що знаходиться під загрозою соціального виключення), vedecký časopis „ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA”, ročník 7, 2012, Supplementum. SLOVAKIA (j. polski).
 26. B. Zięba, M. Paluch, Wychowawcza i opiekuńcza rola pracy socjalnej z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (Educational and caring role of social work with family threatened by social exlusion) (Виховна і опікунча роль соціальної роботи з сім'єю, що знаходиться під загрозою соціального виключення) (in) S. Bugri, P. Beno, L. Andrejiova (Edit.), Dopady hospodarskej krizy ns kalitu zivota, zdravia a socialnu oblast, Vydavatel: Ustav socjalnych  vied a zdravotnictva bl.  P. P. Gojdica, ISBN 978- 80- 89464-23-4, EAN 9788089464234, Presov 2013, SLOVAKIA. p. 506- 513. (j. polski).
 27. B. Zięba, A. Zięba, Mass media in the proces sof upbringing and education – advantages and threats, (Мас-медіа в процесі виховання і навчання – переваги і загрози) in: “EUROPEAN APPLIED SCIENCES. Europӓische Fachhochschule”, Nr 4-1, 2013, ISSN 2195-2183, p. 61-62, STUTTGARD, GERMANY.  (j. angielski).
 28. B. Zięba, M. Paluch, The role of social work in palliative care (Роль соціальної роботи в паліативному догляді), in: “EUROPEAN APPLIED SCIENCES. Europӓische Fachhochschule”, Nr 4-1, 2013, ISSN 2195-2183, p. 65-67, STUTTGARD, GERMANY. (j. angielski).
 29. B. Zięba, Школьное насилие как воспитательная и социальная проблема и как предмет профилактических мероприятий (School violence as a social and educational problem  and the subject of prevention), „Педагогические науки", Nr 2, 2013, c. 44-51, Издательство "Спутник+", ISSN 1728-8894, Москва, Россия. (j. rosyjski, A4).
 30. B. Zięba, Проблема насилия в семье как области действий служб социальной помощи и социальной работы (The problem of domestic violence as a social action area and social work), "Вопросы гуманитарных наук", № 2, 2013, c. 93-97, Издательство "Спутник+", ISSN 1684-2618, Москва, Россия. (VIII-8). (j. rosyjski, A4).
 31. B. Zięba, A. Zięba,  Масс-медиа в процессе воспитания и образования –  достоинства и угрозы (Mass media in the process of education - advantages of and risks), "Вопросы гуманитарных наук", № 3, 2013, c. 134-137, Издательство "Спутник+", ISSN 1684-2618, Москва, Россия. (j. rosyjski, A4).
 32. Б. Земба, A. Земба, Телереклама как фактор, угрожающий правильному процессу воспитания детей младшего возраста. (Television advertising as a endanger factor  in the proper process of bringing younger children), "Вопросы гуманитарных наук", № 3, 2013, c. 138-141, Издательство "Спутник+", ISSN 1684-2618, Москва, Россия. (j. rosyjski, A4).
 33. Б. А. Зємба, Роль соціальної роботи у вирішенні адаптаційних проблем батьків, які мають розумово відсталу дитину: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, “Проблеми сучасної психології”, ISSN 2227-6246, Випуск 20, Кам’янець-Подільський „Aкcioмa” 2013, УКРАЇНА, c. 212-222. (j. ukraiński, A5).
 34. Б. А. Зємба, Patologie społeczne, niedostosowanie społeczne, demoralizacja – wyjaśnienia terminologiczne (Патології суспільства, суспільна недостосованість, деморалізація – термінологічні пояснення):  Сергій Максименко і Ліана Онуфрієва (Наукові редактори) “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” – Mатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22. 05. 2013, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2013,  c. 23-26. (j. polski, A5).
 35. Б. А. Зємба, A. Зємба „Педагогічна діагностика як спосiб ідентифікації  здібних дітей - реальність чи фікція”: «Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід» Mатеріали міжнародного конгресу 19-20.06.2013,  Інститутобдарованої дитини НАПН України,  КИЇВ – УКРАЇНА, 2013, c. 186-190.
 36.  Б. Земба, A. Земба, Функции наказания в процессе воспитания – профилактический и корректирующий аспект, (Penalty functions in the educational process - aspects of preventive and corrective): „Педагогические науки", Nr 3, 2013, c. 7-11, Издательство "Спутник+", ISSN 1728-8894, Москва, Россия. (j. rosyjski, A4).
 37. Б. Земба, A. Земба , Условия воспитательной эффективности применения наказаний в процессе социализации  (Terms of educative effectiveness of punishment in the process of socialization): „Педагогические науки", Nr 3, 2013, c. 58-61, Издательство "Спутник+", ISSN 1728-8894, Москва, Россия. (j. rosyjski, A4).
 38. Б. Земба, A. Земба, Роль трудовой деятельности в воспитании и формировании системы ценностей индивида (Education through work as an education to values): „Педагогические науки", Nr 3, 2013, c. 58-61, Издательство "Спутник+", ISSN 1728-8894, Москва, Россия.  (j. rosyjski, A4).
 39. Б. Земба, Cоціальна профілактика щoдo проблем наркомaнії - місце соціальної роботи в прeвeнтивниx діяx, (in) Збірник наукових праць - Педагогічна освіта: теорія і практика, Кам’янець-Подільський Hаціональний університет імені Івана Огієнка,  Інституту педагогіки НАПН України,  Випуск 14, ISSN 2309-9763, УДK: 371 (082); ББK 74я42; П-24, Кам’янець-Подільський 2013, c. 28-33. (j. ukraiński) (4,53 pkt).
 40. B. Zięba, A. Zięba, Problemy funkcjonowania społecznego rodzin wielodzietnych (Functioning and social problems of large families), (Проблеми суспільного функціонування багатодітних сімей), (in) Збірник наукових праць - Педагогічна освіта: теорія і практика, Кам’янець-Подільський Hаціональний університет імені Івана Огієнка,  Інституту педагогіки НАПН України,  Випуск 14, ISSN 2309-9763, , УДK: 371 (082); ББK 74я42; П-24,  Кам’янець-Подільський 2013, c. 170 – 174. (j. polski) (4,53 pkt).
 41. B. A. Zięba, Cім'я як виховнe середовищe, що формує культурy мовної комунiкaції:  (in) Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія соціально-педагогічна, (peд.) O. B. Гаврилов, B.I. Cпівак;  Випуск 22, частина 1, УДK : 378.4(477.43):376.1(082),  ББK: 74.58(4 Укр),  3-43 , Кам’янець-Подільський „Мeдoбори-2006” 2013, c. 62-67. (j. ukraiński).
 42. B. Zięba, A. Zięba, Wartości wychowawcze płynące ze wsparcia rodziny i działań pracownika socjalnego skierowanych na osobę objętą opieką hospicyjną (Educational value arising from family support and social workers activities directed at the person covered hospice care), (Виховні цінності, що виникають в процесі підтримки родини і дій соціального працівника скерованих на особу, що знаходиться під опікою хоспісу), (in) Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія соціально-педагогічна, (peд.) B.I. Бондар, B.I. Cпівак и др. ,  Випуск 23, частина 1, УДK : 378.4(477.43):376.1(082),  ББK: 74.58(4 Укр),  3-43 , Кам’янець-Подільський 2013,  c. 58-68. (j. polski).
 43. B. Zięba, A. Zięba, M. Paluch, Education and social work as elements of social policy and social support  (Образование и социальная работа как элементы социальной политики и социальной поддержки) (in) IV International scientific conference „European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, ORT Publishing, Stuttgart – Germany 2013, ISBN 978-3-944375-18-2,  p. 32-34. (j. angielski, A5).
 44. B. Zięba, Kompetentny nauczyciel-wychowawca wartością w procesie edukacji dziecka zdolnego pochodzącego z rodziny niewydolnej wychowawczo (in) )  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, “Проблеми сучасної психології”, ISSN 2227-6246, ICV 2013: 5,58) Випуск 22, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2013, s. 172 – 181. (j. polski, A5).
 45. B. Zięba, Значення впливу правильної ієрархії цінностей вихованцив дитячих будинков на  їх життеви запити й потреби (in)  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, “Проблеми сучасної психології”, ISSN 2227-6246, ICV 2013: 5,58) Випуск 24 Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2014, c. 268-280, (j. ukraiński, A5 ).
 46. B. Zięba, Profilaktyka zachowań negatywnych dzieci w środowisku szkolnym i w domu dziecka (in) Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємии - Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2014 року, УДK: 159.923(061), ББK: 83.37я43, ICV: 5,68 (od 2013 roku), Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2014, c. 178-179.(j. polski, A5).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow