Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Ogłoszenie

 

Termin wydawania decyzji o stypendium socjalnym i specjalnym

na semestr zimowy w roku akad. 2019/2020

 

Studia stacjonarne i  niestacjonarne         od    13.11.2019 r. do    19.11.2019 r. 

 

Dziekanat ds. socjalnych (pok. 16) dla studentów studiów niestacjonarnych będzie czynny również w soboty:

16.11.2019

23.11.2019

Godziny otwarcia Dziekanatu w soboty     od 8.00 do 11.00  

 

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego i specjalnego jest odebranie przez studenta
decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej.

 

Przypominamy również o obowiązku wprowadzenia przez studentów

numeru konta bankowego w Wirtualnym Dziekanacie.


 

Zarządzeniem Rektora UR nr 68/2019 z dnia 28 października 2019 r., w  porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie § 3 ust. 3 pkt. a-c Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora UR nr 48/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustalono:

1.    wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 w kwocie - 1000,00 zł.

2.    wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020:

Wysokość świadczeń ustala się zgodnie z wysokością dotacji MNiSW na świadczenia w danym roku kalendarzowym. Kwoty świadczeń w roku akademickim 2019/2020 określono biorąc pod uwagę liczbę świadczeniobiorców oraz wysokość dotacji przyznanej przez MNISW w roku 2019. Uczelnia nie ma możliwości finansowania świadczeń wykraczając poza kwotę dotacji lub z innych źródeł (stąd wynika wysokość świadczeń ustalona w danym roku akademickim).  

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w roku akademickim 2019/2020

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

STYPENDIUM SOCJALNE       

550

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI           

650

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

450

STYPENDIUM REKTORA

700

ZAPOMOGA

min.

200

max.

1000

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota zapomogi,
jednak nie wyższej niż  2000 zł.

 


SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA , II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE   (W DRUGIEJ TURZE)

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym
 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym
w roku akademickim 2019/2020 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 r.

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

………………………………..

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wnioski-i-zalaczniki


SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA , II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym
 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym
w roku akademickim 2019/2020 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w terminie od 08.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

………………………………..

W dniu 16.08.2019 r. Dziekanat będzie nieczynny

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wnioski-i-zalaczniki

 


Stypendium Rektora

 

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

1. Zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),  lub student UR, który jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia wymagane kryteria.

2. Złożył elektronicznie wniosek o przyznanie Stypendium Rektora (osoby które studia II stopnia rozpoczną
od 1.10.2019 r. składają wnioski w formie papierowej).

3. W terminie od 9.09.2019 r. do 27.09.2019 r. otrzymał w Dziekanacie potwierdzenie zaliczenia roku studiów
(na wniosku - załącznik nr 4 lub 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego),

5. Wniosek  należy złożyć w Dziale Kształcenia UR/Sekcja Spraw Socjalnych ( Al. mjr Kopisto 2 A pok. 106)
w terminie do 05.10.2019 r.

6. Przy ocenie wniosku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Rektora określa zał. nr 7 do Regulaminu.


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia. Każdy student ubiegający się o to świadczenie (z wyjątkiem osób przyjętych na I rok studiów w r.ak. 2019/20) ma obowiązek wypełnienia wniosku w systemie, a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Socjalnym Wydziału do 15 lipca 2019 r. (I rok do 5 października), stypendium Rektora w Dziale Kształcenia do 5 października.

 

PRZYPOMIAMY! Niezłożenie wniosku we wskazanym wyżej terminie może skutkować odmową przyznania świadczenia.

 

Uwaga!!! Jeżeli studiujesz na kilku kierunkach (również w innych uczelniach) i ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, to zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy PSWN możesz otrzymywać świadczenia (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę oraz stypendium ministra) tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, dlatego przed złożeniem wniosku zastanów się, na którym kierunku będziesz chciał otrzymywać świadczenia. 

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(dotyczy studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia)

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/20 zobowiązani są do złożenia wniosków - do czasu uruchomienia elektronicznego systemu Uczelnia 10 w systemie internetowym Wirtualna Uczelnia - w formie papierowej (druki do pobrania od 1 czerwca 2019 r. ze strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow).

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego który będzie udostępniony od 1 czerwca 2019 r.  (WAŻNE ZMIANY).

Wniosek  wraz z kompletem wymaganej dokumentacji należy złożyć w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Pedagogicznego (pok. 16) w terminie do 15 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po terminie porządkowym będzie skutkować odmową przyznania stypendium.

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce      i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Dziekanat ds. socjalnych będzie czynny dla studentów niestacjonarnych w n/w soboty w godz. od 8.00 - 11.30

15 czerwca 2019 r.

29 czerwca 2019 r.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow