SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA , II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE   (W DRUGIEJ TURZE)

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym
 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym
w roku akademickim 2019/2020 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 r.

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

………………………………..

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wnioski-i-zalaczniki


SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA , II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym
 i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym
w roku akademickim 2019/2020 
składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego

 (w formie papierowej)

w terminie od 08.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

………………………………..

W dniu 16.08.2019 r. Dziekanat będzie nieczynny

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wnioski-i-zalaczniki

 


Stypendium Rektora

 

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

1. Zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),  lub student UR, który jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia wymagane kryteria.

2. Złożył elektronicznie wniosek o przyznanie Stypendium Rektora (osoby które studia II stopnia rozpoczną
od 1.10.2019 r. składają wnioski w formie papierowej).

3. W terminie od 9.09.2019 r. do 27.09.2019 r. otrzymał w Dziekanacie potwierdzenie zaliczenia roku studiów
(na wniosku - załącznik nr 4 lub 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego),

5. Wniosek  należy złożyć w Dziale Kształcenia UR/Sekcja Spraw Socjalnych ( Al. mjr Kopisto 2 A pok. 106)
w terminie do 05.10.2019 r.

6. Przy ocenie wniosku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Rektora określa zał. nr 7 do Regulaminu.


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia. Każdy student ubiegający się o to świadczenie (z wyjątkiem osób przyjętych na I rok studiów w r.ak. 2019/20) ma obowiązek wypełnienia wniosku w systemie, a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Socjalnym Wydziału do 15 lipca 2019 r. (I rok do 5 października), stypendium Rektora w Dziale Kształcenia do 5 października.

 

PRZYPOMIAMY! Niezłożenie wniosku we wskazanym wyżej terminie może skutkować odmową przyznania świadczenia.

 

Uwaga!!! Jeżeli studiujesz na kilku kierunkach (również w innych uczelniach) i ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, to zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy PSWN możesz otrzymywać świadczenia (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę oraz stypendium ministra) tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, dlatego przed złożeniem wniosku zastanów się, na którym kierunku będziesz chciał otrzymywać świadczenia. 

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(dotyczy studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia)

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/20 zobowiązani są do złożenia wniosków - do czasu uruchomienia elektronicznego systemu Uczelnia 10 w systemie internetowym Wirtualna Uczelnia - w formie papierowej (druki do pobrania od 1 czerwca 2019 r. ze strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow).

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego który będzie udostępniony od 1 czerwca 2019 r.  (WAŻNE ZMIANY).

Wniosek  wraz z kompletem wymaganej dokumentacji należy złożyć w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Pedagogicznego (pok. 16) w terminie do 15 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po terminie porządkowym będzie skutkować odmową przyznania stypendium.

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce      i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Dziekanat ds. socjalnych będzie czynny dla studentów niestacjonarnych w n/w soboty w godz. od 8.00 - 11.30

15 czerwca 2019 r.

29 czerwca 2019 r.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow