Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Pedagogiczny

 

 

Informacja!

 

W dniu 19.10.2017 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR
 ustalił szczegółowe zasady przyznania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych  w roku akademickim  2017/18.

 

 

Stypendium socjalne

 

Dochód na 1 członka rodziny

kwota stypendium

socjalnego

kwota stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania

0,00  -  450,00

550,00

650,00

450,01  -  900,00

400,00

500,00

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

Lekki

250,00

Umiarkowany

350,00

Znaczny

450,00

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przedział punktowy

Kwota stypendium

1,00   -    44,99 pkt.

400,00

45,00   -   49,99 pkt.

600,00

50,00   i  więcej

800,00

 

Termin wydawanie decyzji o stypendium socjalnym i specjalnym

 

Studia stacjonarne          od 06.11.2017 r.  do    13.11.2017 r.

Studia  niestacjonarne    od 28.10.2017       do    04.11.2017 r.       

 

Dziekanat ds. socjalnych (pok. 16) dla studentów studiów niestacjonarnych będzie czynny również w soboty:

28.10.2017

04.11.2017

18.11.2017

Godziny otwarcia Dziekanatu w soboty    od 8.00 do 11.30  

 

Stypendium Rektora

 

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

1. Złożył indeks w Dziekanacie swojego Wydziału,

2. Zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),  lub student UR, który jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia wymagane kryteria.

3. Złożył elektronicznie wniosek o przyznanie Stypendium Rektora (osoby które studia II stopnia rozpoczną
od 1.10.2017 r. składają wnioski w formie papierowej).

4. W terminie od 4.IX.2017 r. do 22.IX.2017 r. otrzymał w Dziekanacie potwierdzenie zaliczenia roku studiów (na wniosku - załącznik nr 5 lub 6 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.05.2016 r.),

5. Wniosek  należy złożyć w Dziale Kształcenia UR/Sekcja Spraw Socjalnych ( Al. mjr Kopisto 2 A pok. 106) w terminie do 05.X.2017 r.

6. Przy ocenie wniosku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów a także punktację za średnią ocen oraz poszczególne osiągnięcia określa zał. nr 10 do niniejszego Regulaminu.


 

UWAGA!!!

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA oraz II STOPNIA

 

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów na Wydziale Pedagogicznym i chcą się ubiegać o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018  składają wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego
w terminie od 31.07.2017 do 11.08.2017 r

w Dziekanacie ds. socjalnych ul. Ks. Jałowego 24 pok. 16. 

(Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00)

W dniu 14.08.2017 r. Dziekanat będzie nieczynny

Wzory druków do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 


 

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

(dotyczy studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia)

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/18 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA (wu.ur.edu.pl).

Wniosek wypełniony i złożony elektronicznie należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Pedagogicznego (pok. 16) w godz. od 8.00. do 12.00  w terminie do 15 czerwca 2017 r.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą złożyć wnioski w n/w soboty w godz. od 8.00 do 11.30

27 maja 2017 r.

3 czerwca 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

 

 


 

INFORMACJE

Student ma obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie
w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.:

dla stypendium socjalnego:

 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,

dla stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,

dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku 
w formie papierowej.

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie w terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność.

 

 

Szczegółowych informacji na temat zakwaterowania w Domach Studenta oraz Stypendium Rektora dla najlepszych studentów udziela  Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych  (ul. Rejtana 16 C, budynek A2, pok. 107,   tel.  17/872 10 25).

 

 

 


Link do Regulaminu przyzmawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR z dnia 01 maja 2016 r.

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow