Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

I WCZESNOSZKOLNA I STOPNIA

PROFIL PRAKTYCZNY

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika, sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu
i w klasach I – III szkoły podstawowej. Prezentuje wiedzę dotyczącą autonomicznego charakteru pedagogiki, jako nauki o edukacji dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Potrafi scharakteryzować dzieciństwo, jako szczególny etap w rozwoju człowieka, powołując się na współczesne koncepcje dzieciństwa, wyjaśnia specyfikę edukacji małego dziecka, wskazując na zależności interstadialne i uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada wiedzę dotyczącą organizacji środowiska wychowującego dziecko, jako struktury intencjonalnej, celowej, realizującej określone funkcje społeczne, indywidualne z zakresu opieki, wychowania i nauczania. Dysponuje wiedzą dotyczącą organizacji procesu edukacji
w przedszkolu i szkole, potrafi wskazać zależności określające efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole. Rozumie potrzebę respektowania praw rozwojowych, określonych zasad i reguł, leżących u podstaw konstruowania metod pracy opiekuńczej i wychowawczej. Wie na czym polega specyfika pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole, docenia znaczenie współpracy z domem rodzinnym dziecka. Metodykę wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego traktuje jako źródło wiedzy o sposobach realizacji celów i treści zawartych w Podstawie Programowej, którą traktuje jako plan rozwoju dziecka w szkole i przedszkolu. Zna podstawową terminologię, stosowaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi opracować w oparciu o założenia metodologiczne koncepcję badań o charakterze diagnostycznym oraz opracować w ramach metody badawczej podstawowe techniki badawcze. Ma świadomość powinności, które powinien zrealizować nauczyciel. Posiada motywację do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych
i dydaktycznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących
w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej oraz zachowań dysfunkcyjnych. Absolwent potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną w przedszkolu i klasach I – III.
W sposób jasny i rzeczowy formułować uwagi dotyczące problemów w pracy przedszkola
i szkoły. Posługując się metodą dialogową podejmuje negocjacje, rozwiązuje konflikty, budując atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka w przedszkolu i szkole. Prawidłowo ocenia przydatność programów edukacyjnych i podręczników, pomocy dydaktycznych
z perspektywy ich znaczenia dla wczesnej edukacji dziecka.

Absolwent posiada kompetencje, które umożliwiają mu zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka i budowanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Angażuje się w proces kształtowania u dzieci zainteresowania, motywacji poznawczej, umiejętności kierowania grupą przedszkolną i szkolną. Potrafi w różnych formach organizować warunki do zdobywania różnorodnych doświadczeń dzieci w szkole
i przedszkolu. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma świadomość własnych kompetencji pedagogicznych. Posiada motywację do angażowania się w rozwój dzieci w przedszkolu i szkole. Jest zainteresowany sukcesem dziecka. Jest odpowiedzialny i aktywny, krytycznie odnosi się do własnych form aktywności pedagogicznej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

I WCZESNOSZKOLNA II STOPNIA

PROFIL PRAKTYCZNY

 

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiadana wiedza umożliwia mu charakterystykę pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki ogólnej. Potrafi zdefiniować terminologię tych subdyscyplin pedagogiki i wskazać na podstawowe orientacje w ich obrębie, stanowiące metodyczną i merytoryczna przesłankę dla innowacji pedagogicznych. Absolwent posiada gruntowna wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci w różnych fazach dzieciństwa, jego biopsychicznych i społecznych uwarunkowań. Potrafi scharakteryzować organizację procesu budowania warunków do rozwoju dzieci
w przedszkolu oraz procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej, ze szczególnym wskazaniem prawidłowości, które decydują o efektach edukacji – zna metody, formy pracy, potrafi konstruować środki dydaktyczne, stymulujące wszechstronny rozwój dzieci. Absolwent prezentuje poszerzona wiedzę na temat postulowanego zakresu współpracy przedszkola i szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które realizują funkcje opiekuńcze, socjalne
i terapeutyczne w zakresie wspierania rozwoju dzieci w różnych okresach dzieciństwa. Jest metodologicznie przygotowany do prowadzenia badań naukowych – zna strategię łączenia badań ilościowych i jakościowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym, dotyczącą procesów edukacji w dzieciństwie.

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada umiejętność przeprowadzania analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych we wczesnej edukacji, wykorzystuje określone źródła
i sposoby przetwarzania informacji. Prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące środowiska przedszkola i szkoły. Absolwent wykazuje się umiejętnością przygotowania
i przeprowadzenia badań z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizując poszczególne etapy badań naukowych. Posiada umiejętność przeprowadzania badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej, dotyczących rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ma świadomość własnych kompetencji merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego. Kierując się zasadami deontologii nauczycielskiej, ma świadomość własnych powinności jako opiekun, wychowawca i nauczyciel dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwent posiada kompetencje w zakresie organizowania i ciągłego doskonalenia procesu opieki, wychowania i nauczania w przedszkolu i w szkole. Doskonali własny warsztat pracy, w trakcie indywidualnych i zespołowych działań, czuje się odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów dziecka przedszkolnego i ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończenie studiów na tym profilu stwarza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I - III.


 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow